Procedure : 2014/2842(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0114/2014

Indgivne tekster :

B8-0114/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 18/09/2014 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0026

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 116kWORD 56k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.016v01-00
 
B8-0114/2014

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser

forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om EU’s reaktion på udbruddet af ebola (2014/2842(RSP))


Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om EU’s reaktion på udbruddet af ebola (2014/2842(RSP))  
B8‑0114/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Verdenssundhedsorganisationen WHO's erklæring af 8. august 2014 om "en folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning",

–       der henviser til WHO's køreplan for indsatsen mod ebola af 28. august 2014,

–       der henviser til risikovurdering af ebola af 27. august 2014 fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme,

–       der henviser til sundhedskommissær Tonio Borgs erklæring af 8. august 2014 om udbruddet af ebola i Vestafrika,

–       der henviser til erklæring fra kommissæren for udvikling Andris Piebalgs og kommissæren for humanitær bistand og krisestyring Kristalina Georgieva af 5. september 2014 om EU's reaktion på udbruddet af ebola,

–       der henviser til Den Afrikanske Unions (AU’s) mission "Den Afrikanske Unions støtte til ebolaudbruddet i Vestafrika" (African Union Support to Ebola Outbreak in West Africa (ASEOWA)), der blev oprettet den 21. august 2014,

–       der henviser til FN’s særlige briefing om ebola af dr. Joanne Liu, international formand for Læger uden Grænser, den 2. september 2014,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

 

A.     der henviser til, at ebolavirussygdommen, tidligere kendt som ebolablødningsfeber er en alvorlig, ofte dødbringende sygdom hos mennesker,

B.     der henviser til, at sygdommen, siden der officielt blev erklæret udbrud af ebola den 22. marts 2014 i Guinea, har nået 4 andre lande (Liberia, Nigeria, Sierra Leone og Senegal), har ramt næsten 4 000 mennesker og forårsaget mere end 2 000 dødsfald,

C.     der henviser til, at epidemien er hastigt accelererende og breder sig i Vestafrika, omend et separat udbrud af virusset også forekommer i Den Demokratiske Republik Congo

D.     der henviser til, at WHO anerkender, at udbruddet er blevet undervurderet og anslår, at antallet af patienter kan overstige 20 000 i løbet af de næste 3 måneder,

E.     der henviser til, at WHO har meddelt, at dette er det største registrerede udbrud i kraft af antallet af tilfælde og dødsfald samt geografisk spredning, og har erklæret krisen for at være en "folkesundhedsmæssig krisesituation af international betydning", som kræver en koordineret international indsats,

F.     der henviser til, at WHO's køreplan indeholder en række meget konkrete og øjeblikkelige foranstaltninger, der har til formål at stoppe den igangværende transmission af ebola på verdensplan inden for 6 til 9 måneder samtidig med at konsekvenserne af en eventuel yderligere international spredning håndteres hurtigt og behovet for sideløbende at gøre noget ved udbruddets bredere socioøkonomiske konsekvenser anerkendes,

G.     der henviser til, at de ngo'er, der er mest aktive på stedet, såsom Læger Uden Grænser og Det Internationale Forbund af Røde Kors- og Røde Halvmåne-selskaber, kritiserer den internationale indsats for at være faretruende utilstrækkelig, da meget begrænset kapacitet på stedet medfører kritiske mangler i alle aspekter af indsatsen: medicinsk støttende behandling, uddannelse af sundhedspersonale, infektionskontrol, kontaktopsporing, epidemiologisk overvågning, varsling og henvisningssystemer, fællesskabsuddannelse og mobilisering,

H.     der henviser til, at Kommissionens Generaldirektorat for Humanitær Bistand og Civilbeskyttelse (ECHO) har lovet over 147 mio. EUR i humanitær bistand og udviklingsbistand med henblik på at dæmme op for spredningen af virus, yde behandling og levere vigtigt udstyr til smittede personer samt udsende humanitære eksperter,

I.      der henviser til, at kun 11,9 mio. EUR ud af de lovede 147 mio. EUR specifikt er afsat til de mest akutte humanitære behov,

J.      der henviser til, at Kommissionen overvåger situationen gennem sit katastrofeberedskabskoordineringscenter, der skal fungere som en platform for koordinering af EU-bistand,

K.     der henviser til, at EU-medlemsstater har kapacitet til at mobilisere teams til øjeblikkelig indsats for at sikre en tidlig diagnose, isolation (af formodede og bekræftede tilfælde i forskellige afdelinger), overvågning af kontaktpersoner og sporing af transmissionskæder, foranstaltninger til begravelser samt uddannelse og lokal støtte,

L.     der henviser til, at de berørte lande allerede lider af mangel på mad og rent vand og økonomisk sammenbrud forårsaget af forstyrrelser i handel, kommercielle flyvninger og høstarbejde efter epidemiens udbrud, hvilket fører til social uro, flugt, kaos, trusler mod den offentlige orden og yderligere spredning af virus,

M.    der henviser til, at risikoen for transmission af ebolavirus ind over EU's grænser er lav,

N.     der henviser til, at udbruddet har afsløret de alvorlige utilstrækkeligheder i sundhedssystemerne i de berørte lande og det presserende behov for støtte til at styrke dem,

1.      bifalder og støtter den fortsatte optrapning af Kommissionens finansielle forpligtelser i form af humanitær bistand og udviklingsbistand som reaktion på krisen, og især i form af støtte til Den Afrikanske Unions ASEOWA-mission;

2.      glæder sig over det arbejde, der udføres på stedet af partnerorganisationer;

3.      minder medlemsstaterne om, at den finansielle støtte til de berørte lande ikke bør ske på bekostning af den langsigtede udviklingsbistand, men snarere som et supplement;

4.      beklager medlemsstaternes undervurdering af krisen og forsinkelsen i at yde en tilstrækkelig samordnet strategi;

5.      opfordrer indtrængende Rådet for Den Europæiske Union til at afholde et ministermøde for at fastlægge en strategi til at mobilisere den lægelige indsats og organisere, at medlemsstaterne yder humanitær bistand under Kommissionens koordinering;

6.      opfordrer Kommissionen til at udarbejde vurderinger og landespecifikke skræddersyede planer med henblik på at bestemme og koordinere efterspørgslen og implementeringen vedrørende kvalificeret sundhedspersonale, mobile laboratorier, laboratorieudstyr, beskyttelsestøj og behandlingscentre med isolationsstuer;

7.      understreger behovet for at styrke videnskabeligt samarbejde og teknologisk støtte i de områder, der er ramt af dette udbrud, med henblik på oprettelse af kliniske, epidemiologiske og diagnostiske infrastrukturer med særlig vægt på myndiggørelse af lokalt ansatte;

8.      opfordrer Kommissionen til at holde tæt kontakt med ECDC, WHO og medlemsstaterne via Udvalget for Sundhedssikkerhed;

9.      anser WHO's køreplan for indsatsen mod ebola for at være et grundlag for prioriterede aktiviteter, navnlig den differentierede indsats for lande med udbredt transmission, dem med førstegangstilfælde og nabolande, hvor beredskabet skal styrkes;

10.    opfordrer medlemsstaterne til at koordinere flyvninger og etablere luftbroer beregnet til at flytte sundhedspersonale og -udstyr til de berørte lande og inden for regionen samt til at sørge for medicinsk evakuering, hvis det bliver nødvendigt;

11.    opfordrer Rådet og Kommissionen til at støtte og opmuntre Den Afrikanske Union med hensyn til behovet for en holistisk handlingsplan, da situationen fortsat forværres hurtigt og påvirker såvel økonomien som den offentlige orden i de pågældende lande;

12.    understreger, at den aktuelle krise ikke kan løses af sundhedssystemerne alene, men at der er behov for en samordnet tilgang, der involverer forskellige sektorer (sundhedspleje, uddannelse, sanitet, fødevarehjælp), for at lukke de kritiske huller i alle væsentlige tjenester;

13.    opfordrer medlemsstaterne til at gennemføre en omhyggelig infektionsbekæmpelse og i samarbejde med ECDC at give en mere omfattende information til offentligheden om risiciene;

14.    opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at koordinere og styrke den medicinske forskning og produktionen af effektiv medicin og effektive vacciner mod ebola;

15.    anmoder Udviklingsudvalget om at fremkomme med dybtgående anbefalinger til at afbøde de langsigtede konsekvenser af epidemien og styrke sundhedssystemerne i de berørte lande med henblik på at undgå lignende udbrud;

16.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes parlamenter og regeringer, Den Afrikanske Unions parlamenter og regeringer og Verdenssundhedsorganisationen.

 

Juridisk meddelelse