23.6.2015
AGRI_PR(2015)560619
ПРОЕКТОДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Директива 76/621/ЕИО на Съвета за определяне на максимално равнище на ерукова киселина в масла и мазнини и на Регламент (ЕО) № 320/2006 на Съвета за установяване на временна схема за преструктуриране на захарната индустрия
(COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Комисия по земеделие и развитие на селските райони
Докладчик:Чеслав Адам Шекерски

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 162kWORD 71k
Правна информация