PDF 180kWORD 303k

 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

 

AGRI(2020)0122_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 22 januari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Torsdagen den 23 januari 2020 kl. 9.00–13.00

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002)

22 januari 2020 kl. 9.00–11.30

I närvaro av rådet och kommissionen

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         4–5 november 2019 PV – PE644.768v01-00

         18 november 2019 PV – PE644.773v01-00

         4–5 december 2019 PV – PE644.947v02-00

4. Diskussion med jordbruksminister Marija Vučković om det kroatiska EU-ordförandeskapets prioriteringar på jordbruksområdet

*** Elektronisk omröstning ***

5. Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

AGRI/9/01824

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Mairead McGuinness (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 

         Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

6. Konkurrenspolitiken – årsrapport 2019

AGRI/9/01633

 2019/2131(INI) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Isabel Carvalhais (S&D)

PA – PE643.188v01-00
AM – PE644.893v01-00

Ansvarigt utskott:

 

ECON –

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR – PE641.227v01-00
AM – PE645.100v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

7. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

AGRI/9/01029

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Attila Ara-Kovács (S&D)

PA – PE642.906v01-00
AM – PE644.887v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

PR – PE639.827v01-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

8. Europeiska kommissionens (GD AGRI) presentation av den delegerade akten om ett flexibilitetspaket för marknadföringsprogram för vin

* * *

22 januari 2020 kl. 11.30–12.30  (inom stängda dörrar)

9. Samordnarnas sammanträde

* * *

22 januari 2020 kl. 14.30–18.30

10. Europeiska kommissionens (GD SANTE) presentation av delegerade akter om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller djurhälsa

11. Diskussion med en företrädare för kommissionen (GD SANTE) om afrikansk svinpest

12. Presentation av rapporten om AGRI:s delegationsbesök i Frankrike den 28–30 oktober 2019

13. Övergångsbestämmelser för stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) under 2021

AGRI/9/01803

***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

 

Föredragande:

 

Elsi Katainen (Renew)

 

Ansvarigt utskott:

 

AGRI

 

 

Rådgivande utskott:

 

DEVE

 

 

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE644.725v03-00

 

CONT –

Beslut: inget yttrande

 

 

ENVI –

Beslut: inget yttrande

 

 

REGI –

Herbert Dorfmann (PPE)

 

 

         Diskussion

14. Den europeiska skogsstrategin – vägen framåt

AGRI/9/01959

 2019/2157(INI) 

 

Föredragande:

 

Petri Sarvamaa (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

AGRI*

 

 

Rådgivande utskott:

 

ENVI* –

Jessica Polfjärd (PPE)

 

 

ITRE –

Mauri Pekkarinen (Renew)

 

 

         Diskussion

* * *

23 januari 2020 kl. 9.00–13.00

15. Diskussion med Janusz Wojciechowski, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk

16. Diskussion med företrädare för de nationella förvaltningsmyndigheterna inom ramen för den nya genomförandemodellen

17. Godkännande av rekommendationerna från AGRI-utskottets samordnare

18. Övriga frågor

19. Kommande sammanträden

         17 februari 2020 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         18 februari 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

         18 mars 2020 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30 (Bryssel)

         19 mars 2020 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

* * *

Senaste uppdatering: 14 januari 2020Rättsligt meddelande