Procedūra : 2014/2845(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0116/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0116/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 18/09/2014 - 10.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 370kWORD 70k
16.9.2014
PE537.018v01-00
 
B8-0116/2014

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par Izraēlu un Palestīnu pēc Gazas konflikta un ES lomu (2014/2845(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par Izraēlu un Palestīnu pēc Gazas konflikta un ES lomu (2014/2845(RSP))  
B8‑0116/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā ES Pamatnostādnes starptautisko humanitāro tiesību (SHT) ievērošanas veicināšanai,

–       ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtus,

–       ņemot vērā ANO Drošības padomes 2014. gada 12. jūlija paziņojumu presei un ANO ģenerālsekretāra Ban Ki-Moon 2014. gada 13. jūlija paziņojumu,

–       ņemot vērā 1949. gada Ženēvas konvencijas un tām pievienotos 1977. gada papildprotokolus,

–       ņemot vērā tās ANO konvencijas cilvēktiesību jomā, kuru dalībvalstis ir Izraēla un Palestīna,

–       ņemot vērā ANO Cilvēktiesību padomes nesen pieņemtos ziņojumus par okupēto palestīniešu teritoriju,

–       ņemot vērā 2014. gada 26. augustā Ēģiptē panākto vienošanos par karadarbības pārtraukšanu,

–       ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā Parlaments ne reizi vien ir paudis atbalstu palestīniešu tiesībām uz pašnoteikšanos un tā kā viņu tiesības uz savas valsts izveidi nav apšaubāmas;

B.     tā kā Ēģiptei ir sevišķi svarīga loma pamiera panākšanā un pašu labvēlīgāko nosacījumu izveidē tam, lai panāktu vienošanos par ilgstošu mieru;

C.     tā kā saskaņā ar ANO datiem vardarbīgajās sadursmēs dzīvību zaudējuši 2139 palestīnieši, to skaitā 490 bērni, tikuši pārvietoti aptuveni 500 000 Gazas iedzīvotāji, Gazā iznīcināti 20 000 mājokļi un dzīvību zaudējuši 80 izraēlieši, to skaitā viens bērns;

D.     tā kā patlaban Izraēlas cietumos ieslodzījumā atrodas 33 palestīniešu parlamenta deputāti, divi ministri un 7000 palestīniešu civiliedzīvotāji, to skaitā aptuveni 500 cilvēkiem piemērota administratīva aizturēšana, neizvirzot nekādas apsūdzības un neierosinot tiesas procesu;

E.     tā kā 2007. gadā darbību apturēja Eiropas Savienības Robežu palīdzības misija Rafas robežšķērsošanas punktā (EU BAM Rafah);

F.     tā kā 2013. gada 3. jūlijā Eiropas Savienības Padome nolēma, pamatojoties uz EU BAM Rafah esošo mandātu, pagarināt to vēl par 12 mēnešiem — no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 30. jūnijam;

G.     tā kā sakarā ar Hamas spēku īstenoto kontroli Gazas joslā EU BAM Rafah kopš 2007. gada nav atsākusi darbību Rafas robežšķērsošanas punktā; tā kā, neskatoties uz iepriekš minēto, ES joprojām pieturas pie Nolīguma par pārvietošanos un piekļuvi un atzīst savu nozīmīgo trešās puses lomu, un ir gatava atsākt misijas darbību robežšķērsošanas punktā, ja to ļaus politiskā situācija un drošības apstākļi;

H.     tā kā lielākā daļa no patlaban Izraēlā aizturētajiem palestīniešu parlamenta deputātiem tika apcietināti 2014. gada jūnijā un jūlijā,

1.      atkārtoti izsaka līdzjūtību visiem bruņotā konflikta upuriem un viņu ģimenēm; asi nosoda abu pušu īstenotos cilvēktiesību un starptautisko humanitāro tiesību pārkāpumus;

2.      pauž atzinību un gandarījumu par Ēģiptes lomu pamiera panākšanā; atbalsta Ēģiptes iestādes to pastāvīgajā darbā ar izraēliešiem un palestīniešiem, veidojot ilgstošu pamieru un atzīstot to stratēģisko lomu attiecībā uz pašreizēju un turpmāku starpnieka funkciju uzņemšanos miermīlīga risinājuma rašanai; atzinīgi vērtē jaunākos ziņojumus, no kuriem izriet, ka Ēģipte grasās uzsākt sarunas par pastāvīgu pamieru;

3.      atzinīgi vērtē Izraēlas valdības un Palestīniešu pašpārvaldes divpusējo lēmumu atbalstīt Ēģiptes priekšlikumu par karadarbības pārtraukšanu Gazā; aicina abas puses ievērot visus pamiera noteikumus;

