Förfarande : 2014/2842(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0108/2014

Ingivna texter :

B8-0108/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0026

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 114kWORD 52k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.010v01-00
 
B8-0108/2014

till följd av uttalanden av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om EU:s reaktion på utbrottet av ebola (2014/2842(RSP))


Michèle Rivasi, Maria Heubuch, Keith Taylor, Judith Sargentini, Claude Turmes, Jean Lambert, Bart Staes för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om EU:s reaktion på utbrottet av ebola (2014/2842(RSP))  
B8‑0108/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Världshälsoorganisationens (WHO) förklaring av den 8 augusti 2014 om ”ett internationellt hot mot människors hälsa”,

–       med beaktande av WHO:s färdplan för att bekämpa ebola av den 28 augusti 2014,

–       med beaktande av den ebolariskbedömning som gjordes av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar den 27 augusti 2014,

–       med beaktande av det uttalande om ebolautbrottet i Västafrika som gjordes av Tonio Borg, kommissionsledamot med ansvar för hälsa, den 8 augusti 2014,

–       med beaktande av det uttalande som gjordes av Liberias försvarsminister, Brownie Samukai, inför FN:s säkerhetsråd om det hot som utbrottet av ebola utgör mot hans land,

–       med beaktande av det uttalande om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola som gjordes av Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för utveckling, och Kristalina Georgieva, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, den 5 september 2014,

–       med beaktande av FN:s särskilda informationstillfälle om ebola, som Joanne Liu, internationell ordförande för Läkare utan gränser, höll den 2 september 2014,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Utbrottet av ebola i Västafrika har hittills orsakat mer än 2 400 dödsfall. Epidemin är utom kontroll och utgör ett hot mot den internationella folkhälsan.

B.     Antalet rapporterade ebolafall är över 4 300 och det finns också orapporterade fall av smittade och döda.

C.     För första gången i historien står världens befolkning inför en epidemi vars spridning kan påskyndas av den globala rörligheten.

D.     De otillräckliga europeiska och internationella insatserna för att ta itu med det värsta ebolautbrottet någonsin är alarmerande. Utbrottet bör betraktas som ett internationellt hot mot människors hälsa.

E.     Många utvecklade länder, inklusive EU, har mekanismer för motåtgärder mot biologiska hot och kan skicka ut utbildad sjukvårdspersonal på ett organiserat sätt och med en befälsordning som säkerställer höga säkerhets- och effektivitetsstandarder till stöd för drabbade länder.

F.     Ytterligare spridning av viruset kommer inte att kunna förhindras utan ett omfattande utsändande av yrkeskunnig personal och ändamålsenlig utrustning, inklusive en luftbro, för att öka insatserna för att kontrollera epidemin i drabbade länder.

G.     Ansvaret för att bekämpa ebola och hantera det exceptionellt stora utbrottet har hittills legat på överbelastade hälsoministerier och frivilligorganisationer såsom Läkare utan gränser.

H.     Den ordinarie hälso- och sjukvården har kollapsat i de drabbade områdena i Västafrika.

I.      Utbrottet har negativa effekter i Guinea, Liberia och Sierra Leone, där det har lett till livsmedelsbrist, stigande priser och störningar i livsmedelsleveranserna till marknaden.

1.      Europaparlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att snabbt utarbeta en konkret handlingsplan som innefattar utsändandet av yrkeskunnig sjukvårdspersonal, tillhandahållandet av lämplig utrustning och utbildning av lokal yrkeskunnig personal.

2.      Europaparlamentet uppmanar WHO att samordna lämpliga och organiserade internationella insatser som motsvarar epidemins omfattning, med en befälsordning som säkerställer höga säkerhets- och effektivitetsstandarden till stöd för drabbade länder.

3.      Europaparlamentet anser att lokal hälso- och sjukvårdspersonal måste involveras på alla nivåer av befälsordningen för att behandla den drabbade befolkningen och etablera kontakt mellan befolkningen och internationell hälso- och sjukvårdpersonal.

4.      Europaparlamentet yrkar på att det inrättas ett ebolabehandlingscentrum för att öka isoleringskapaciteten och avlasta de drabbade ländernas hälso- och sjukvårdssystem, varav vissa står på randen till kollaps.

5.      Europaparlamentet efterlyser en strategi för hållbar riskhantering som innebär utbildning av lokal hälso- och sjukvårdspersonal och förbättring av svaga hälso- och sjukvårdsinfrastrukturer, inklusive tillhandahållandet av rent dricksvatten.

6.      Europaparlamentet efterlyser kraftfullare kommunikationskanaler genom nationella och lokala radiostationer där man kan informera och sprida kunskap om epidemin och vilka åtgärder som ska vidtas för att undvika smitta, så att man hjälper människor att hjälpa sig själva.

7.      Europaparlamentet efterlyser också en tydligare åtskillnad mellan vaccinationstester mot ebola och behandling av ebolasmittade personer. Kliniska prövningar av ebolavaccinet ska iaktta relevanta gällande WHO-regler.

8.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaterna, FN och WHO.

 

Rättsligt meddelande