PDF 195kWORD 305k

 

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

 

AGRI(2019)0129_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 29. januára 2019 od 14.30 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (6Q2)

29. januára 2019 od 14.30 do 18.30 h

Za prítomnosti Rady a Komisie

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Stanovenie pravidiel týkajúcich sa strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

AGRI/8/13428

***I 2018/0216(COD) COM(2018)0392 – C8-0248/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Esther Herranz García (PPE)

PR – PE627.760v02-00
AM – PE631.981v01-00
AM – PE631.983v01-00
AM – PE629.667v01-00
AM – PE631.979v01-00
AM – PE631.980v01-00
AM – PE631.988v01-00
AM – PE631.982v01-00
AM – PE629.666v01-00
AM – PE631.986v01-00
AM – PE631.985v01-00
AM – PE631.977v01-00
AM – PE629.665v01-00
AM – PE631.998v01-00
AM – PE631.987v01-00
AM – PE629.664v01-00

Gestorský výbor:

 

AGRI*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE –

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE629.646v01-00
AM – PE632.094v01-00

 

INTA –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

BUDG –

Nedzhmi Ali (ALDE)

AD – PE625.573v02-00
AM – PE627.799v01-00

 

CONT –

Joachim Zeller (PPE)

PA – PE631.922v01-00
AM – PE632.816v01-00

 

ENVI* –

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE630.523v01-00
AM – PE632.139v02-00
AM – PE632.145v01-00
AM – PE632.142v01-00
AM – PE632.119v01-00
AM – PE632.156v01-00
AM – PE632.141v01-00
AM – PE632.140v01-00

 

ITRE –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

REGI –

Bronis Ropė (Verts/ALE)

PA – PE629.641v01-00
AM – PE631.788v01-00
AM – PE631.786v01-00

 

FEMM –

Marijana Petir (PPE)

PA – PE630.397v01-00
AM – PE631.812v01-00

 

         preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

4. Financovanie, riadenie a monitorovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky

AGRI/8/13439

***I 2018/0217(COD) COM(2018)0393 – C8-0247/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Ulrike Müller (ALDE)

PR – PE629.392v01-00
AM – PE630.690v01-00
AM – PE630.686v01-00
AM – PE630.688v01-00

Gestorský výbor:

 

AGRI

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE –

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE629.647v01-00
AM – PE632.096v01-00

 

BUDG –

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

AD – PE625.574v02-00
AM – PE627.800v01-00

 

CONT –

Claudia Schmidt (PPE)

PA – PE631.923v01-00
AM – PE632.815v01-00

 

ENVI –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

REGI –

Franc Bogovič (PPE)

PA – PE629.655v01-00
AM – PE631.861v01-00

 

         preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

5. Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, nariadenie (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny, nariadenie (EÚ) č. 251/2014 o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov, nariadenie (EÚ) č. 228/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a nariadenie (EÚ) č. 229/2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech menších ostrovov v Egejskom mori

AGRI/8/13531

***I 2018/0218(COD) COM(2018)0394 – C8-0246/2018

 

Spravodajca:

 

Eric Andrieu (S&D)

PR – PE623.922v01-00
AM – PE632.001v01-00
AM – PE632.002v01-00
AM – PE631.782v01-00

Gestorský výbor:

 

AGRI

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

DEVE –

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE629.648v01-00
AM – PE632.088v01-00

 

BUDG –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

ENVI –

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE630.373v01-00
AM – PE631.855v03-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AD – PE630.370v02-00
AM – PE632.680v01-00

 

PECH –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

Pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

AD – PE629.441v02-00
AM – PE629.440v01-00

 

         preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

6. Rôzne otázky

7. Nasledujúce schôdze

         7. februára 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

         18. februára 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         19. februára 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

         27. februára 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

* * *

Posledná úprava: 23. januára 2019Právne oznámenie