4.      aicina Izraēlas valdību un Palestīniešu pašpārvaldi abpusēji atzīt iespēju nākotnē īstenot risinājumu, kas paredz divu valstu pastāvēšanu;

5.      aicina abas puses ievērot pamiera noteikumus, jo īpaši lēmumu paplašināt zvejai izmantojamo teritoriju līdz 6 jūras jūdzēm un visbeidzot — līdz 12 jūras jūdzēm;

6.      aicina Izraēlas valdību un Palestīniešu pašpārvaldi nodrošināt pamiera noteikumu tūlītēju piemērošanu un prasa abām pusēm izpildīt pamiera nosacījumus, jo šāda rīcība ir abu pušu interesēs, un tā ir priekšnoteikums ilgstoša miera nodrošināšanai reģionā un iespējami labvēlīgāku apstākļu izveidei, lai paātrinātu miera sarunu otrās kārtas norisi;

7.      mudina nozīmīgākos reģionālos partnerus, īpaši Ēģipti un Jordāniju, turpināt centienus nomierināt situāciju un gūt konkrētus rezultātus;

8.      atkārtoti uzsver, ka izraēliešu un palestīniešu strīdu nevar atrisināt militāriem līdzekļiem — tas panākams tikai miermīlīga un nevardarbīga procesa rezultātā; atkārtoti prasa turpināt tiešas abu pušu sarunas par mieru;

9.      uzsver, ka ir obligāti nepieciešams, lai Palestīniešu pašpārvalde, ES, Ēģipte un Jordānija neatlaidīgi strādātu, tiecoties nodrošināt Gazas bruņoto grupējumu atbruņošanu un to, lai nākotnē minētajiem grupējumiem nebūtu iespējams atgūt bruņojumu vai atgriezties pie ieroču kontrabandas, raķešu ražošanas un tuneļu būves;

10.    uzsver, ka gan Izraēlas, gan Palestīnas iedzīvotājiem ir tiesības dzīvot drošībā un mierā drošu, nodrošinātu robežu ietvertās teritorijās un ka tas ir oficiāli jāpieņem abām pusēm;

11.    mudina ES un dalībvalstis uzņemties politiski aktīvāku lomu un mudina ES izpildīt savu ietekmīga dalībnieka pienākumu un pārņemt centienus panākt taisnīgu un ilgstošu mieru izraēliešu un palestīniešu starpā;

12.    atbalsta Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves centienus radīt reālas izredzes miera procesa atsākšanai;

13.    vēlreiz atgādina, ka ES ir apņēmusies palīdzēt īstenot ar Palestīniešu pašpārpavaldes un Izraēlas pašreizējo vienošanos saistītos praktiskos aspektus, kā arī nodrošināt, lai turpmākajās miera sarunās, tostarp sarunu otrajā kārtā, kas paredzēta Ēģiptē 2014. gada 26. septembrī, tiktu izskatīti jautājumi par Gazas blokādes atcelšanu, jūras ostas būvniecību Gazas joslā, Gazas lidostas darbības atjaunošanu, apcietināto palestīniešu atbrīvošanu, Izraēlas kareivju mirstīgo atlieku atpakaļnogādāšanu un Gazas demilitarizāciju;

14.    uzsver, ka taisnīgu un ilgstošu mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem var panākt tikai ar miermīlīgiem un nevardarbīgiem līdzekļiem;

15.    prasa turpināt tiešas abu pušu miera sarunas;

16.    prasa izveidot neatkarīgu izmeklēšanas komisiju, lai izpētītu bruņotā konflikta nodarītos kaitējumus un aplēstu atjaunošanas izmaksas;

17.    atkārtoti pauž stingru atbalstu tādam konflikta risinājumam, kurš paredzētu divu valstu pastāvēšanu, pamatojoties uz 1967. gada robežām, ar kuru saskaņā Jeruzaleme būtu abu valstu galvaspilsēta un kura rezultātā Izraēlas Valsts mierā un drošībā pastāvētu līdzās neatkarīgai, demokrātiskai un dzīvotspējīgai Palestīnas Valstij;

18.    prasa atcelt Gazas joslas blokādi, vienlaikus ieviešot efektīvu kontroles mehānismu, lai nepieļautu ieroču kontrabandu uz Gazu;

19.    atzīst Izraēlas leģitīmās drošības vajadzības;

20.    prasa konkrēti rīkoties, lai darītu iespējamu Gazas atjaunošanu un ekonomisko atlabšanu, Eiropas Savienībai uzraugot šo procesu īstenošanu;

21.    ar pārliecību norāda, ka ir steidzami nepieciešama ES palīdzība Gazas joslas atveseļošanā un atjaunošanā;

