Διαδικασία : 2014/2845(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0112/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0112/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/09/2014 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 166kWORD 90k
16.9.2014
PE537.014v01-00
 
B8-0112/2014

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μετά τον πόλεμο στη Γάζα και τον ρόλο της ΕΕ (2014/2845(RSP))


Martina Anderson, Nεοκλής Συλικιώτης, Patrick Le Hyaric, Ángela Vallina, Teresa Rodriguez-Rubio, Younous Omarjee, Miguel Viegas, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Malin Björk, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Δημήτριος Παπαδημούλης, Σοφία Σακοράφα, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kostadinka Kuneva, Iosu Juaristi Abaunz, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán, Paloma López, Κώστας Χρυσόγονος, Tάκης Χατζηγεωργίου, Kateřina Konečná, Lidia Senra Rodríguez, Eμανουήλ Γλέζος, Eleonora Forenza εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη μετά τον πόλεμο στη Γάζα και τον ρόλο της ΕΕ (2014/2845(RSP))  
B8‑0112/2014

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–       έχοντας υπόψη την τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης του 1949 περί προστασίας των πολιτών εν καιρώ πολέμου,

–       έχοντας υπόψη τις καθημερινές εκθέσεις του Γραφείου Αρωγής και Έργων των ΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) σχετικά με την κατάσταση,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 194 (1948), και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 242 (1967), 252 (1968), 338 (1972), 476 (1980), 478 (1980) και 1860 (2009),

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, που υπεγράφη στις 20 Νοεμβρίου 1995 και ετέθη σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2000, και ειδικότερα το άρθρο 2 αυτής,

–       έχοντας υπόψη τις «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιλεξιμότητα των ισραηλινών οντοτήτων και των δραστηριοτήτων τους στο έδαφος που καταλαμβάνεται από το Ισραήλ από τον Ιούνιο του 1967 όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, τα έπαθλα και τα χρηματοδοτικά μέσα που θα χρηματοδοτούνται από την ΕΕ από το 2014 και έπειτα»,

–       έχοντας υπόψη τη συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 9ης Ιουλίου 2004 με τίτλο «Οι νομικές συνέπειες από την κατασκευή Τείχους στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη»,

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για τη Μέση Ανατολή, της 30ής Αυγούστου 2014, της 16ης Δεκεμβρίου 2013, της 14ης Μαΐου 2012, της 18ης Ιουλίου και 23ης Μαΐου 2011, καθώς και της 8ης Δεκεμβρίου 2009,

