Menetlus : 2014/2845(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0116/2014

Esitatud tekstid :

B8-0116/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2014 - 10.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 122kWORD 58k
16.9.2014
PE537.018v01-00
 
B8-0116/2014

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Gaza sõja järgse Iisraeli ja Palestiina ning ELi rolli kohta (2014/2845(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Gaza sõja järgse Iisraeli ja Palestiina ning ELi rolli kohta (2014/2845(RSP))  
B8‑0116/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Liidu suuniseid rahvusvahelise humanitaarõiguse järgimise edendamiseks,

–       võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu 12. juuli 2014. aasta pressiteadet ja ÜRO peasekretäri Ban Ki-Mooni 13. juuli 2014. aasta avaldust,

–       võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsioone ja nende lisaprotokolle,

–       võttes arvesse ÜRO inimõiguste konventsioone, millega Iisrael ja Palestiina on ühinenud,

–       võttes arvesse ÜRO Inimõiguste Nõukogu viimaseid aruandeid okupeeritud Palestiina alade kohta,

–       võttes arvesse 26. augustil 2014 Egiptuses sõlmitud relvarahu kokkulepet,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et parlament on korduvalt väljendanud seisukohta, et palestiinlastel on õigus enesemääramisele ja kahtluse alla ei saa seada nende õigust oma riigile;

B.     arvestades, et Egiptus on täitnud relvarahu saavutamises tähtsat rolli ja on loonud parimad tingimused pikaajalise rahulepingu saavutamiseks;

C.     arvestades, et ÜRO hinnangul on vägivallas hukkunud 2139 palestiinlast, sealhulgas 490 last, ning ümber on asustatud umbes 500 000 Gaza elanikku ja hävitatud on 20 000 kodu Gaza sektoris ning hukkunud on 80 iisraellast, sealhulgas üks laps;

D.     arvestades, et Iisraeli vanglates hoitakse praegu kinni 33 Palestiina parlamendiliiget, kahte ministrit ja 7000 Palestiina tsiviilisikut, sealhulgas 500 halduskorras kinnipeetavat, kellele ei ole esitatud süüdistust ega korraldatud kohtuprotsessi;

E.     arvestades, et missiooni EU BAM Rafah (Rafahi piiriületuspunktis läbiviidav Euroopa Liidu piirihaldamise abimissioon) tegevus Rafahi piiriületuspunktis peatati 2007. aastal;

F.     arvestades, et 3. juulil 2013 otsustati pikendada missiooni EU BAM Rafah mandaati senise mandaadi alusel 12 kuu võrra ajavahemikuks 1. juuli 2013 kuni 30. juuni 2014;

G.     arvestades, et missiooni EUBAM Rafah ei ole pärast seda, kui Hamas Gaza sektori üle 2007. aastal kontrolli kehtestas, Rafahi piiriületuspunktis enam rakendatud; arvestades, et sellele vaatamata säilitab EL liikumist ja juurdepääsu käsitleva lepingu staatuse ja oma tähtsa rolli kolmanda osalisena ning on valmis oma tegevust piiriületuspunktis uuesti alustama niipea, kui poliitilised ja julgeolekutingimused seda võimaldavad;

H.     arvestades, et enamik Iisraeli poolt praegu vangistuses peetavaid Palestiina parlamendiliikmeid vahistati 2014. aasta juunis ja juulis;

1.      väljendab veel kord kaastunnet kõigile relvakonflikti ohvritele ja nende peredele; mõistab teravalt hukka mõlema poole toimepandud inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised;

2.      tunnustab ja kiidab Egiptust tema rolli eest relvarahu saavutamises; toetab Egiptuse ametivõime nende jätkuvas töös iisraellaste ja palestiinlastega pikaajalise relvarahu saavutamiseks ja nende strateegilise rolli esiletõstmiseks rahumeelse lahenduse praeguse ja tulevase vahendajana; tunneb heameelt selle üle, et viimaste teadete kohaselt algatab Egiptus peatselt läbirääkimised alalise relvarahu üle;

3.      tunneb heameelt Iisraeli valitsuse ja Palestiina omavalitsuse kahepoolse otsuse üle nõustuda Egiptuse ettepanekuga relvarahu kohta Gaza sektoris; kutsub mõlemat poolt üles pidama kinni kõigist relvarahu tingimustest;

4.      kutsub Iisraeli valitsust ja Palestiina omavalitsust üles tunnustama vastastikku võimalust rakendada tulevikus kahe riigi lahendust;

5.      palub mõlemal poolel pidada kinni relvarahu tingimustest ja eelkõige otsusest taaslaiendada kalastusvöönd esialgu kuue ja seejärel 12 meremiili kaugusele;

6.      kutsub Iisraeli valitsust ja Palestiina omavalitsust üles tagama relvarahu tingimuste kohene kohaldamine ning palub mõlemal poolel täita relvarahu tingimusi, sest see on nende mõlema huvides ning tingimus pikaajalise rahu saavutamiseks piirkonnas ja teise vooru rahuläbirääkimiste kiirendamiseks parimate võimaluste loomiseks;

7.      innustab peamisi piirkondlikke toimijaid, eriti Egiptust ja Jordaaniat, jätkama jõupingutusi olukorra rahustamiseks ja konkreetsete tulemuste saavutamiseks;

8.      rõhutab veel kord asjaolu, et vastuolu Iisraeli ja Palestiina vahel ei saa lahendada sõjalisel teel, vaid üksnes rahumeelse ja vägivallatu protsessi kaudu; nõuab veel kord otseste rahuläbirääkimiste jätkamist poolte vahel;

9.      rõhutab asjaolu, et on hädavajalik, et Palestiina omavalitsus, EL, Egiptus ja Jordaania teeksid jõuliselt tööd, et tagada Gaza relvastatud rühmituste desarmeerimine ja see, et tulevikus ei saa rühmitused enam taasrelvastuda või naasta relvade salakaubaveo, rakettide valmistamise või tunnelite ehitamise juurde;

10.    rõhutab asjaolu, et nii Iisraeli kui ka Palestiina kodanikel õigus elada rahus ja turvaliselt ohutute ja kindlate piiride vahel ning mõlemad pooled peavad seda ametlikult tunnustama;

11.    kutsub ELi ja selle liikmesriike veel kord üles etendama aktiivsemat poliitilist rolli ning nõuab tungivalt, et EL täidaks oma kohustusi mõjuka toimijana ning osaleks jõupingutustes, mis on suunatud õiglase ja kestva rahu saavutamisele iisraellaste ja palestiinlaste vahel;

12.    toetab komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja jõupingutusi selleks, et luua usaldusväärne väljavaade rahuprotsessi taaskäivitamiseks;

13.    tuletab veel kord meelde asjaolu, et EL on pühendunud Palestiina omavalitsuse ja Iisraeli abistamisele nende vahel saavutatud praeguse kokkuleppe praktiliste aspektide rakendamisel ning selle tagamisele, et edasistel rahuläbirääkimistel, sealhulgas 26. septembril 2014 Egiptuses toimuvatel läbirääkimistel käsitletaks Gaza blokaadi lõpetamist, meresadama ehitamist Gaza sektorisse, Gaza lennujaama avamist, Palestiina vangide vabastamist, Iisraeli sõdurite säilmete tagastamist ja Gaza demilitariseerimist;

14.    rõhutab taas, et rahumeelsed ja vägivallata meetmed on ainus viis õiglase ja kestva rahu saavutamiseks iisraellaste ja palestiinlaste vahel;

15.     nõuab veel kord otseste rahuläbirääkimiste jätkamist poolte vahel;

16.    nõuab sõltumatu uurimiskomisjoni loomist, et uurida relvakonflikti põhjustatud kahjusid ja ülesehituse hinnangulisi kulusid;

17.    kordab oma kindlat toetust kahe riigi lahendusele, mille aluseks oleks 1967. aasta piirid ja Jeruusalemm mõlema riigi pealinnana ning mille puhul Iisraeli riik ning tema naabrina sõltumatu, demokraatlik, terviklik ja elujõuline Palestiina riik eksisteerivad kõrvuti rahus ja julgeolekus;

18.    kutsub üles lõpetama Gaza sektori blokaadi, mis ühendataks tulemusliku kontrollimehhanismiga, mis takistaks relvade salakaubavedu Gazasse;

19.    tunnistab Iisraeli õiguspäraseid julgeolekuvajadusi;

20.    nõuab konkreetsete meetmete võtmist Gaza ülesehitamiseks ja majanduse taastamiseks, mille rakendamise üle teostaks järelevalvet EL;

21.    kinnitab, et on tungivalt vaja, et EL aitaks kaasa Gaza sektori taastus- ja ülesehitustööle;

22.    rõhutab, et kõik ELi institutsioonid peavad jätkama toetust Palestiina omavalitsusele ja Iisraeli valitsusele rahuläbirääkimistes, et kehtestada nii tulevase Palestiina riigi kui ka Iisraeli jaoks ohutud ja kindlad piirid;

23.    kutsub üles looma ülesehituse jaoks sõltumatut uurimiskomisjoni; on seisukohal, et EL peaks nii poliitiliselt kui ka majanduslikult täielikult toetama ülesehitusega tegeleva sõltumatu ELi uurimiskomisjoni loomist, kes peaks tegelema kooskõlastamise ja järelevalvega Euroopa Liidu piirihaldamise abimissiooni (EU BAM) toetusel ja osalusel ning mida rahastataks ELi vahenditest, et tagada, et ELi vahendeid kasutatakse sihipäraselt ja neid ei kasutata tunnelite ehitamiseks, relvade või lõhkematerjalide muretsemiseks või muuks ebaseaduslikuks tegevuseks;

24.    kutsub üles looma ülesehitusega tegelevat sõltumatut ELi komisjoni, mille rajamise eesmärk on tagada ELi vahendite kasutamine haridus- ja meditsiiniasutuste ehitamiseks, meditsiinitöötajate koolitamiseks ja kodanike esmaste vajaduste täitmiseks;

25.    taunib Iisraeli asunduste jätkuvat laiendamist, mis on rahvusvahelise õiguse kohaselt ebaseaduslik ning takistavad rahu saavutamist, eriti praeguses ebakindla relvarahu olukorras;

26.    kutsub ELi üles võtma vastu seisukohta Iisraeli valitsuse 30. augusti teadaande kohta seoses 400 hektari maa sundvõõrandamisega Petlemma lähedal asuva Etzioni asunduse ümber Gvaot naaberasunduse jaoks;

27.    kutsub üles lõpetamata viivitamata Gaza blokaadi, et aidata kaasa kaupade vabamale liikumisele ja hõlbustada humanitaarabi ja ülesehitusvarustuse kättesaadavust;

28.    kutsub ELi üles rõhutama asjaolu, et humanitaarabi andmist kaitstakse rahvusvahelise humanitaarõigusega (1949. aasta neljanda Genfi konventsiooni artikliga 59), ning võtma kohustuse tagada nende sätete rikkumise eest vastutusele võtmine;

29.    kutsub Iisraeli üles piirama Gaza sektori piiri äärset julgeolekutsooni, et anda palestiinlastele suurem juurdepääs piiriäärsele põllumaale;

30.    kutsub Palestiina omavalitsust üles võtma endale vastutust Gaza piiride haldamise eest;

31.    märgib, et Euroopa Liit jätkab olukorra ja selle laiema mõju tähelepanelikku jälgimist ning tegutseb vastavalt;

32.    tunneb heameelt selle üle, et Iisrael vabastas Meggido vanglast Palestiina parlamendiliikme Khalid Yahya Saidi; kutsub Iisraeli üles vabastama viivitamata 33 Palestiina parlamendiliiget ja kaks ministrit, keda peetakse endiselt Iisraelis haldusarestis ilma neile süüdistust esitamata või kohtuprotsessi korraldamata; tuletab meelde, et Palestiina parlamendiliikmed valitakse demokraatlikul alusel ja et kõigi kodanike demokraatlikku väljendusvabadust tuleb austada;

33.    kutsub Euroopa välisteenistust üles laiendama missiooni EU BAM Rafah volitusi ELi vaatlusmissioonile, kes vastutab kõigi piirkonnale eraldatud ELi vahendite eest, sest see missioon on olnud mitteaktiivne alates 2007. aastast, samal ajal kui selle mandaati laiendati 2014. aastal;

34.    kutsub ELi üles kasutama missiooni EU BAM Rafah vägesid selleks, et kontrollida ELi vahendite üldist kasutamist, eelkõige seda, kas ELi vahendeid kasutatakse Gaza tulevase lennujaama ja meresadama ehitamiseks;

35.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ELi eriesindajale Lähis-Ida rahuprotsessis, ÜRO Peaassamblee presidendile, ÜRO Julgeolekunõukogu liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, Lähis-Ida neliku eriesindajale, Iisraeli Knessetile ja valitsusele, Palestiina omavalitsuse presidendile ja Palestiina Seadusandlikule Nõukogule, Egiptuse valitsusele ning Jordaania Kuningriigi valitsusele.

Õigusalane teave