Procedure : 2014/2781(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0081/2014

Indgivne tekster :

B8-0081/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 123kWORD 54k
10.9.2014
PE536.983v01-00
 
B8-0081/2014

jf. forretningsordenens artikel 105, stk. 4


Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. af 25. juli 2014 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 527/2013 af 21. maj 2013 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger (2014/2781(DEA))


Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa for GUE/NGL-Gruppen
Franziska Keller for Verts/ALE-Gruppen

B8‑0081/2014


Europa-Parlamentets beslutning om Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. …/.. af 25. juli 2014 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 527/2013 af 21. maj 2013 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger (C(2014)5214 – 2014/2781(DEA))    

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning af 25. juli 2014 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 527/2013 af 21. maj 2013 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Bilag I til Rådets forordning (EF) nr. nr. 1528/2007 om anvendelse af de ordninger for varer med oprindelse i bestemte lande i gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS), der er fastlagt i aftaler om indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler eller i aftaler, som fører til indgåelse af økonomiske partnerskabsaftaler, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 527/2013 af 21. maj 2013 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger,

–  der henviser til artikel 2a og 2b i forordningen om markedsadgang, der giver Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med hensyn til genoptagelse af lande i Bilag I til forordningen,

–  under henvisning til Cotonou-saftalen, der blev undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 og revideret i Ouagadougou den 22. juni 2010, særlig artikel 9,

–  Der henviser til sin beslutning af 14. december 2006 om situationen i Fiji(1),

–  Udkast til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 2013/476/EU om ændring af afgørelse 2007/641/EF om Republikken Fiji og om forlængelse af denne afgørelses anvendelsesperiode,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 4,

A.  der henviser til, at den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og AVS-staterne i Stillehavet blev undertegnet af Papua Ny Guinea i juli 2009 og af Fiji i december 2009; der henviser til, at den økonomiske partnerskabsaftale på trods af det militærkup, der væltede den valgte regering i 2006, og på trods af, at der ikke var sket nogen tilbagevenden til parlamentarisk demokrati, blev godkendt af Europa-Parlamentet i januar 2011 og ratificeret af Papua Ny Guinea i 2011;

B.  der henviser til, at Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 (forordningen om markedsadgang) fastlægger ordningen med toldfri og kvotefri importadgang til EU-markedet for 36 afrikanske og vestindiske lande og lande i Stillehavet, der har indgået økonomiske partnerskabsaftaler men endnu ikke ratificeret dem;

C.  der henviser til, at forordning (EU) nr. 527/2013 ændrede forordning nr. 1528/2007, således at det blev muligt at fjerne AVS-lande fra Bilag I til forordningen om markedsadgang, hvis de ikke var indforståede med og derfor ikke havde taget de nødvendige skridt i retning af ratificering af deres respektive økonomiske partnerskabsaftaler;

D.  der henviser til, at otte AVS-lande, herunder Republikken Fiji, følgelig blev stillet over for at skulle fjernes fra Bilag I til forordningen om markedsadgang pr. 1. oktober 2014;

E.  der henviser til, at militæret den 5. december 2006 tog kontrol over regeringen i Fiji; der henviser til, at hærens leder, Frank Bainimarama, udnævnte sig selv til midlertidig præsident og fortsætter med at fungere som landets premierminister uden at være blevet valgt; der henviser til, at dette var Fijis fjerde militærkup inden for kun 20 år, hvilket afspejler østatens manglende politiske og økonomiske stabilitet;

F.  der henviser til, at Fijis selvudråbte regering den 17. juli 2014 meddelte EU sin afgørelse om at anvende den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale; der henviser til, at Fiji derfor vil begynde at gennemføre den økonomiske partnerskabsaftale fra slutningen af juli 2014;