–       έχοντας υπόψη τις εκθέσεις των επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ, του Ιανουαρίου 2012, για την Ανατολική Ιερουσαλήμ και του Ιουλίου 2011 με θέμα «Ζώνη Γ και οικοδόμηση του Παλαιστινιακού Κράτους», και την έκθεση των Επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ, του Απριλίου 2011, για τις βιαιοπραγίες των εποίκων καθώς και το συνοδευτικό σημείωμα των Επικεφαλής της Αποστολής της ΕΕ, του Φεβρουαρίου 2012, για τις βιαιοπραγίες των εποίκων,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ(1),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 123, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 7 Ιουλίου 2014 το Ισραήλ εξαπέλυσε στρατιωτική επίθεση κατά της Γάζας με την ονομασία «Προστατευτική Αιχμή», η οποία διήρκεσε 50 ημέρες και σταμάτησε στις 26 Αυγούστου, όταν εφαρμόστηκε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα της ισραηλινής επίθεσης, τουλάχιστον 2 150 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 503 παιδιά (27%), 260 γυναίκες, 95 ηλικιωμένοι και 14 δημοσιογράφοι, και πάνω από 12 500 τραυματίστηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολύ μεγάλος αριθμός των τραυματιών υπέστη ακρωτηριασμούς και εκτεταμένα τραύματα, τα οποία υπάρχει υποψία ότι προκλήθηκαν από απαγορευμένα όπλα, όπως DIMEs (Εκρηκτικά Πυκνού Μετάλλου)· λαμβάνοντας υπόψη ότι 450 000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν εσωτερικώς, με 65 700 άτομα να εξακολουθούν να αναζητούν καταφύγιο στα σχολεία του UNRWA· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός χρειάζεται κατεπειγόντως ψυχοκοινωνική αγωγή και στήριξη, πέραν της ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 1 400 παιδιά έχασαν και τους δύο γονείς τους·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον UNRWA και επιτόπιες οργανώσεις, το μέγεθος της καταστροφής είναι συγκρίσιμο μόνο με την καταστροφή πόλεων στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από 1 700 κατοικίες καταστράφηκαν ολοσχερώς ή εν μέρει και 40 000 άλλες έπαθαν ζημιές, 17 νοσοκομεία και κέντρα ιατρικής περίθαλψης καταστράφηκαν και 136 σχολεία του UNRWA έπαθαν ζημιές, 60 τεμένη και 13 νεκροταφεία (12 μουσουλμανικά και ένα χριστιανικό) καταστράφηκαν ως αποτέλεσμα των ανηλεών επιθέσεων με ρουκέτες και βόμβες που εξαπολύθηκαν τόσο από αέρος όσο και δια θαλάσσης από τον ισραηλινό στρατό· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υδροδοσία και η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, εργοστάσια επεξεργασίας λυμάτων, δρόμοι, καθώς και ολόκληρη η υποδομή επλήγησαν σοβαρά, σε βαθμό που οι ελλείψεις έχουν καταστροφικό αποτέλεσμα στην υγεία και τη ζωή του λαού της Γάζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του UNRWA, η αποκατάσταση της Γάζας στην προηγούμενη κατάστασή της, πριν από την τελευταία επίθεση, ενδέχεται να διαρκέσει 20 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα καταστράφηκαν στη διάρκεια αυτής της επίθεσης, καθώς και στη διάρκεια προηγούμενων ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν χρησιμοποιηθεί μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αυτές τις στρατιωτικές επιχειρήσεις·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ, περίπου 42 000 ακρ καλλιεργήσιμων εκτάσεων υπέστησαν ουσιαστική άμεση ζημία και το ήμισυ του αποθέματος πουλερικών της Γάζας χάθηκε λόγω των άμεσων χτυπημάτων ή της έλλειψης φροντίδας λόγω της μειωμένης πρόσβασης σε γεωργικές γαίες στις μεθοριακές περιοχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ετήσια αλιεύματα των αλιέων της Γάζας μειώθηκαν κατά περίπου 10%· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 360 εργοστάσια και εργαστήρια έπαθαν ζημιές, συμπεριλαμβανομένων 126 που καταστράφηκαν ολοσχερώς, ανεβάζοντας το ύψος των ζημιών σε 47 εκατ. δολάρια ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παλαιστινιακή Ομοσπονδία Βιομηχανιών εκτιμά σε 70 εκατ. δολάρια ΗΠΑ τις απώλειες που οφείλονται στην παύση της παραγωγής κατά τη διάρκεια της επίθεσης·

E.     λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή ήταν η τρίτη παρόμοια στρατιωτική επίθεση στη Γάζα μετά την επιχείρηση «Συμπαγές Μολύβι» το 2008-2009 και τον «Πυλώνα Άμυνας» τον Νοέμβριο του 2012, που οδήγησαν στον θάνατο περίπου 3 000 Παλαιστινίων, στον τραυματισμό εκατοντάδων ανθρώπων, ενώ προκάλεσαν και εκτεταμένες υλικές ζημίες, αφήνοντας πίσω μία ανθρωπιστική καταστροφή·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2007 το Ισραήλ έχει επιβάλει πλήρη αποκλεισμό από ξηράς, αέρος και θαλάσσης στη Γάζα, ο οποίος έχει μετατρέψει αυτή την έκταση των 365 km2 σε μια υπαίθρια φυλακή όπου 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι, εκ των οποίων 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες, ζουν κάτω από ακραίες ανθρωπιστικές συνθήκες, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από την 50ήμερη βίαια επίθεση·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ αρνήθηκε την είσοδο στη Γάζα σε 13 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι ήταν στην περιοχή προκειμένου να εκτιμήσουν τις διαστάσεις της καταστροφής και την ανθρωπιστική κατάσταση, έτσι ώστε να ενημερώσουν και να ασκήσουν πιέσεις για την αύξηση της βοήθειας της ΕΕ στον UNRWA και στις Παλαιστινιακές Αρχές, που έχουν μεγάλες ανάγκες προκειμένου να αντιμετωπίσουν την επείγουσα κατάσταση·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την ίδια περίοδο, οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν πάνω από 1 500 στρατιωτικές εφόδους στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, έθεσαν υπό κράτηση πάνω από 1 700 Παλαιστινίους, μεταξύ αυτών και μέλη του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου (ΠΝΣ), κατέστρεψαν τουλάχιστον 50 δομές παλαιστινιακής ιδιοκτησίας, 8 εξ αυτών στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εκτοπίζοντας 112 Παλαιστινίους, ενώ αναφέρθηκαν τουλάχιστον 250 επιθέσεις εποίκων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, ήτοι μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ έθεσε υπό κράτηση 300 Παλαιστινίους στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισραηλινή Κυβέρνηση αυξάνει τις θρησκευτικές εντάσεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίνοντας επί παραδείγματι έναν νόμο που επιτρέπει την είσοδο των Εβραίων στο τέμενος Al Aqsa·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικοδόμηση συνεχίζεται στους περισσότερους από τους παράνομους ισραηλινούς εποικισμούς στην κατεχόμενη Παλαιστίνη και από τον Ιούνιο του 2014 έχουν εγκριθεί 1 472 πρόσθετες εποικιστικές μονάδες, δημιουργώντας χώρο για περίπου 6 000 νέους ισραηλινούς εποίκους, και έχει κατασχεθεί πρόσθετη γη, με το τελευταίο περιστατικό να αφορά 170 εκτάρια αγροτικής γης νοτίως της Βηθλεέμ για την κατασκευή 2 500 οικιστικών μονάδων για τους εποίκους·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι 34 μέλη του ΠΝΣ είναι φυλακισμένα, εκ των οποίων 32 υπό διοικητική κράτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέλος του ΠΝΣ Khalida Jarrar απειλείται με εκτοπισμό από τη Ραμάλα, που αποτελεί την εκλογική της περιφέρεια, στην Ιεριχώ, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για την πρώτη περίπτωση επαπειλούμενου εκτοπισμού από περιοχή Α σε περιοχή Α, ήτοι από και προς μια περιοχή υπό τον έλεγχο της Παλαιστινιακής Αρχής βάσει των συμφωνιών του Όσλο·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεγονότα αυτά συνέβησαν μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ των παλαιστινιακών κομμάτων για σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας και υπέρβαση της διαίρεσης που υπάρχει από το 2007· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή ήταν μία από τις προϋποθέσεις που τέθηκαν στις ειρηνευτικές συνομιλίες υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών το προηγούμενο έτος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω ανακοίνωση αντιμετωπίστηκε με σφοδρή κριτική από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος καταδίκασε τη συμφωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση ενότητας αναγνωρίστηκε από τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, τη συμφωνία του Όσλο και τις αποφάσεις της Τετραμερούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκρότησή της χαιρετίστηκε από τον ΟΗΕ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Τετραμερή·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, 20 χρόνια μετά τις συμφωνίες του Όσλο και τη μη εφαρμογή τους από το Ισραήλ, οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν πλέον καμία εμπιστοσύνη στις διαπραγματεύσεις·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στις 16 Δεκεμβρίου 2013, αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων τα εξής: «Η ΕΕ εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο ενεργειών που υπονομεύουν τις διαπραγματεύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, εκφράζει τη λύπη της για τον συνεχή εποικισμό από το Ισραήλ, ο οποίος είναι παράνομος δυνάμει του διεθνούς δικαίου και συνιστά εμπόδιο για την ειρήνη. Το Συμβούλιο εκφράζει επίσης μεγάλη ανησυχία για τα φαινόμενα προτροπής σε βία και τα βίαια επεισόδια που σημειώνονται στα κατεχόμενα εδάφη καθώς και για τις κατεδαφίσεις οικιών και την επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα. Η ΕΕ εκφράζει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με ενέργειες που υπονομεύουν το status quo των Αγίων Τόπων, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και τις ευρύτερες συνέπειές της και θα ενεργεί αναλόγως»·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 3ης Αυγούστου 2014 σημείωσε ότι «μόνο μια τελική συμφωνία βασιζόμενη στη λύση των δύο κρατών θα φέρει διαρκή ειρήνη και σταθερότητα. Συνεπώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενθαρρύνει και τα δύο μέρη να ξεκινήσουν νέες διαπραγματεύσεις προς το σκοπό αυτό. Η Λωρίδα της Γάζας πρέπει να αποτελεί τμήμα ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους»·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Ιουλίου 2013 η ΕΕ εξέδωσε τις «Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επιλεξιμότητα των ισραηλινών οντοτήτων και των δραστηριοτήτων τους στο έδαφος που καταλαμβάνεται από το Ισραήλ από τον Ιούνιο του 1967 όσον αφορά τις επιχορηγήσεις, τα έπαθλα και τα χρηματοδοτικά μέσα που θα χρηματοδοτούνται από την ΕΕ από το 2014 και έπειτα» (2013/C 203/05)·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ισραήλ εξακολουθεί να αγνοεί τη συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της 9ης Ιουλίου 2004 με τίτλο «Οι νομικές συνέπειες από την κατασκευή Τείχους στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη»,

