Förfarande : 2014/2845(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0113/2014

Ingivna texter :

B8-0113/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.8
Röstförklaringar

Antagna texter :


FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 146kWORD 67k
16.9.2014
PE537.015v01-00
 
B8-0113/2014

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om Israel-Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP))


Tamás Meszerics, Margrete Auken, Keith Taylor, Bart Staes, Ernest Maragall, Ernest Urtasun, Bodil Ceballos, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om Israel-Palestina efter Gazakriget och EU:s roll (2014/2845(RSP))  
B8‑0113/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt resolutionen av den 17 juli 2014 om upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina(1),

–       med beaktande av sin ad hoc-delegation om kvarhållandet av palestinska fångar och frihetsberövade i mars 2014,

–       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Mellanöstern av den 15 augusti 2014 och Europeiska rådets slutsatser av den 30 augusti,

–       med beaktande av uttalandena av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om situationen i Israel och Palestina, bland dem uttalandet av den 2 september 2014 om Israels expropriering av mark på Västbanken,

–       med beaktande av EU:s riktlinjer för främjande av respekten för internationell humanitär rätt,

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds presskommuniké av den 12 juli 2014 och av uttalandet av FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon av den 13 juli,

–       med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dem och av Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen,

–       med beaktande av FN:s människorättskonventioner som Israel och Palestina är parter i,

–       med beaktande av de senaste rapporter som antagits av FN:s råd för mänskliga rättigheter om det ockuperade palestinska territoriet,

–       med beaktande av rapporten från organisationen Human Rights Watch av den 11 september 2014 In-Depth Look at Gaza School Attacks,

–       med beaktande av det internationella samfundets vittgående erfarenheter av konfliktlösning, framför allt erfarenheterna av fredsprocessen i Nordirland,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Mellan den 8 juli och den 26 augusti 2014 gick Israels armé till angrepp på bred front i Gazaremsan i det uttalade syftet att få slut på raketbeskjutningen från Gaza.

B.     Detta senaste krig är den sjätte offensiven som israeliska trupper genomfört mot Gaza efter det att Israel dragit sig tillbaka från Gazaremsan 2005 och det har lett till ödeläggelse och förluster av aldrig skådat slag inom området.

C.     Den 26 augusti uppnåddes genom egyptisk förmedling ett vapenstillestånd på obestämd tid mellan Israel och Palestina. Enligt uppgifter innefattar vapenstilleståndsvillkoren, liksom fallet varit med tidigare vapenstillestånd, att blockaden ska hävas, att buffertzonen längsmed gränsen mellan Gaza och Israel ska avskaffas och att fiskezonen ska utvidgas, och där ingår också en överenskommelse om att man inom en månad ska sammanträffa i Kairo för mera brett upplagda diskussioner, bland annat om att flygplatsen och hamnen i Gaza åter ska försättas i funktion samt om frigivning av palestinska fångar och avväpning av palestinska militanta grupper.

D.     Denna senaste konflikt bröt ut efter det att en palestinsk enhetsregering tillträtt i april 2014, godkänd av både Hamas och Fatah. Regeringen godtog principen om ickevåld, höll fast vid tidigare avtal och vid erkännandet av Israel och stöddes av Förenta staterna och EU.

E.     Den 12 juni dödades tre israeliska tonåringar från bosättningarna på Västbanken och såsom hämnd för detta mördades en palestinsk tonåring i östra Jerusalem den 2 juli. För att hämnas mordet på de israeliska tonåringarna genomförde israeliska styrkor ett 18 dagar långt storpådrag på Västbanken, varvid 700 palestinier arresterades, tusentals bostäder husrannsakades och många förstördes, sex palestinier dödades av israeliska säkerhetsstyrkor i samband med husrannsakningarna och fem medlemmar av Hamas dödades den 7 juli, vilket Hamas samma dag bemötte genom att för första gången på 20 månader avfyra raketer.

F.     Enligt sifferuppgifter från FN har 2 116 palestinier dödats under den senaste konflikten. Av dem var 80 procent civilpersoner och bland dem fanns 500 barn och 11 medarbetare hos FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA). Minst 11 231 palestinier har sårats, och två tredjedelar av dessa är kvinnor och barn. 2 000 barn har blivit föräldralösa till följd av konflikten.

G.     71 israeler har dödats, bland dem fyra civilpersoner, varibland ett barn. Tusentals raketer och granatkastarprojektiler har avfyrats mot Israel.

H.     Israels flyganfall drabbade ett flertal civila platser och förorsakade skador på bland annat 228 skolbyggnader och 58 sjukhus och kliniker. 140 000 personer har förlorat sina hem och en tredjedel av Gazas 1,8 miljoner invånare har blivit internflyktingar. Områdets hela infrastruktur med vägar, offentliga byggnader, vatten och el är förfallen och måste byggas upp på nytt, vilket förvärrar läget som redan är ytterst vanskligt till följd av Israels och Egyptens blockad. Mängder av oexploderad ammunition återstår att uppleta och bortskaffa.

I.      Enligt uppskattningar från palestinska sakkunniga skulle återuppbyggnaden av Gaza kosta inemot 8 miljarder US-dollar. Den 9 september uppmanade FN och den palestinska regeringen internationella givare att ställa till förfogande 550 miljoner US‑dollar för livsmedelsbistånd, tillgång till rent vatten, hälso- och sjukvård och utbildning såsom omedelbar hjälp i den situation som råder efter den aktuella konflikten. En internationell givarkonferens för återuppbyggnaden av Gaza planeras i antingen Egypten eller Norge.

J.      Fortfarande gäller stränga begränsningar för både införseln av byggvaror till Gaza liksom för människornas rörlighet där, trots överenskommelsen om vapenvila. Palestinska fiskare har förhindrats att fiska inom den utvidgade fiskezonen och gränsövergången mellan Gaza och Egypten är fortfarande inte regelbundet öppen.

K.     Israels blockad av Gazaremsan, vilken pågått sedan 2006, är folkrättsstridig. Enligt organisationen Human Rights Watch är den liktydig med kollektiv bestraffning av civilbefolkningen och förvärrar ortsbefolkningens lidanden.

L.     FN:s råd för mänskliga rättigheter tillsatte en oberoende utredningskommission för att undersöka alla kränkningar av de mänskliga rättigheterna och av internationell humanitär rätt i samband med den senaste konflikten i Gaza. Den israeliska militären har tillkännagett att en ”kommitté för utredning och bedömning” ska tillsättas för att undersöka ”undantagshändelser” under den senaste tidens stridshandlingar. Human Rights Watch har understrukit att Israel ”sedan länge underlåtit att trovärdigt utreda påstådda krigsförbrytelser”.

M.    Både Israel och palestinska grupper kan ha ansvaret för skador på byggnader som används av FN, bland dem också skolor och andra anläggningar som bereder skydd åt internflyktingar. Sådana byggnader åtnjuter skydd enligt konventionen från 1946 om Förenta nationernas privilegier och immunitet och i den konventionen är också Israel part.

N.     Israel betalade 10,5 miljoner US-dollar i skadestånd till FN efter det att landet av en utredningskommitté från FN befunnits skyldigt till skadegörelse på FN:s fastigheter i samband med offensiven i Gaza 2008–2009.

O.     Förhandlingarna mellan de båda sidorna om en helhetslösning på konflikten mellan Israel och Palestina har skjutits upp på obestämd tid efter det att den israeliska regeringen i april 2014 tog tillbaka sitt löfte om att frige en sista grupp palestinska fångar.

P.     Den 31 augusti tillkännagav Israels regering sitt beslut att beslagta 400 hektar palestinsk privatägd mark på Västbanken, något som enligt den israeliska icke-statliga organisationen Peace Now är det största markrofferiet på 30 år. Sedan Osloavtalen har de israeliska bosättningarna på de ockuperade territorierna hela tiden byggts ut, trots att de är folkrättsstridiga och motverkar både fredssträvandena och tvåstatslösningens livsduglighet.

Q.     Den palestinska myndighetens president Abbas har uttalat sin avsikt att via FN fastställa en tidtabell för att inom tre år få slut på den israeliska ockupationen av palestinskt territorium. Arabförbundet har ställt sig bakom denna handlingsplan och efterfrågat en internationell konferens där man ska söka nå en fredlig lösning utgående från det arabiska fredsinitiativet.

R.     I maj 2014 genomfördes, på kommissionens vägnar, en utvärdering av EU:s samarbete med det ockuperade palestinska territoriet och av EU:s stöd till det palestinska folket. I denna utvärdering drogs slutsatsen att det aktuella samarbetet hade spelat ut sin roll eftersom EU inte hade någon parallell politisk strategi för att åtgärda de hinder som uppkommit till följd av den israeliska ockupationen och bosättningspolitiken och den politiska splittringen på Västbanken och i Gaza.

S.     Tack vare EU:s medlemsstaters tidigare erfarenheter av framgångsrik konfliktlösning, framför allt fredsprocessen i Nordirland, kan Europeiska unionen spela en ledande roll för att lösa konflikten mellan Israel och Palestina genom att dra nytta av både de institutionella och de politiska lösningar som utvecklats under tidigare konflikter.

