11.7.2018
AGRI_PA(2018)623976
NUOMONĖS PROJEKTAS
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto
pateiktas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE), kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013
(COM(2018) 0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Nuomonės referentas: John Stuart Agnew

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1048kWORD 432k
Teisinis pranešimas