Postup : 2014/2845(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0117/2014

Předložené texty :

B8-0117/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0029

NÁVRH USNESENÍ
PDF 241kWORD 73k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0117/2014
16.9.2014
PE537.019v01-00
 
B8-0117/2014

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o Izraeli a Palestině po válce v Gaze a o úloze EU (2014/2845(RSP))


Gianni Pittella, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Nicola Caputo, Gilles Pargneaux, Vincent Peillon, Boris Zala, Miltiadis Kyrkos za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o Izraeli a Palestině po válce v Gaze a o úloze EU (2014/2845(RSP))  
B8‑0117/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o mírovém procesu na Blízkém východě, zejména na usnesení ze dne 17. července 2014 o eskalaci násilí mezi Izraelem a Palestinou(1),

–       s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 30. srpna 2014,

–       s ohledem na závěry, které v otázce Blízkého východu (Gazy) přijala Rada pro zahraniční věci dne 15. srpna 2014,

–       s ohledem na prohlášení EU o příměří na Blízkém východě ze dne 27. srpna 2014,

–       s ohledem na dohodu o příměří mezi Izraelci a Palestinci ze dne 26. srpna 2014,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

A.     vzhledem k tomu, že od začátku července do konce srpna 2014 v pásmu Gaza v důsledku operace izraelských obranných sil „Ochranné ostří“ a v důsledku raketových útoků Hamásu a dalších palestinských ozbrojených skupin, které na Izrael útočí z Gazy, bylo zabito více než 2 000 Palestinců, z nichž více než polovinu tvořili civilisté, včetně stovek dětí, 66 izraelských vojáků a 6 izraelských civilistů, včetně jednoho dítěte, přičemž více než 10 000 Palestinců a 500 Izraelců bylo zraněno; vzhledem k tomu, že tento válečný konflikt způsobil v Gaze vážnou humanitární krizi;

B.     vzhledem k tomu, že pozemní a námořní blokáda pásma Gaza trvá již více než sedm let; vzhledem k tomu, že po poslední vážné eskalaci násilností v této oblasti v listopadu 2012 bylo mezi Izraelci a Hamásem sjednáno příměří, které zprostředkoval Egypt; vzhledem k tomu, že dne 2. června 2014 byla vytvořena palestinská vláda národní jednoty za podpory Fatáhu a Hamásu; vzhledem k tomu, že tři nezletilí Izraelci, kteří byli uneseni na západním břehu Jordánu, byli nalezeni mrtví dne 30. června 2014 poblíž Hebronu; jelikož při operaci „Brother’s Keeper“, která měla za cíl tyto unesené mladíky najít, bylo izraelskými vojenskými jednotkami zabito několik vojáků a zajato více než 350 Palestinců; vzhledem k tomu, že Hamás v reakci na to znovuzahájil své raketové útoky proti Izraeli; vzhledem k tomu, že dne 2. července 2014 bylo nalezeno v Jeruzalémě tělo nezletilého uneseného Palestince, který byl zaživa upálen;

C.     vzhledem k tomu, že neomezené přiměří, které vyjednal Egypt, bylo přijato oběma stranami konfliktu a vstoupilo v platnost dne 26. srpna 2014; vzhledem k tomu, že podle dohody o příměří, by měl být přísun humanitární pomoci do pásma Gaza umožněn přes hraniční přechody do Izraele, měl by být otevřen hraniční přechod Rafáh a rybolovná zóna by se měla rozšířit na šest mil od pobřeží Gaza;

D.     vzhledem k tomu, že pokud příměří vydrží, měly by obě strany zahájit jednání o různých záležitostech týkajících se situace v pásmu Gaza na konci září 2014; vzhledem k tomu, že tématem těchto rozhovorů může být i odzbrojení ozbrojených skupin v Gaze a navrácení ostatků dvou izraelských vojáků zabitých při tomto válečném konfliktu a také požadavky na propuštění palestinských vězňů a na uvolnění, či úplné zrušení blokády Gazy, a to i na základě opětovného vybudování přístavu a letiště v této oblasti, a další záležitosti;

E.     vzhledem k tomu, že spravedlivého a trvalého míru mezi Izraelci a Palestinci lze dosáhnout pouze na základě přímých mírových rozhovorů, na jejichž konci bude řešení založené na existenci dvou států, jejichž hranice budou odpovídat hranicím z roku 1967, kdy hlavním městem obou států bude Jeruzalém a v rámci kterého bude stát Izrael a s ním sousedící nezávislý, demokratický a životaschopný palestinský stát budou existovat bok po boku, v míru a bezpečí; vzhledem k tomu, že pásmo Gaza by mělo být součástí budoucího palestinského státu;

F.     vzhledem k tomu, že 30. srpna 2014 v reakci na únos a vraždu tří nezletilých chlapců v červnu 2014 ohlásil Izrael, že za účelem nového osidlování vyvlastní téměř 1 000 arů palestinské půdy, tj. největší území za posledních třicet let; vzhledem k tomu, že navzdory silným mezinárodním protestům výstavba nových izraelských osad a jejich rozšiřování na západním pobřeží, včetně východního Jeruzaléma, pokračuje;

G.     vzhledem k tomu, že 7 000 Palestinců je stále zadržováno v izraelských věznicích a že je mezi nimi i 36 členů Palestinské legislativní rady, mnoho žen a dětí, 39 vězňů zadržených před zahájením mírového procesu z Osla a více než 500 osob v administrativní vazbě;

H.     vzhledem k tomu, že ve svých závěrech ze dne 30. srpna 2014 Evropská rada zopakovala, že Evropská unie je připravena přispět ke komplexnímu a udržitelnému řešení, které posílí bezpečnost a prosperitu a zlepší životní podmínky jak Palestinců, tak Izraelců;

I.      vzhledem k tomu, že ve svých závěrech ze dne 15. srpna 2014 Rada pro zahraniční věci prohlásila, že EU je připravena podpořit případný mezinárodní mechanismus schválený Radou bezpečnosti OSN, a to včetně reaktivace a případného rozšíření oblasti působnosti a mandátu svých misí EU BAM Rafáh a EUPOL COPPS v této oblasti, jež by zahrnovaly zahájení školicího programu pro pracovníky celních orgánů a policii palestinské samosprávy za účelem jejich opětovného rozmístění v Gaze; vzhledem k tomu, že Rada rovněž prohlásila, že EU je připravena přispět k opatřením zaměřeným na prevenci nezákonného obchodování se zbraněmi a střelivem v Gaze a která mohou zajistit trvalé opětovné otevření hraničních přechodů v Gaze, a že se EU bude rovněž zabývat možnostmi na vytvoření mechanismu fungujícího pod mezinárodním dohledem, který by umožňoval plný přístup a pohyb přes veškerá vstupní místa do Gazy;

J.      vzhledem k tomu, že ve svých závěrech ze dne 16. prosince 2013 Rada pro zahraniční věci oznámila, že Evropská unie poskytne v rámci dohody o konečném uspořádání oběma stranám svou dosud největší politickou, hospodářskou a bezpečnostní podporu a že v případě konečného mírového ujednání nabídne Izraeli a budoucímu palestinskému státu zvláštní privilegované partnerství, které bude zahrnovat rozšířený přístup k evropským trhům, užší kulturní a vědecké vazby, obchodní a investiční zprostředkování a podporu podnikatelských vztahů, a že v tomto kontextu bude nabídnut i rozšířený politický dialog a bezpečnostní spolupráce;

1.      odsuzuje zabíjení civilních obyvatel, mezi nimiž jsou i ženy a děti, a utrpení civilního obyvatelstva na obou stranách, zejména pokud jde o obyvatele pásma Gaza, k němuž došlo během válečného konfliktu mezi Izraelem na jedné straně a Hamásem a dalšími palestinskými ozbrojenými silami na straně druhé, v červenci a srpnu 2014, a vyjadřuje svou upřímnou soustrast rodinám nevinných obětí;

2.      vítá dohodu o příměří ze dne 26. srpna 2014 a oceňuje úspěšné zprostředkovatelské snahy Egypta v této záležitosti; vyzývá všechny strany konfliktu, aby toto příměří důsledně respektovaly;

3.      zdůrazňuje, že zajištění plného a neomezeného přísunu humanitární pomoci obyvatelstvu v pásmu Gaza musí být bezprostřední prioritou; naléhavě vyzývá mezinárodní komunitu, aby ještě zvýšila své úsilí v tomto směru a aby bezodkladně reagovala na naléhavé žádosti ze strany UNRWA o další finanční prostředky; vyzývá všechny subjekty v regionu, aby se bezodkladně zasadily o přísun humanitární pomoci těm obyvatelům Gazy, kteří potřebují základní pomoc a služby, a to zejména pokud jde o dodávky elektřiny a vody a o zajištění zvláštních potřeb dětí; vyjadřuje své znepokojení nad údajnými případy záměrného blokování dodávek humanitární pomoci do Gazy; zároveň zdůrazňuje, že humanitární a finanční pomoc EU musí být co nejefektivněji využita ve prospěch palestinského lidu a nikdy nesmí být zneužita, ať už přímo či nepřímo, pro teroristické účely;

4.      oceňuje, že izraelská vláda a palestinská vláda národní jednoty spolu v mnoha oblastech spolupracují, a naléhavě obě strany vyzývá k tomu, aby v této spolupráci pokračovaly; apeluje zároveň na palestinskou vládu národní jednoty, aby se bezodkladně a plně ujala svých pravomocí v pásmu Gaza, a zamezila tak tomu, aby v Gaze zavládl chaos a bezpráví; vyzývá v této souvislosti k završení palestinského smírčího procesu, který by měl v blízké době vést ke konání parlamentních a prezidentských voleb;

5.      poukazuje na to, že stávající situace v Gaze je neudržitelná a že bez odstranění blokády tuto humanitární krizi řešit nelze; opětovně vyzývá k ukončení blokády, která představuje kolektivní trest pro tamní populaci a nahrává do karet extrémistům, což vede k neustálému rozdmýchávání násilí; je přesvědčen, že dlouhodobá stabilita Gazy je podmíněna její rekonstrukcí a hospodářským oživením, které znemožňuje absence volného pohybu osob a zboží; vyzývá k rychlé rekonstrukci a ozdravení Gazy a důrazně podporuje dárcovskou konferenci, která se má konat dne 12. října 2014 v Káhiře;

6.      opětovně se vyslovuje pro řešení založené na existenci dvou států, jejichž hranice budou odpovídat hranicím z roku 1967, kdy hlavním městem obou států bude Jeruzalém a v rámci kterého bude stát Izrael a s ním sousedící nezávislý, demokratický a životaschopný palestinský stát budou existovat bok po boku v míru a bezpečí; znovu zdůrazňuje, že nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout mezi Izraelci a Palestinci trvalého míru; opakuje, že pásmo Gaza musí být součástí budoucího palestinského státu;

7.      odsuzuje pokračující výstavbu a rozšiřování izraelských osad na západním pobřeží, a také ve východním Jeruzalémě, a hromadné zabírání palestinského území, které podrývá vyhlídky na řešení krize vytvořením dvou států a vede pouze k dalšímu extremismu; opětovně vyzývá k okamžitému ukončení této politiky;

8.      opětovně se vyslovuje pro bezpečnost Izraele, právo Palestinců na vlastní stát a pro politiku mírového odporu prezidenta Mahmúda Abbáse; vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby podporovaly snahy prezidenta Abbáse o to, aby se současná patová situace, v níž se mírový proces ocitl, řešila na základě nové iniciativy; odsuzuje veškeré teroristické a násilné činy a vyzývá k tomu, aby se v rámci mírového procesu odzbrojily ozbrojené teroristické skupiny v Gaze;

9.      opětovně vyzývá k propuštění palestinských politických vězňů, včetně těch, kteří jsou členy palestinské vlády národní jednoty, jako je Marwan Barghouti, které by představovalo důležitý krok k vybudování důvěry na cestě k míru mezi oběma stranami;

10.    naléhavě vyzývá Evropskou unii, aby dostála své historické odpovědnosti a aby na Blízkém východě vystupovala jako skutečný politický subjekt, mj. na bázi komplexní evropské mírové iniciativy a plánu pro řešení izraelsko-palestinského konfliktu, které by se měly projednat na mezinárodní mírové konferenci za účasti obou znepřátelených stran a všech klíčových regionálních a mezinárodních aktérů a za úzké spolupráce se Spojenými státy; opětovně zdůrazňuje, že EU, jakožto významný obchodní partner a dárce pomoci tomuto regionu, má rozsáhlou škálu nástrojů, zejména v oblasti obchodní politiky, jimiž může obě strany motivovat k obnovení seriózních mírových rozhovorů s cílem dosáhnout hmatatelných výsledků v tomto procesu; vyzývá k účinnějšímu využívání těchto nástrojů v rámci dvoustranných vztahů Unie s Izraelem a palestinskou samosprávou;

11.    vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby vypracovaly konkrétní iniciativy a návrhy na provedení mezinárodních opatření a mechanismů, které by umožnily udržitelným způsobem ukončit blokádu pásma Gaza, a to i pomocí opětovného nasazení mise EUBAM Rafáh;

12.    vyzývá izraelské orgány, aby oficiálním delegacím Evropského parlamentu umožnily do pásma Gaza neomezený přístup;

13.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, vysoké představitelce pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, zvláštnímu představiteli EU pro mírový proces na Blízkém východě, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Spojených národů, zplnomocněnému velvyslanci kvartetu na Blízkém východě, parlamentu a vládě Egypta, Knessetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2014)0012.

Právní upozornění