PDF 174kWORD 1019k

 

 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

 

AGRI(2020)0217_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v ponedeljek, 17. februarja 2020, od 15.00 do 18.30

v torek, 18. februarja 2020, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: Paul-Henri Spaak (1A002)

17. februar 2020 od 15.00 do 18.30

V navzočnosti Sveta in Komisije

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

3. Predstavitev znanstvenih mnenj Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) o zdravju in dobrem počutju kuncev, ki jih je naročil Evropski parlament

4. Predstavitev rezultatov študije o organizacijah proizvajalcev, ki jo bo pripravil predstavnik Komisije (GD za kmetijstvo in razvoj podeželja)

5. Predstavitev Evropske komisije (GD za kmetijstvo in razvoj podeželja) o delegiranem aktu, ki dopolnjuje Uredbo (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za upravljanje uvoznih in izvoznih tarifnih kvot, za katere so potrebna dovoljenja, ter Uredbo (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede položitve varščin pri upravljanju tarifnih kvot

6. Izmenjava mnenj o razmerah pri uvozu riža sorte japonica v EU

* * *

18. februar 2020 od 9.00 do 11.30

*** Elektronsko glasovanje ***

7. Delegirana uredba Komisije o odstopanju od Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1149 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalnih podpornih programov v vinskem sektorju

AGRI/9/02455

 2020/2543(DEA) C(2020)00423

 

Pristojni odbor:

 

AGRI

 

 

         Sprejetje predloga resolucije

Nenasprotovanje v skladu s členom 111(6): glasovanje o predlogu za zgodnje nenasprotovanje

*** Konec elektronskega glasovanja ***

8. Izmenjava mnenj z izvršnim direktorjem Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) Bernhardom Urlom

9. Prehodne določbe za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) v letu 2021

AGRI/9/01803

***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

 

Poročevalka:

 

Elsi Katainen (Renew)

PR – PE646.753v01-00

Pristojni odbor:

 

AGRI

 

 

Mnenje:

 

DEVE –

Sklep: brez mnenja

 

 

BUDG –

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL – PE644.725v03-00

 

CONT –

Sklep: brez mnenja

 

 

ENVI –

Sklep: brez mnenja

 

 

REGI –

Herbert Dorfmann (PPE)

PA – PE646.963v01-00

         Obravnava osnutka poročila

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 25. februar 2020 ob 13.00

* * *

18. februar 2020 od 11.30 do 12.30 (brez navzočnosti javnosti)

10. Sestanek koordinatorjev

* * *

18. februar 2020 od 14.30 do 16.30

11. Izmenjava mnenj s predstavnikom Komisije (GD za kmetijstvo in razvoj podeželja) o nedavno sklenjenem sporazumu o geografskih označbah med EU in Kitajsko

12. Izmenjava mnenj s predstavnikom Komisije (GD za kmetijstvo in razvoj podeželja) o nedavno sklenjenem sporazumu med ZDA in Kitajsko ter njegovem vplivu na kmetijstvo

13. Splošna pravila in načela, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije

AGRI/9/00240

***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-0034/2017

 

Pripravljavec mnenja:

 

Bronis Ropė (Verts/ALE)

PA – PE647.138v01-00

Pristojni odbor:

 

JURI –

József Szájer (PPE)

 

         Obravnava osnutka mnenja

         Rok za vložitev predlogov sprememb: 21. februar 2020 ob 13.00

* * *

18. februar 2020 od 16.30 do 18.30

14. Javna predstavitev z naslovom Podpora EU za inovacije v kmetijstvu
(glej ločeni program)

15. Sprejetje priporočil koordinatorjev odbora AGRI

16. Razno

17. Naslednje seje

         18. marec 2020, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

         19. marec 2020, od 9.00 do 12.30 (Bruselj)

         15. april 2020, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

         27. april 2020, od 15.00 do 18.30 (Bruselj)

         28. april 2020, od 9.00 do 12.30 in od 14.30 do 18.30 (Bruselj)

* * *

Zadnja posodobitev: 12. februar 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov