Procedūra : 2014/2845(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0116/2014

Pateikti tekstai :

B8-0116/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2014 - 10.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 128kWORD 70k
16.9.2014
PE537.018v01-00
 
B8-0116/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Izraelio ir Palestinos po Gazos konflikto ir ES vaidmens (2014/2845(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Izraelio ir Palestinos po Gazos konflikto ir ES vaidmens (2014/2845(RSP))  
B8‑0116/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į ES gaires dėl skatinimo laikytis tarptautinės humanitarinės teisės,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 12 d. JT Saugumo Tarybos pranešimą spaudai ir 2014 m. liepos 13 d. Jungtinių Tautų generalinio sekretoriaus Ban Ki-Moono pareiškimą,

–       atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir jų papildomus protokolus,

–       atsižvelgdamas į JT žmogaus teisių konvencijas, kurių šalys yra Izraelis ir Palestina,

–       atsižvelgdamas į naujausius pranešimus dėl Okupuotosios Palestinos Teritorijos, kuriuos patvirtino JT žmogaus teisių taryba,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 26 d. Egipte pasiektą paliaubų susitarimą,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi Parlamentas ne kartą pabrėžė palaikantis palestiniečių laisvo apsisprendimo teisę ir kadangi jų teisė turėti savo valstybę yra neginčijama;

B.     kadangi Egiptas atlieka itin svarbų vaidmenį siekiant paliaubų ir sudarant geriausias sąlygas ilgalaikiam taikos susitarimui;

C.     kadangi, remiantis JT turimais duomenimis, 2 139 palestiniečių (įskaitant 490 vaikų) buvo nužudyta, apie 500 000 Gazos gyventojų perkelta, o 20 000 Gazoje esančių namų – sunaikinta, taip pat per susirėmimus žuvo 80 izraeliečių (iš jų vienas vaikas);

D.     kadangi 33 Palestinos parlamento nariai, du ministrai ir 7 000 civilių palestiniečių šiuo metu kalinami Izraelio kalėjimuose, įskaitant apie 500 žmonių, kuriems pritaikytas administracinis sulaikymas, tačiau jie nėra teisiami ir jiems nepateikti kaltinimai;

E.     kadangi EUBAM Rafah (Europos Sąjungos pasienio pagalbos misija Rafos perėjimo punktui) 2007 m. sustabdė savo veiklą Rafos perėjimo punkte;

F.     kadangi 2013 m. liepos 3 d. Europos Sąjungos Taryba nusprendė pratęsti EUBAM Rafah įgaliojimus tolesniam 12 mėnesių laikotarpiui nuo 2013 m. liepos 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d., remiantis dabartiniais jos įgaliojimais;

G.     kadangi EUBAM Rafah Rafos perėjimo punkte nebuvo dislokuota nuo 2007 m., nes Gazos Ruožą kontroliavo organizacija „Hamas“; kadangi, ES vis dėlto laikosi AMA teisyno ir tebeatlieka svarbų savo, kaip trečiosios šalies, vaidmenį; kadangi ji pasirengusi vėl dislokuoti savo misiją perėjimo punkte, kai tik bus palankios politinės ir saugumo sąlygos;

H.     kadangi dauguma Palestinos parlamento narių, kurie šiuo metu laikomi Izraelyje, buvo sulaikyti 2014 m. birželio ir liepos mėnesiais;

1.      dar kartą reiškia užuojautą visoms ginkluoto konflikto aukoms ir jų šeimoms; griežtai smerkia abiejų pusių daromus žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus;

2.      pripažįsta ir palankiai vertina Egipto kaip tarpininko vaidmenį siekiant ugnies nutraukimo; remia Egipto institucijas ir jų nuolatinį darbą su Izraelio ir Palestinos veikėjais siekiant ilgalaikio ugnies nutraukino ir apibrėžiant jo kaip dabartinio ir būsimo tarpininko strateginį vaidmenį siekiant taikaus konflikto sprendimo; palankiai vertina naujausius pranešimus apie tai, kad egiptiečiai pasirengę pradėti derybas dėl nuolatinių paliaubų;

3.      džiaugiasi, kad priimtas dvišalis Izraelio vyriausybės ir Palestinos Administracijos sprendimas priimti Egipto pasiūlymą dėl ugnies nutraukimo Gazoje; ragina abi šalis laikytis visų paliaubų sąlygų;

4.      ragina Izraelio vyriausybę ir Palestinos Administraciją bendrai pripažinti galimybę ateityje įgyvendinti dviejų valstybių sambūviu pagrįstą sprendimą;

5.      ragina abi šalis laikytis ugnies nutraukimo plano sąlygų ir ypač sprendimo vėl išplėsti žvejybos plotą iki šešių, o vėliau – iki dvylikos jūrmylių – sąlygų;

6.      ragina Izraelio vyriausybę ir Palestinos Administraciją užtikrinti, kad būtų neatidėliotinai taikomos paliaubų sąlygos ir prašo abi šalis laikytis ugnies nutraukimo plano sąlygų, nes tai abipusis interesas ir būtinas ilgalaikės taikos regione ir geriausių galimų antrųjų taikos derybų raundo pagreitinimo sąlygų sukūrimo veiksnys;

7.      ragina pagrindinius regiono subjektus, visų pirma Egiptą ir Jordaniją, ir toliau dėti pastangas siekiant stabilizuoti padėtį ir pasiekti konkrečių rezultatų;

8.      dar kartą pabrėžia, kad Izraelio ir Palestinos konflikto negalima išspręsti karinėmis priemonėmis, o tik taikiomis ir nesmurtinėmis priemonėmis; dar kartą ragina tęsti tiesiogines abiejų šalių derybas;

9.      pabrėžia tai, jog būtina, kad Palestinos Administracija, ES, Egiptas ir Jordanija stabiliai dirbtų, siekdami užtikrinti, kad Gazos ginkluotos grupuotės būtų nuginkluotos ir ateityje negalėtų persiginkluoti ar vėl užsiimti ginklų kontrabanda, raketų gamyba ir tunelių statyba;

10.    pabrėžia, kad ir Izraelio, ir Palestinos gyventojai turi teisę savo teritorijoje gyventi taikiai ir saugiai, ir tai turi oficialiai pripažinti abi šalys;

11.    ragina ES ir valstybes nares atlikti aktyvesnį politinį vaidmenį, taip pat ragina ES įgyvendinti savo, kaip įtakingos veikėjos, įsipareigojimus ir dėti daugiau pastangų stengiantis pasiekti sąžiningą ir ilgalaikį taikos susitarimą tarp izraeliečių ir palestiniečių;

12.    remia Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės pastangas sukurti patikimą taikos proceso atnaujinimo perspektyvą;

13.    dar kartą primena tai, kad ES įsipareigojusi padėti įgyvendinti praktinius su dabartiniu Palestinos Administracijos ir Izraelio pasiektu susitarimu susijusius aspektus ir užtikrinti, kad ateities taikos derybose, įskaitant 2014 m. rugsėjo 26 d. Egipte numatytą antrąjį derybų raundą, būtų svarstomas Gazos blokados atšaukimas, jūrų uosto statyba Gazos Ruože, Gazos oro uosto atidarymas, palestiniečių kalinių paleidimas, Izraelio karių palaikų grąžinimas ir Gazos demilitarizavimas;

14.    pabrėžia, kad taikios ir nesmurtinės priemonės yra vienintelis būdas pasiekti sąžiningą ir ilgalaikį izraeliečių ir palestiniečių taikos susitarimą;

15.     ragina tęsti tiesioginį abiejų šalių dialogą taikos klausimais;

16.    ragina sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją, kuri įvertintų ginkluoto konflikto padarytą žalą ir apskaičiuotų numatomas atstatymo išlaidas;

17.    pakartoja tvirtai remiąs dviejų valstybių sambūviu grindžiamą konflikto sprendimą, pagal kurį būtų laikomasi 1967 m. sienų, Jeruzalė būtų abiejų valstybių sostinė, ir pagal kurį taikiai ir saugiai viena šalia kitos egzistuotų Izraelio valstybė ir nepriklausoma, demokratinė, vientisa ir gyvybinga Palestinos valstybė;

18.    ragina atšaukti Gazos Ruožo blokadą, bet taikyti veiksmingą kontrolės mechanizmą, kad būtų galima užkirsti kelią ginklų kontrabandai į Gazą;

19.    pripažįsta teisėtus Izraelio saugumo poreikius;

20.    ragina imtis veiksmų, kad būtų galima atkurti ir atgaivinti Gazos ekonomiką, o ES stebėtų jų įgyvendinimą;

21.    tvirtina, kad ES turi skubiai padėti atkurti ir pertvarkyti Gazos Ruožą;