22.    uzsver, ka visām ES iestādēm ir jāsniedz nepārtraukts atbalsts Palestīniešu pašpārvaldei un Izraēlas valdībai, tām risinot miera sarunas, lai noteiktu drošas, nodrošinātas robežas iecerētajai Palestīnas Valstij un drošas, nodrošinātas robežas Izraēlai;

23.    prasa izveidot neatkarīgu izmeklēšanas komisiju atjaunošanas mērķiem; uzskata, ka Eiropas Savienībai būtu pilnībā — gan politiski, gan ekonomiski — jāatbalsta neatkarīgas ES izmeklēšanas komisijas izveide atjaunošanas mērķiem, uzskata, ka šai komisijai ar EU BAM palīdzību un iesaistīšanos būtu jāveic ES līdzekļu izmantojuma koordinācija un uzraudzība, nodrošinot, ka ES līdzekļi tiek izmantoti attiecīgajiem mērķiem, nevis tuneļu būvei, ieroču un citu eksplozīvu materiālu iegādei vai jebkādām citām nelikumīgām darbībām;

24.    prasa izveidot neatkarīgu ES izmeklēšanas komisiju atjaunošanas mērķiem, kura būtu nepieciešama, lai nodrošinātu, ka ES līdzekļi tiek izmantoti izglītības un medicīniskās aprūpes iestāžu celtniecībai, medicīnas darbinieku apmācībai un iedzīvotāju primāro vajadzību apmierināšanai;

25.    pauž nožēlu par to, ka Izraēla pastāvīgi turpina paplašināt apmetnes, kuras saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir nelikumīgas un kavē miera panākšanu, it īpaši šajā acīmredzami netabilajā pamiera situācijā;

26.    prasa Eiropas Savienībai paust nostāju attiecībā uz Izraēlas valdības 2014. gada 30. augusta paziņojumu par 400 hektāru zemes atsavināšanu Betlēmes tuvumā atrodošās Etzion apmetnes apkaimē par labu kaimiņos esošajai Gvaot apmetnei;

27.    prasa nekavējoties atcelt Gazas blokādi, lai atvieglotu preču apriti un vienkāršotu piekļuvi humānajai palīdzībai un atjaunošanai nepieciešamajam aprīkojumam;

28.    prasa Eiropas Savienībai uzsvērt to, ka humānās palīdzības piegādi aizsargā starptautiskās humanitārās tiesības (1949. gada Ceturtās Ženēvas Konvencijas 59. pants), un apņemties nodrošināt pārskatatbildību jebkādu šajā sakarībā īstenotu pārkāpumu gadījumā;

29.    aicina Izraēlu sašaurināt drošības zonu pie Gazas robežām, tādējādi sniedzot palestīniešiem plašāku piekļuvi lauksaimniecības zemei robežas tuvumā;

30.    aicina Palestīniešu pašpārvaldi uzņemties atbildību par Gazas robežu administrēšanu;

31.    norāda, ka Eiropas Savienība turpinās rūpīgi uzraudzīt situāciju un tās plašākas sekas, kā arī attiecīgi rīkosies;

32.    atzinīgi vērtē Izraēlas rīcību, atbrīvojot no Meggido cietuma palestīniešu parlamenta deputātu Khalid Yahya Said; aicina Izraēlu nekavējoties atbrīvot tos 33 palestīniešu parlamenta deputātus un divus ministrus, kuriem Izraēlā joprojām piemērota administratīvā aizturēšana, neizvirzot nekādas apsūdzības un neierosinot tiesas procesu, un atgādina, ka palestīniešu parlamenta deputāti ir tikuši ievēlēti demokrātiskā procesā un ka ir jāievēro pilsoņu paustā demokrātiskā griba;

33.    aicina EĀDD paplašināt EU BAM Rafah kompetences — tā kā šī misija kopš 2007. gada vairs neīsteno aktīvu darbību, bet tās mandāts pagarināts līdz 2014. gadam, uzticēt tai ES novērošanas misijas pienākumus, kura būtu atbildīga par visiem ES līdzekļiem, kas paredzēti šim reģionam;

34.    prasa, lai ES uzticētu EU BAM Rafah spēkiem ES līdzekļu izmantojuma uzraudzību gan vispārīgā skatījumā, gan īpaši uzraugot to, vai ES līdzekļi Gazā tiks izmantoti lidostas un jūras ostas celtniecībai;

35.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ES īpašajam pārstāvim Tuvo Austrumu miera procesā, ANO Ģenerālās asamblejas priekšsēdētājam, ANO Drošības padomes dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Tuvo Austrumu Kvarteta sūtnim, Izraēlas Knesetam un valdībai, Palestīniešu pašpārvaldes priekšsēdētājam un Palestīniešu likumdošanas padomei, Ēģiptes valdībai un Jordānijas Karalistes valdībai.

 

Juridisks paziņojums