PDF 170kWORD 1077k

 

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

 

AGRI(2019)1007_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 7 октомври 2019 г., 16.30–18.30 ч.

Вторник, 8 октомври 2019 г., 8.30–12.30 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-3)

7 октомври 2019 г., 16.30–18.30 ч.

В присъствието на Съвета и на Комисията

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

3. Сключване на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Украйна, от друга страна

AGRI/9/00530

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

 

Докладчик по становище:

 

Збигнев Кужмюк (ECR)

PA – PE641.140v01-00

Водеща:

 

INTA

 

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 11 октомври 2019 г., 13.00 ч.

4. Сключване на споразумение със Съединените американски щати за разпределението в полза на Съединените щати на дял от тарифната квота, предвидена в Регламент (ЕО) № 617/2009 на Съвета от 13 юли 2009 г. за откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо

AGRI/9/00614

*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

 

Докладчик по становище:

 

Херберт Дорфман (PPE)

PA – PE641.220v01-00

Водеща:

 

INTA –

Бернд Ланге (S&D)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 14 октомври 2019 г., 13.00 ч.

* * *

8 октомври 2019 г., 8.30–10.30 ч. (при закрити врати)

5. Заседание на координаторите

* * *

8 октомври 2019 г., 10.30–12.30 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

6. Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за животновъдните обекти, в които се отглеждат сухоземни животни, и за люпилните и за проследимостта на определени отглеждани сухоземни животни и яйца за люпене

AGRI/9/00734

 2019/2764(DEA) C(2019)04625

 

Водеща:

 

AGRI*

 

 

Подпомагаща:

 

ENVI*

 

 

 

         Приемане
Гласуване по възражението

*** Край на електронното гласуване ***

7. Размяна на мнения с представители на Комисията (генерални дирекции AGRI, COMP и TRADE) относно дългосрочните перспективи на европейския сектор на говеждо месо

8. Разни въпроси

9. Следващи заседания

         4 ноември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         5 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

* * *

Последно осъвременяване: 4 октомври 2019 г.Правна информация