22.    pabrėžia, kad visos ES institucijos privalo nuolat teikti paramą Palestinos Administracijai ir Izraelio vyriausybei jų taikos derybose siekiant nustatyti saugias bei patikimas būsimos Palestinos valstybės ir saugias bei patikimas Izraelio sienas;

23.    ragina sudaryti nepriklausomą atstatymo tyrimo komisiją; mano, kad ES turėtų visapusiškai (politiniu ir ekonominiu požiūriu) remti nepriklausomos atstatymo tyrimų komisijos sudarymą; ši komisija koordinuotų ir stebėtų (jai padėtų ir jos darbe dalyvautų EUBAM) ES fondų panaudojimą, taip pat užtikrintų, kad lėšos pasiekia tinkamą adresatą ir kad nėra naudojamos tunelių statybai, ginklų ar sprogmenų pirkimui ar bet kokiai kitai neteisėtai veiklai;

24.    ragina sudaryti nepriklausomą ES atstatymo tyrimų komisiją, kuri užtikrintų, kad ES lėšos būtų naudojamos švietimo ir medicinos įstaigų statybai, medicinos personalo rengimui ir pagrindinių gyventojų poreikių patenkinimui;

25.    apgailestauja dėl to, kad Izraelis nuolat plečia savo gyvenvietes, kurios pagal tarptautinę teisę yra neteisėtos ir sudaro kliūtis taikai, visų pirma šiuo aiškiai nestabiliu paliaubų laikotarpiu;

26.    ragina ES priimti poziciją dėl Izraelio vyriausybės 2014 m. rugpjūčio 30 d. pareiškimo dėl 400 hektarų žemės ekspropriacijos aplink Etzioną šalia Betliejaus kaimyninės Gvaoto gyvenvietės naudai;

27.    ragina nedelsiant nutraukti Gazos blokadą, kad būtų lengviau tiekti prekes ir kad humanitarinė pagalba ir atstatymo technika galėtų lengviau patekti į Gazą;

28.    ragina ES pabrėžti tai, kad humanitarinės pagalbos teikimas užtikrinamas pagal tarptautinę humanitarinę teisę (1949 m. Ketvirtosios Ženevos konvencijos 59 straipsnis) ir dėti pastangas, kad būtų užtikrinama atskaitomybė už bet kokius šios teisės pažeidimus;

29.    ragina Izraelį susiaurinti buferinį saugumo ruožą palei Gazos sieną, kad palestiniečiai turėtų geresnę prieigą prie dirbamos žemės pasienio teritorijoje;

30.    ragina Palestinos Administraciją prisiimti atsakomybę už Gazos sienų tvarkymą;

31.    pažymi, kad Europos Sąjunga toliau atidžiai stebės padėtį bei jos platesnio masto poveikį ir imsis atitinkamų veiksmų;

32.    palankiai įvertino Izraelio sprendimą iš Megido kalėjimo paleisti Palestinos parlamento narį Khalidą Yahya Saidą; ragina Izraelį nedelsiant paleisti 33 Palestinos parlamento narius ir du ministrus, kuriems vis dar taikomas administracinis sulaikymas Izraelyje, nors jiems nepateikti kaltinimai ir jie nėra teisiami; primena, kad Palestinos parlamento nariai yra demokratiškai išrinkti, o visų piliečių valios demokratinė išraiška turi būti gerbiama;

33.    ragina EIVT išplėsti misijos EUBAM Rafah kompetencijos sritį ir suteikti jai ES stebėjimo misijos, atsakingos už visas šiam regionui paskirtas ES lėšas, įgaliojimus, nes ji nuo 2007 m. neaktyvi, nors jos įgaliojimai pratęsti iki 2014 m.;

34.    ragina ES dislokuoti EUBAM Rafah misijos pajėgas, kad ji stebėtų ES lėšų panaudojimą apskritai ir ES lėšų, skirtų būsimo Gazos oro uosto ir jūrų uosto statybai konkrečiai, panaudojimą;

35.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, ES specialiajam įgaliotiniui Artimųjų Rytų taikos procese, JT Generalinės Asamblėjos Pirmininkui, JT Saugumo Tarybos narių vyriausybėms ir parlamentams, Artimųjų Rytų ketverto atstovui, Knesetui ir Izraelio vyriausybei, Palestinos Administracijos Prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai, Egipto vyriausybei ir Jordanijos Karalystės vyriausybei.

Teisinis pranešimas