G.   der henviser til, at artikel 2a og 2b i forordningen om markedsadgang giver Kommissionen beføjelser til at vedtage delegerede retsakter med hensyn til genoptagelse af lande i Bilag I til forordningen, der henviser til, at Kommissionen den 25. juli 2014 vedtog en delegeret retsakt om at genoptage Republikken Fiji i bilag I;

H.  der henviser til, at overholdelsen af menneskerettighederne, de demokratiske principper og retsstatsprincipperne udgør et væsentligt element af Cotonou-aftalen, der regulerer forbindelserne mellem EVS-landene og EU; der henviser til, at Cotonou-aftalen fortsat er grundlaget for EU's partnerskab med AVS-landene; der henviser til, at artikel 9, stk. 2, er af særlig stor betydning i denne forbindelse;

I.  der henviser til, at Rådets afgørelse 2007/641/EF blev vedtaget med henblik på at træffe de passende foranstaltninger efter krænkelsen af de væsentlige elementer, som der henvises til i artikel 9 i Cotonou-aftalen, og af de værdier, der henvises til i artikel 3 i instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde; der henviser til, at Rådets afgørelse 2013/476/EU af 26. september 2013 forlængede tidsrummet for anvendelse af Rådets afgørelse 2007/641/EF frem til 31. marts 2015, idet det erklæredes, at dette ville give den nødvendige fleksibilitet og give både EU og Fiji den tid, de havde brug for til at blive enige om forpligtelser og tilsvarende vedtage de passende foranstaltninger, samt give Fijis regering mulighed for at afholde det valg, der var planlagt til september 2014;

J.  der henviser til, at der den 28. marts 2014 blev offentliggjort et valgdekret, der fastlagde retsrammen for gennemførelsen af valg i Fiji, idet det blev bestemt, at valget skulle finde sted den 17. september 2014;

K.  der henviser til, at EU i denne forbindelse erklærer, at det er moderat optimistisk, hvad angår udsigten til tilbagevenden til demokrati i Fiji; der henviser til, at fremtrædende ngo'er, såsom Amnesty International, beretter om et "foruroligende mønster" i Fiji med myndigheder, der prøver at bringe journalister til tavshed forud for valget i september;

L.  der henviser til, at en delegeret retsakt kun kan træde i kraft, hvis der ikke er blevet fremsat indsigelse af hverken Europa-Parlamentet eller Rådet inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt; der henviser til, at den frist kan forlænges med to måneder på Parlamentets eller Rådets initiativ;

M.  der henviser til, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen i henhold til punkt 2 i deres fælles forståelse om delegerede retsakter skal samarbejde under hele proceduren frem til vedtagelsen af delegerede retsakter med henblik på en tilfredsstillende udøvelse af de delegerede beføjelser og Europa-Parlamentets og Rådets effektive kontrol med disse beføjelser;

1.  gør indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og underrette den om, at den delegerede forordning ikke kan træde i kraft;

3.  mener, at Fijis nuværende, selvudråbte militærregering ikke har legitimitet til at træffe afgørelse med hensyn til anvendelse og ratificering af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale, og at afgørelsen af 17. juli 2014 derfor skal betragtes som ugyldig;

4.  opfordrer kommissionen til at suspendere en hvilken som helst afgørelse, der gør det muligt at genoptage Fiji i Bilag I til forordningen om markedsadgang som et resultat af gennemførelsen af den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale, indtil det bebudede valg er blevet gennemført på vellykket vis og i overensstemmelse med internationale standarder; mener, at Kommissionen først kan forelægge en ny delegeret retsakt i denne henseende efter en overgangsperiode, der muliggør en korrekt vurdering af stabiliteten og uigenkaldeligheden af den demokratiske reformproces, og kun hvis det nyligt valgte parlament bekræfter afgørelsen af 17. juli 2014;

5.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til medlemsstaternes regeringer og parlamenter samt til landene i Stillehavsøernes Forum.

 

(1)

EUT C 317 E, 23.12.2006, p. 898.

Juridisk meddelelse