11.7.2018
AGRI_PA(2018)623976
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido vides un klimata pasākumu programmu (LIFE) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1293/2013
(COM(2018)0385 - C8-0249/2018 - 2018/0209(COD))
Atzinuma sagatavotājs: John Stuart Agnew

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1046kWORD 432k
Juridisks paziņojums