1.      Europaparlamentet fördömer det oskäliga och brutala våldet under det senaste kriget i Gaza, tillsammans med de allvarliga och mångfaldiga kränkningarna av internationell humanitär rätt som vardera parten i den väpnade konflikten gjort sig skyldig till under dessa femtio ohyggliga dagar av krig.

2.      Europaparlamentet välkomnar vapenstilleståndet på obestämd tid, men uppmanar likväl med kraft alla parter att effektivt uppfylla de villkor som överenskommits i vapenstilleståndsavtalet. Parlamentet uppmanar framför allt med kraft de israeliska myndigheterna att omedelbart, ovillkorligen och fullständigt upphöra med den olagliga avspärrningen av Gazaremsan, som sedan 2006 inneburit att civilbefolkningen utsatts för kollektiv bestraffning.

3.      Europaparlamentet förblir djupt skakat över de tragiska förlusterna av människoliv, bland dem många barn, liksom av ödeläggelsen av civil infrastruktur i Gaza. Parlamentet uttrycker sin solidaritet med offren på båda sidor.

4.      Europaparlamentet håller fast vid att humanitärt bistånd och återuppbyggnadsmaterial obehindrat måste få föras in i Gaza och överallt distribueras där. Parlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant och EU:s medlemsstater att öka de diplomatiska påtryckningarna för att det överenskomna vapenstilleståndet effektivt ska förverkligas.

5.      Europaparlamentet beklagar djupt att EU inte föreslagit tillräckliga anslag till UNWRA i sin budget för 2015 och vill att EU:s stöd ska motsvara de akuta behoven på ort och ställe.

6.      Europaparlamentet varnar för att allt återuppbyggnadsarbete kommer att bli meningslöst om inte de grundläggande konfliktorsakerna åtgärdas och uppmanar med kraft parterna att på kort varsel åter sammankomma i Kairo, såsom ett led i arrangemangen kring vapenstilleståndet.

7.      Europaparlamentet uppmanar givarna att inte upprepa misstaget från tidigare återuppbyggnadsarbete, nämligen att företrädare för Gaza inte fick medverka.

8.      Europaparlamentet är bekymrat över att utvecklingsprojekt som EU och medlemsstaterna har finansierat i Gaza kan ha förstörts eller skadats av Israels offensiv och begär att vice ordföranden/den höga representanten ska rapportera om kommissionens avdelningars skadebedömning och, ifall skador bekräftas, om hur man tänker reagera på Israels upprepade förstörelse av EU-finansierade projekt. Parlamentet erinrar, på tal om detta, att Israels regering betalat ut ersättning till UNRWA för skadegörelse som gjorts på UNRWA:s fastigheter under konflikten 2008–2009.

9.      Europaparlamentet betonar att det är en grundläggande förutsättning för uppnåendet av en rättvis och varaktig fred att alla parter, oavsett omständigheterna, respekterar internationella mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Parlamentet understryker att Israel såsom ockupationsmakt har ett särskilt ansvar för att följa internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning.

10.    Europaparlamentet fördömer att vardera parten urskillningslöst inriktat sig på civila mål, eftersom sådant är en krigsförbrytelse som bör opartiskt undersökas och på lämpligt sätt bestraffas. Parlamentet uttrycker sin särskilda indignation över att israeliska styrkor avsiktligen eller urskillningslöst angripit skolor och FN:s flyktingboenden.

11.    Europaparlamentet betonar att en återgång till situationen före konfliktutbrottet inte kan komma på fråga. Parlamentet uppmanar med kraft alla sidor att seriöst återuppta fredsförhandlingarna och upprepar att det enda konfliktlösningsalternativet är en heltäckande förhandlingsuppgörelse som leder fram till en tvåstatslösning där Israel och en palestinsk stat lever sida vid sida inom säkra och internationellt erkända gränser, utgående från ramen från 1967.

12.    Europaparlamentet tar skarpt avstånd från den fortsatta politiken som går ut på att det palestinska folket helt ostraffat fråntas sin egendom, såsom senast, när den mest omfattande tvångsexproprieringen av palestinsk mark på Västbanken på trettio år utspelat sig bara några få dagar efter fredsavtalet. Parlamentet uppmanar de israeliska myndigheterna att omedelbart upphöra med sin bosättningspolitik och upphäva verkningarna av den och även frångå planerna på tvångsförflyttning av beduinbefolkningen.

13.    Europaparlamentet uppmanar EU att i brådskande ordning anta riktlinjer för konsumentmärkning av produkter från bosättningarna. Parlamentet vill att produkter från bosättningarna ska uteslutas från EU:s marknad och beklagar djupt att EU-baserade företag fortsätter att ha affärer med och i israeliska bosättningar.

14.    Europaparlamentet begär en heltäckande bedömning, med vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant som samordnande kraft, av EU-företagens medverkan i affärer med anknytning till bosättningarna och av om de följer unionslagstiftningen och internationell rätt.

15.    Europaparlamentet välkomnar att det före Israels militära offensiv tagits uppmuntrande steg på väg mot en intern palestinsk försoningsprocess och bildats en teknokratisk regering. Alla palestinska krafter uppmanas att återuppta insatserna för att få till stånd en försoning. Parlamentet tar skarpt avstånd från försöken att motverka denna process som kan få historisk betydelse och uppmanar de israeliska myndigheterna att frige alla som gripits sedan den 12 juni eller åtala dem för någon handling som erkänns vara straffbar.

16.    Europaparlamentet välkomnar att Spanien i augusti inställt sin vapenexport till Israel och noterar den brittiska regeringens beslut att se över sin vapenexport till Israel. Parlamentet beslutar att utarbeta ett betänkande om handeln med vapen och annan säkerhetsutrustning mellan EU:s medlemsstater och Israel/Palestina samt om i vad mån denna handel är förenlig med EU:s gemensamma ståndpunkt. Parlamentet uppmanar Frontex att inte längre ha med den israeliska vapenindustrin, inte heller Israel Aerospace Industries och Elbit, bland sina leverantörer och efterlyser ett omfattande FN-embargo mot vapen till alla parter i regionen, för att förebygga ytterligare kränkningar av internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning.

17.    Europaparlamentet beklagar djupt att EU inte uttalat sig om att FN:s råd för mänskliga rättigheter tillsatte en oberoende utredningskommission, liksom också att somliga EU‑medlemsstater försöker avhålla president Abbas från anslutning till Internationella brottmålsdomstolen. Parlamentet anser att detta flagrant motverkar trovärdigheten, både i EU:s människorättspolitik och i dess uttalanden om ansvarsskyldighet och internationell rättvisa.

18.    Europaparlamentet uppmanar EU att ge sitt odelade ekonomiska och politiska stöd till utredningskommissionens arbete samt uppmanar Israel att ge obehindrat tillträde till alla delar av konfliktområdet. Parlamentet uppmanar den palestinska regeringen att i otvetydiga ordalag uppmana Internationella brottmålsdomstolen att utsträcka sin jurisdiktion till Västbanken och Gaza för att det ska bli möjligt att på båda sidor lagföra dem som begått allvarliga internationella brott.

19.    Europaparlamentet uppmanar EU att fullgöra sitt ansvar som en inflytelserik aktör och ta ett tydligt och heltäckande fredsinitiativ för regionen, utgående från den framgång EU:s medlemsstater tidigare haft med att strategiskt lösa konflikter, framför allt inom ramen för fredsprocessen i Nordirland samt genom att använda alla tillbudsstående påverkansmedel, framför allt av juridisk, ekonomisk och diplomatisk natur, för att internationell humanitär rätt och människorättslagstiftning effektivt ska upprätthållas. Parlamentet uppmanar EU att ta ett helt nytt grepp på sin nuvarande engagemangspolitik gentemot huvudaktörerna i regionen för att EU ska kunna genomföra en vittsyftande agenda till förmån för fred.

20.    Europaparlamentet uppmanar EU att ta fram ett strategiskt policydokument med klara och tidsbegränsade riktmärken utgående från internationell rätt, som fastställer vilken art och omfattning EU:s engagemang med både Israel och Palestina ska ha och bidrar till att EU:s politik helt och hållet faller inom ramarna för unionslagstiftningen och internationell rätt.

21.    Europaparlamentet anser att mänskliga rättigheter och internationella humanitär rätt i samband med konflikten i Gaza och Israels markannekteringar på senaste tiden kommit att kränkas till den grad att det är påkallat med åtgärder från EU:s sida, med stöd av artikel 2 i associeringsavtalet mellan EU och Israel.

22.    Europaparlamentet beslutar att sända ut en ad hoc-delegation till Gaza/Palestina och till Israel för att bedöma situationen på ort och ställe, genomförandet av eldupphöret och utsikterna till en varaktig lösning på konflikten.

23.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, kvartettens särskilda sändebud i Mellanöstern, Israels regering, Knesset, den palestinska myndighetens president, det palestinska lagstiftande rådet och organen inom den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2014)0012.

Rättsligt meddelande