Процедура : 2014/2781(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0081/2014

Внесени текстове :

B8-0081/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2014 - 10.9
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 134kWORD 69k
10.9.2014
PE536.983v01-00
 
B8-0081/2014

внесено съгласно член 105, параграф 4 от Правилника за дейността


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № .../... НА КОМИСИЯТА от 25 юли 2014 г. за изменение на приложение І към Регламент № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство, както е изменен от Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори (2014/2781(DEA))


Хелмут Шолц, Мари-Кристин Вержиа, Димитриос Пападимулис, София Сакорафа от името на групата GUE/NGL
Франциска Келер от името на групата GUE/NGL

B8‑0081/2014


Резолюция на Европейския парламент относно Делегиран регламент (ЕС) № .../... на Комисията от 25 юли 2014 г. за изменение на приложение І към Регламент № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство, както е изменен от Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори (C(2014)5214 – 2014/2781(DEA))  

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията от 25 юли 2014 г. за изменение на приложение І към Регламент № 1528/2007 на Съвета за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство, както е изменен с Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид приложение І към Регламент № 1528/2007 на Съвета от20 декември 2007 г. за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (Регламент относно достъпа до пазара), както е изменено с Регламент (ЕС) № 527/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. по отношение на изключването на определени държави от списъка с региони или държави, които са приключили преговори,

–  като взе предвид членове 2а и 2б от Регламента относно достъпа до пазара, с които се предоставят правомощия на Комисията да приема делегирани актове относно връщането на държави в приложение І към регламента,

–  като взе предвид Споразумението от Котону, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и преразгледано в Уагадугу на 22 юни 2010 г., и по-специално член 9 от него,

–  като взе предвид своята резолюция от 14 декември 2006 г. относно положението във Фиджи(1),

–  като взе предвид Решение на Съвета от 26 септември 2013 г. за изменение на Решение 2007/641/ЕО, отнасящо се до Република Фиджи, и удължаване на неговото прилагане,

–  като взе предвид член 105, параграф 4 от своя правилник,

A.  като има предвид, че временното Споразумение за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и тихоокеанските държави от групата държави от АКТБ беше подписано от Папуа-Нова Гвинея през юли 2009 г. и от Фиджи през декември 2009 г.; като има предвид, че въпреки военния преврат, който свали избраното правителство през 2006 г., и въпреки факта, че парламентарната демокрация не беше възстановена, през януари 2011 г. Европейският парламент одобри СИП, което беше ратифицирано от Папуа-Нова Гвинея през май 2011 г.;

Б.  като има предвид, че Регламент № 1528/2007 (Регламентът относно достъпа до пазара) урежда режим на безмитен и свободен от квоти внос за 36 държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн, които са сключили СИП, но още не са ги ратифицирали;

В.  като има предвид, че Регламент (ЕС) № 527/2013 измени Регламент № 1528/2007 с цел да позволи изваждането на държавите от АКТБ от приложение І към Регламента относно достъпа до пазара, в случай че те не са съгласни със и поради това не са предприели необходимите стъпки за ратифицирането на съответните им СИП;

Г.  като има предвид, че осем държави от АКТБ, включително Република Фиджи, последователно бяха извадени от приложение І към Регламента относно достъпа до пазара на 1 октомври 2014 г.;

Д.  като има предвид, че на 5 декември 2006 г. армията пое контрола над управлението във Фиджи; като има предвид, че командващият армията, Франк Байнимарама, се самоназначи за временен президент и продължава да изпълнява длъжността министър-председател на държавата, без да е бил избран на този пост; като има предвид, че това беше четвъртият военен преврат във Фиджи за последните 20 години, отразяващ социалната, политическата и икономическата нестабилност в островната държава;

Е.  като има предвид, че самоназначилото се правителство на Фиджи уведоми ЕС на 17 юли 2014 г. относно своето решение да прилага временното СИП; като има предвид, че следователно Фиджи ще започне да прилага СИП от края на юли 2014 г.;

Ж.   като има предвид, че членове 2а и 2б от Регламента относно достъпа до пазара предоставят правомощия на Комисията да приема делегирани актове относно връщането на държави в приложение І към регламента; като има предвид, че на 25 юли 2014 г. Комисията прие делегиран акт за връщането на Република Фиджи в списъка в приложение І;

З.  като има предвид, че зачитането на правата на човека, демократичните принципи и принципите на правовата държава представлява съществен елемент от Споразумението от Котону, което урежда отношенията между държавите от АКТБ, от една страна, и ЕС, от друга страна; като има предвид, че Споразумението от Котону продължава да бъде основата на партньорството на ЕС с държавите от АКТБ; като има предвид, че член 9, параграф 2 от Споразумението от Котону е от особено значение в това отношение;

И.  като има предвид, че Решение 2007/641/EО на Съвета беше прието с цел вземането на подходящи мерки след нарушаването на съществените елементи, посочени в член 9 от Споразумението от Котону, и на ценностите, посочени в член 3 от Инструмента за сътрудничество за развитие; като има предвид, че с Решение 2013/476/ЕС на Съвета от 26 септември 2013 г. прилагането на Решение 2007/641/EО на Съвета беше удължено до 31 март 2015 г., като беше заявено, че това ще осигури необходимата гъвкавост и ще предостави както на ЕС, така и на Фиджи времето, от което се нуждаят за постигане на споразумение относно ангажиментите и за съответното приспособяване на подходящите мерки, и ще позволи на правителството на Фиджи да проведе изборите, насрочени за септември 2014 г.;

Й.  като има предвид, че на 28 март 2014 г. беше публикуван указ за изборите, който създава правната рамка за провеждането на избори във Фиджи, като изборите са насрочени за 17 септември 2014 г.;

К.  като има предвид, че във връзка с това ЕС заявява предпазлив оптимизъм относно вероятно завръщане към демокрацията във Фиджи; като има предвид, че известни НПО като Амнести Интернешънъл оповестяват „будещ загриженост модел във Фиджи, при който органите на управление се опитват да наложат тишина на журналистите преди септемврийските избори“;

Л.  като има предвид, че делегиран акт влиза в сила само ако не са представени възражения нито от Европейския парламент, нито от Съвета в срок от два месеца от нотифицирането на акта; като има предвид, че този срок се удължава с два месеца по инициатива на Парламента или на Съвета;

М.  като има предвид, че параграф 2 от Общото споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията за делегираните актове гласи, че трите институции са задължени да си сътрудничат по време на цялата процедура за приемане на делегирани актове с оглед на гладкото упражняване на делегираните правомощия и ефективния контрол на тези правомощия от страна на Европейския парламент и Съвета;

1.  възразява срещу делегирания регламент на Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и да я нотифицира, че делегираният регламент не може да влезе в сила;

3.  изразява становището, че настоящото, самопровъзгласило се военно правителство на Фиджи не е легитимно да приема решение във връзка с прилагането и ратифицирането на временното Споразумение за икономическо партньорство, и че следователно решението от 17 юли 2014 следва да бъде считано за нищожно;

4.  призовава Комисията да задържи изпълнението на всяко решение, което позволява връщането на Фиджи в приложение І към Регламента относно достъпа до пазара в резултат от прилагането на временното СИП, до успешното провеждане на обявените избори в съответствие с международните стандарти; счита, че Комисията може да предложи нов делегиран акт в това отношение единствено след преходен период, позволяващ адекватна оценка на стабилността и необратимостта на процеса на демократична реформа, и единствено ако новоизбраният парламент потвърди решението от 17 юли 2014 г.;

5.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на правителствата и парламентите на държавите членки и на държавите от Форума на тихоокеанските острови.

 

(1)

OВ C 317 E, 23.12.2006 г., стр. 898.

Правна информация