1.      καταγγέλλει δριμύτατα την ισραηλινή στρατιωτική επίθεση στη Γάζα, τις παραβιάσεις του διεθνούς και του ανθρωπιστικού δικαίου, τη χρήση απαγορευμένων και νέων όπλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και όπλων η χρήση των οποίων απαγορεύεται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές·

2.      εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων των Παλαιστινίων, που αριθμούν πάνω από 2 100 άτομα·

3.      αναγνωρίζει την τεράστια σημασία του έργου που επιτέλεσαν ο UNRWA και όλο το προσωπικό του κατά τη διάρκεια και μετά την 50ήμερη επίθεση· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στον UNRWA και τις οικογένειες των 12 μελών του προσωπικού του που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης· καλεί την ΕΕ και τους διεθνείς δωρητές να αυξήσουν σημαντικά τη στήριξή τους για την κάλυψη των αυξημένων άμεσων αναγκών του πληττόμενου πληθυσμού, τις οποίες πρέπει να αντιμετωπίσει ο UNRWA·

4.      στηρίζει τις προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας για άμεση, διαρκή και αυστηρά τηρούμενη εκεχειρία, η οποία θα πρέπει να διασφαλίζεται από έναν μηχανισμό που θα συγκροτηθεί από τη διεθνή κοινότητα, και θα συμπεριλαμβάνει μια ειρηνευτική αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και το τέλος της πολιορκίας· θεωρεί ότι έτσι θα δοθεί τέλος στους θανάτους και τα δεινά των Παλαιστινίων που είναι εγκλωβισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007· ζητεί τον άμεσο τερματισμό της πολιορκίας της Γάζας, καθώς και την άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, ιδίως προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ιατρικές ανάγκες, καθώς και η πρόσβαση στο κατασκευαστικό υλικό που απαιτείται επειγόντως για την ανοικοδόμηση· θεωρεί ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από οιαδήποτε πηγή δεν θα πρέπει να εμποδίζεται από το Ισραήλ, το οποίο θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την υδροδότηση·

5.      ζητεί την απελευθέρωση των 34 νομίμως εκλεγέντων μελών του ΠΝΣ, καθώς και των 7 000 Παλαιστινίων πολιτικών κρατουμένων· ζητεί την ανάκληση της εντολής εκτοπισμού κατά του μέλους του ΠΝΣ Khalida Jarrar·

6.      αποδοκιμάζει την άρνηση εισόδου στη Γάζα σε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

7.      αποφασίζει να στείλει διερευνητική αποστολή στη Γάζα προκειμένου να ερευνήσει από πρώτο χέρι τις διαστάσεις της καταστροφής, τις ανάγκες του πληθυσμού σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και την κατάσταση των νοσοκομείων, των σχολείων και της υποδομής· θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να διαβιβάσει στις ισραηλινές αρχές το μήνυμα ότι θα θεωρούσε απαράδεκτη μια νέα άρνηση εισόδου στη Γάζα σε βουλευτές του ΕΚ·

