PDF 188kWORD 1032k

 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

 

AGRI(2019)0129_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v torek, 29. januarja 2019, od 14.30 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (6Q2)

29. januar 2019 od 14.30 do 18.30

V prisotnosti Sveta in Komisije

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

3. Določitev pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

AGRI/8/13428

***I 2018/0216(COD) COM(2018)0392 – C8-0248/2018

 

Poročevalka:

 

Esther Herranz García (PPE)

PR – PE627.760v02-00
AM – PE631.981v01-00
AM – PE631.983v01-00
AM – PE629.667v01-00
AM – PE631.979v01-00
AM – PE631.980v01-00
AM – PE631.988v01-00
AM – PE631.982v01-00
AM – PE629.666v01-00
AM – PE631.986v01-00
AM – PE631.985v01-00
AM – PE631.977v01-00
AM – PE629.665v01-00
AM – PE631.998v01-00
AM – PE631.987v01-00
AM – PE629.664v01-00

Pristojni odbor:

 

AGRI*

 

 

Mnenje:

 

DEVE –

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE629.646v01-00
AM – PE632.094v01-00

 

INTA –

Sklep: brez mnenja

 

 

BUDG –

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali) (ALDE)

AD – PE625.573v02-00
AM – PE627.799v01-00

 

CONT –

Joachim Zeller (PPE)

PA – PE631.922v01-00
AM – PE632.816v01-00

 

ENVI* –

Giovanni La Via (PPE)

PA – PE630.523v01-00
AM – PE632.139v02-00
AM – PE632.145v01-00
AM – PE632.142v01-00
AM – PE632.119v01-00
AM – PE632.156v01-00
AM – PE632.141v01-00
AM – PE632.140v01-00

 

ITRE –

Sklep: brez mnenja

 

 

REGI –

Bronis Ropė (Verts/ALE)

PA – PE629.641v01-00
AM – PE631.788v01-00
AM – PE631.786v01-00

 

FEMM –

Marijana Petir (PPE)

PA – PE630.397v01-00
AM – PE631.812v01-00

 

         Obravnava predlogov sprememb

4. Financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike

AGRI/8/13439

***I 2018/0217(COD) COM(2018)0393 – C8-0247/2018

 

Poročevalka:

 

Ulrike Müller (ALDE)

PR – PE629.392v01-00
AM – PE630.690v01-00
AM – PE630.686v01-00
AM – PE630.688v01-00

Pristojni odbor:

 

AGRI

 

 

Mnenje:

 

DEVE –

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE629.647v01-00
AM – PE632.096v01-00

 

BUDG –

Zbigniew Kuźmiuk (ECR)

AD – PE625.574v02-00
AM – PE627.800v01-00

 

CONT –

Claudia Schmidt (PPE)

PA – PE631.923v01-00
AM – PE632.815v01-00

 

ENVI –

Sklep: brez mnenja

 

 

REGI –

Franc Bogovič (PPE)

PA – PE629.655v01-00
AM – PE631.861v01-00

 

         Obravnava predlogov sprememb

5. Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb aromatiziranih vinskih proizvodov, (EU) št. 228/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije in (EU) št. 229/2013 o posebnih ukrepih za kmetijstvo v korist manjših egejskih otokov

AGRI/8/13531

***I 2018/0218(COD) COM(2018)0394 – C8-0246/2018

 

Poročevalec:

 

Eric Andrieu (S&D)

PR – PE623.922v01-00
AM – PE632.001v01-00
AM – PE632.002v01-00
AM – PE631.782v01-00

Pristojni odbor:

 

AGRI

 

 

Mnenje:

 

DEVE –

Maria Heubuch (Verts/ALE)

PA – PE629.648v01-00
AM – PE632.088v01-00

 

BUDG –

Sklep: brez mnenja

 

 

ENVI –

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE630.373v01-00
AM – PE631.855v03-00

 

REGI –

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AD – PE630.370v02-00
AM – PE632.680v01-00

 

PECH –

Sklep: brez mnenja

 

Stališča v obliki predlogov sprememb:

 

CONT –

Tomáš Zdechovský (PPE)

AD – PE629.441v02-00
AM – PE629.440v01-00

 

         Obravnava predlogov sprememb

6. Razno

7. Naslednje seje

         7. februar 2019, od 9.00 do 12.30 (Bruselj)

         18. februar 2019, od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

         19. februar 2019, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

         27. februar 2019, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

* * *

Zadnja posodobitev: 24. januar 2019Pravno obvestilo