Förfarande : 2014/2842(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0114/2014

Ingivna texter :

B8-0114/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0026

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 230kWORD 57k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0107/2014
16.9.2014
PE537.016v01-00
 
B8-0114/2014

till följd av ett uttalande av rådet och kommissionen

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP))


Knut Fleckenstein, Kathleen Van Brempt, Norbert Neuser, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Maria Arena, Marlene Mizzi, Tonino Picula, Nicola Caputo, Christel Schaldemose, Gilles Pargneaux, Kashetu Kyenge, Liisa Jaakonsaari, Glenis Willmott, Andi Cristea, Vilija Blinkevičiūtė för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola (2014/2842(RSP))  
B8‑0114/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Världshälsoorganisationens (WHO) förklaring av den 8 augusti 2014 om ”ett internationellt hot mot människors hälsa”,

–       med beaktande av WHO:s färdplan för att bekämpa ebola av den 28 augusti 2014,

–       med beaktande av den ebolariskbedömning som gjordes av Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar den 27 augusti 2014,

–       med beaktande av det uttalande om ebolautbrottet i Västafrika som gjordes av Tonio Borg, kommissionsledamot med ansvar för hälsa, den 8 augusti 2014,

–       med beaktande av det uttalande om EU:s reaktion på utbrottet av Ebola som gjordes av Andris Piebalgs, kommissionsledamot med ansvar för utveckling, och Kristalina Georgieva, kommissionsledamot med ansvar för humanitärt bistånd och krishantering, den 5 september 2014,

–       med beaktande av Afrikanska unionens uppdrag att erbjuda stöd i anslutning till utbrottet av ebola i Västafrika (ASEOWA), vilket fastställdes den 21 augusti 2014,

–       med beaktande av FN:s särskilda informationstillfälle om ebola, som Joanne Liu, internationell ordförande för Läkare utan gränser, höll den 2 september 2014,

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Virussjukdomen ebola, som tidigare kallades ebolafeberinfektion, är en allvarlig och ofta dödlig sjukdom hos människan.

B.     Sedan utbrottet av ebola officiellt förkunnades den 22 mars 2014 i Guinea har smittan spridits till fyra andra länder (Liberia, Nigeria, Sierra Leone och Senegal) och drabbat nästan 4 000 människor, varav fler än 2 000 har avlidit.

C.     Epidemin sprids allt snabbare i Västafrika, samtidigt som ett separat utbrott av virussjukdomen pågår i Demokratiska republiken Kongo.

D.     WHO erkänner att utbrottet har underskattats och uppskattar nu att antalet patienter kan komma att överskrida 20 000 under de närmaste tre månaderna.

E.     WHO har konstaterat att detta är det största registrerade utbrottet när det gäller antalet fall, antalet döda och geografisk utbredning och har förklarat att krisen är ett internationellt hot mot människors hälsa, vilket kräver samordnade internationella insatser.

F.     WHO:s färdplan innehåller en rad mycket konkreta och omedelbara åtgärder som syftar till att stoppa spridningen av ebola i hela världen inom sex till nio månader och samtidigt snabbt hantera följderna av en eventuell internationell utbredning samt erkänna nödvändigheten att parallellt ta itu med utbrottets vidare socioekonomiska effekter.

G.     Icke-statliga organisationer, såsom Läkare utan gränser och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen, kritiserar de internationella insatserna och menar att de är farligt otillräckliga, eftersom den synnerligen begränsade kapaciteten på fältet leder till kritiska brister i samband med alla insatser: medicinsk stödjande vård, utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal, kontroll av infektioner, kontaktspårning, epidemiologisk övervakning, larm- och remitteringssystem, kunskapsspridning i samhället och mobilisering.

H.     Kommissionens kontor för humanitärt bistånd och civilskydd har utlovat mer än 147 miljoner euro i humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd i syfte att begränsa virusets spridning, tillhandahålla behandling och viktig utrustning till smittade personer och sända ut humanitära experter.

I.      Endast 11,9 miljoner euro av det utlovade beloppet på 147 miljoner euro är specifikt avsatta för vissa av de mest akuta humanitära behoven.

J.      Kommissionen övervakar situationen via sitt centrum för samordning av katastrofberedskap, vilket bör fungera som plattform för samordningen av EU:s bistånd.

K.     EU:s medlemsstater har kapacitet att mobilisera omedelbara insatsgrupper för att säkerställa tidiga diagnoser, isolering (av misstänkta fall och bekräftade fall i olika salar), övervakning av kontaktpersoner och kartläggning av smittkedjor, åtgärder vid begravningar, utbildning samt lokalt stöd.

L.     I de drabbade länderna råder dessutom livsmedelsbrist och brist på rent vatten, och ekonomin har kollapsat till följd av att handeln, den kommersiella flygtrafiken och skördearbetet avbrutits efter utbrottet av epidemin, vilket lett till social oro, flykt, kaos, hot mot den allmänna ordningen och ytterligare spridning av viruset.

M.    Risken för att ebolaviruset sprids inom EU:s gränser är liten.

N.     Sjukdomsutbrottet har uppdagat allvarliga brister i hälso- och sjukvårdssystemen i de drabbade länderna och framhävt det akuta behovet av stöd för att förbättra dessa.

1.      Europaparlamentet välkomnar och uppmuntrar den fortsatta upptrappningen av kommissionens finansiella åtagande i fråga om humanitärt bistånd och utvecklingsbistånd som svar på krisen och i synnerhet i fråga om stöd till Afrikanska unionens ASEOWA-uppdrag.

2.      Europaparlamentet välkomnar det arbete som partnerorganisationer utför på fältet.

3.      Europaparlamentet påminner medlemsstaterna om att det finansiella stöd som riktas till de drabbade länderna inte bör beviljas på bekostnad av långsiktigt utvecklingsstöd; det bör snarare betraktas som ett komplement.

4.      Europaparlamentet beklagar att medlemsstaterna har underskattat krisen och att det dröjer så länge att utarbeta en lämplig samordnad strategi.

5.      Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens råd att anordna ett ministermöte för att införa en strategi för medlemsstaternas mobilisering av medicinska insatser och tillhandahållande av humanitärt bistånd, med kommissionen som samordnare.

6.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att upprätta en behovsbedömning och landspecifika planer för att fastställa och samordna behovet av kvalificerad sjukvårdspersonal, mobila laboratorier, laboratorieutrustning, skyddskläder samt behandlingscentra med isoleringssalar.

7.      Europaparlamentet betonar behovet av att stärka det vetenskapliga samarbetet och det tekniska stödet i de områden som drabbats av utbrottet, i syfte att inrätta kliniska, epidemiologiska och diagnostiska infrastrukturer och särskilt uppmärksamma den lokala personalens egenmakt.

8.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att via hälsoskyddskommittén upprätthålla nära kontakter med Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC), WHO och medlemsstaterna.

9.      Europaparlamentet betraktar WHO:s färdplan för att bekämpa ebola som grundvalen för prioriterade insatser, i synnerhet när det gäller de särskilda insatserna i länder med omfattande spridning, länder där de första smittofallen upptäcks och grannländer där beredskapen måste förstärkas.

10.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att samordna flygtrafiken och att inrätta särskilda luftbroar för att transportera sjukvårdspersonal och utrustning till de drabbade länderna och inom regionen samt att vid behov anordna medicinsk evakuering.

11.    Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att stödja och uppmuntra Afrikanska unionen när det gäller behovet av en holistisk handlingsplan, eftersom situationen fortsätter att försämras i snabb takt och påverkar ekonomin och den allmänna ordningen i de berörda länderna.

12.    Europaparlamentet betonar att den pågående krisen inte kan lösas av bara hälso- och sjukvårdssystemen, utan att det krävs en samordnad strategi som omfattar olika sektorer (hälso- och sjukvård, utbildning, sanitet, livsmedelsbistånd) för att åtgärda kritiska brister när det gäller alla grundläggande tjänster.

13.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra noggranna infektionskontroller och i samarbete med ECDC ge allmänheten bättre information om riskerna.

14.    Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att samordna och stärka den medicinska forskningen och produktionen när det gäller effektiva läkemedel och vacciner mot ebola.

15.    Europaparlamentet uppmanar utvecklingsutskottet att utfärda ingående rekommendationer för att lindra epidemins långsiktiga följder och stärka hälso- och sjukvårdssystemen i de drabbade länderna i syfte att undvika liknande utbrott i framtiden.

16.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, regeringarna och parlamenten i Afrikanska unionen och WHO.

 

Rättsligt meddelande