8.      ζητεί τη συγκρότηση διεθνούς επιτροπής που θα διερευνήσει τα εγκλήματα πολέμου που διεπράχθησαν κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επίθεσης·

9.      στηρίζει περαιτέρω και τα πολιτικά κόμματα, τα κινήματα και τους πολίτες του Ισραήλ που αντιδρούν στις ισραηλινές επιθέσεις και ζητούν μια ειρηνική λύση· εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για την επιδείνωση της ελευθερίας του λόγου και την αύξηση των ακροδεξιών δυνάμεων στο Ισραήλ· κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις αυξανόμενες διακρίσεις κατά των Παλαιστινίων που είναι Ισραηλινοί πολίτες·

10.    ζητεί από την ΕΕ:

α.      να ζητήσει τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής της Δυτικής Όχθης, της Γάζας και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ·

β.      να επαναλάβει τη στήριξή της για την αναγνώριση ενός βιώσιμου, ανεξάρτητου και εδαφικά συνεχούς παλαιστινιακού κράτους, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, στα σύνορα του 1967, που θα συνυπάρχει ειρηνικά με το Ισραήλ·

γ.      να καταδικάσει την πολιτική της συλλογικής τιμωρίας που ακολουθεί το Ισραήλ έναντι των Παλαιστινίων και να ζητήσει να δοθεί τέλος στην ατιμωρησία του Ισραήλ όσον αφορά τις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου, του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και της Οικουμενικής Διακήρυξης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα·

δ.      να ζητήσει από τις κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών της ΕΕ να εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες γραμμές της 19ης Ιουλίου 2013· να ζητήσει την απαγόρευση των εισαγωγών στην ΕΕ όλων των ισραηλινών προϊόντων που παράγονται στους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη·

ε.      να εφαρμόσει το άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, παγώνοντας τη Συμφωνία για όσο διάστημα το Ισραήλ εξακολουθεί να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα·

στ.    να επιβάλει απαγόρευση στις εξαγωγές όπλων από την ΕΕ στο Ισραήλ· να απαγορεύσει όλες τις εισαγωγές όπλων από το Ισραήλ στην ΕΕ· να σταματήσει αμέσως κάθε συνεργασία με το Ισραήλ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ)·

ζ.      να μη χορηγεί κονδύλια σε οντότητες του Ισραήλ μέσω του Horizon 2020·

η.      να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της διερευνητικής αποστολής της Επιτροπής στη Γάζα για την αξιολόγηση των ζημιών που προκλήθηκαν εκεί σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ισραηλινής επίθεσης·

θ       να διαβιβάσει στο Ισραήλ το αίτημα να έχουν πρόσβαση οι βουλευτές του ΕΚ στη Λωρίδα της Γάζας·

ι.       να ζητήσει από το Ισραήλ να ανακαλέσει όλες τις αποφάσεις περί κατασχέσεων γης, πρώτα και κύρια της γης νοτίως της Βηθλεέμ, καθώς και περί εποικιστικών επεκτάσεων και δραστηριοτήτων·

ια.     να αυξήσει σημαντικά το ποσό που διατίθεται στον UNRWA και στην Παλαιστινιακή Αρχή δεδομένης της τεράστιας ανθρωπιστικής και υλικής καταστροφής στη Γάζα·

ιβ.     να διαθέσει σημαντικά κονδύλια για την αναζωογόνηση των τομέων της γεωργίας και της αλιείας, που είναι ζωτικοί για την καθημερινή ζωή του πληθυσμού·

ιγ.     να ζητήσει αποζημιώσεις από το Ισραήλ για τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα που καταστράφηκαν κατά τις επανειλημμένες επιθέσεις τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη·

ιδ.     να στηρίξει το αίτημα του Παλαιστίνιου Προέδρου Μαχμούντ Αμπάς να τεθεί η Παλαιστίνη υπό διεθνή προστασία·

ιε.     να υποστηρίξει τις παλαιστινιακές προσπάθειες για την επίτευξη ενότητας·

11.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κοινοβούλια και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στον Πρόεδρο και την Κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής, στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο, στην Κυβέρνηση του Ισραήλ και στην Κνεσέτ.

(1)

Texts adopted, P7_TA (2012)0298.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου