Menettely : 2014/2844(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0131/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0131/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/09/2014 - 10.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0028

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 226kWORD 55k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0111/2014
16.9.2014
PE537.033v01-00
 
B8-0131/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Libyan tilanteesta (2014/2844(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Libyan tilanteesta (2014/2844(RSP))  
B8‑0131/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aikaisemmat päätöslauselmansa Libyasta,

–       ottaa huomioon ulkoasioiden neuvoston 15. elokuuta 2014 esittämät päätelmät ja Eurooppa-neuvoston 30. elokuuta 2014 esittämät päätelmät Libyasta,

–       ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston Libyaa koskevan päätöslauselman nro 2174 (2014),

–       ottaa huomioon YK:n Libyan tukioperaation (UNSMIL) 4. syyskuuta 2014 antaman selvityksen ”Overview of violations of international human rights and humanitarian law during the ongoing violence in Libya”,

–       ottaa huomioon Geneven yleissopimukset vuodelta 1949 ja niiden lisäpöytäkirjat vuodelta 1977 sekä aseellisten konfliktien osapuolten velvollisuuden noudattaa ja kunnioittaa kansainvälistä humanitaarista oikeutta kaikissa olosuhteissa,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että kilpailevien puolisotilaallisten joukkojen, ja etenkin Misratasta ja Zintanista olevien joukkojen väliset kahnaukset ovat yltyneet viime kuukausien aikana, ja erityisesti Tripolin ja Benghazin hallinnasta käydyt taistelut ovat horjuttaneet Libyaa ja sen demokraattista siirtymäkautta ja johtaneet yhä useampiin siviiliuhreihin, asuinsijoiltaan paenneisiin ja pakolaisiin;

B.     ottaa huomioon, että islamistilähtöiset puolisotilaalliset joukot ovat yhteydessä aseistautuneisiin islamistiryhmiin, kuten IS, AQIM, al-Jammaa al-Libiya, al-Moukatila ja Ansar al-Charia;

C.     ottaa huomioon, että islamistilähtöiset puolisotilaalliset joukot ottivat Tripolin ja sen kansainvälisen lentoaseman hallintaansa 24. elokuuta 2014;

D.     ottaa huomioon, että konfliktin molempia osapuolia vastaan on esitetty syytöksiä väärinkäytöksistä, jotka saattavat olla sotarikoksia;

E.     ottaa huomioon, että 16. toukokuuta 2014 Libyan armeijan entinen kenraali Khalifa Haftar, joka johtaa epävirallista Libyan kansanarmeijaa, käynnisti ”operaatio Dignityn”;

F.     ottaa huomioon, että parlamenttivaalit järjestettiin 25. toukokuuta 2014; ottaa huomioon, että viimeaikaisten väkivaltaisuuksien johdosta laillisesti valittu edustajainhuone on siirretty Tripolista Tobrukiin ja että islamistien puolisotilaalliset ryhmät eivät tunnusta edustajainhuonetta tai uutta hallitusta, vaan ovat muodostaneet oman hallituksensa ja parlamenttinsa;

G.     toteaa, että Libyan valtiollisen median mukaan helmikuussa 2014 valittu perustuslakia säätävä edustajakokous, joka koostuu 60 edustajasta Libyan kolmelta historialliselta alueelta, esittelee perustuslakiluonnoksen vuoden 2014 loppuun mennessä, jolloin kansanäänestys perustuslaista voitaisiin pitää maaliskuussa 2015;

H.     ottaa huomioon, että koska Libyassa ei noudateta oikeusvaltion periaatteita, kristittyjä ja muita uskonnollisia vähemmistöjä vainotaan, pidätetään, siepataan ja murhataan yhä useammin; ottaa huomioon, että hallitus ei ole voinut estää islamistiryhmien hyökkäyksiä uskonnollisia vähemmistöjä vastaan;

1.      tuomitsee yltyvän väkivallan etenkin siviiliväestöä ja valtiollisia elimiä vastaan; kehottaa konfliktin kaikkia osapuolia lopettamaan välittömästi kaiken väkivallan ja suostumaan tulitaukoon, jotta väestön koko ajan pahenevat kärsimykset voidaan lopettaa; kehottaa asettamaan väkivallasta vastuussa olevat syytteeseen;

2.      kehottaa kaikkia konfliktin osapuolia kunnioittamaan kansainvälisiä humanitaarisia periaatteita, jotta varmistetaan humanitaarisen avun toimittaminen, apua saavien siviilien turvallisuus ja avustusjärjestöjen henkilöstön turvallisuus;

3.      kehottaa Libyan väliaikaishallitusta, edustajainhuonetta ja perustuslakia säätävää edustajakokousta jatkamaan tehtäviään osallisuuden hengessä, maan edun mukaisesti ja kaikkien libyalaisten oikeuksien puolustamiseksi; kehottaa kaikkia osapuolia tukemaan niitä ja ryhtymään osallistavaan poliittiseen vuoropuheluun vakauden palauttamiseksi ja tulevaisuuden valinnoista sopimiseksi;

4.      muistuttaa odottavansa, että hallintoelimet sitoutuvat rakentamaan suvaitsevan, yhtenäisen ja demokraattisen valtion Libyaan, kunnioittavat ja ylläpitävät kaikkien Libyan kansalaisten ihmisoikeuksia ja suojelevat uskonnollisia vähemmistöjä; kehottaa perustuslakia säätävää edustajakokousta jatkamaan työtään näiden periaatteiden pohjalta ja kaikkien libyalaisten oikeuksien suojelemiseksi;

5.      tukee painokkaasti Yhdistyneiden kansakuntien Libyan tukioperaation (UNSMIL) ja äskettäin nimitetyn YK:n Libyan erityisedustajan Bernardino Leónin toimintaa kansallisen vuoropuhelun edistämiseksi ja helpottamiseksi Libyan poliitikkojen ja vaikutusvaltaisten toimijoiden välillä;

6.      pitää myönteisenä Libyaan kohdistuvien nykyisten kansainvälisten pakotteiden laajentamista YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla nro 2174 (2014) siten, että pakotteisiin sisällytetään ihmiset tai yhteisöt, jotka toteuttavat tai tukevat toimia, joilla uhataan Libyan rauhaa, vakautta tai turvallisuutta tai joilla estetään tai häiritään poliittisen siirtymävaiheen onnistunutta toteuttamista;

7.      kehottavat naapurivaltioita pidättymään toimista, jotka pahentavat kriisiä; pyytää niitä avustamaan Libyaa kriisin voittamisessa ja etenkin tutkimaan kaiken rahtiliikenteen Libyaan tai Libyasta, jotta aseiden ja muiden konfliktia ruokkivien kiellettyjen tavaroiden kuljetukset estettäisiin;

8.      panee huolestuneena merkille, että Libyan kriisi aiheuttaa vaaran koko Pohjois-Afrikan ja Sahelin alueen turvallisuudelle; korostaa, että Libyan vuotava raja ja poliittisen keskushallinnon puute ovat tähän mennessä huomattavasti helpottaneet aseiden leviämistä ja salakuljetusta sekä alueellisten aseistautuneiden ryhmien vapaata liikkuvuutta;

9.      on erittäin huolestunut Libyassa olevista kadonneista aseista ja ammuksista ja niiden mahdollisesta joutumisesta terroristien ja väkivaltaisten ääriryhmien käyttöön;

10.    on erittäin huolestunut Al-Qaidaan liittyvien terroristiryhmien ja yksittäisten henkilöiden toiminnasta Libyassa; vahvistaa, että kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaavia terroritekoja vastaan on taisteltava kaikin keinoin ja noudattaen YK:n peruskirjaa ja kansainvälistä oikeutta sekä pakolaisia koskevaa ja humanitaarista lainsäädäntöä;

11.    toistaa EU:n vankkumattoman tuen Libyan kansan demokraattisille pyrkimyksille ja sitoutumisen niihin, etenkin meneillään olevan kriisin aikana ja maan demokraattisen siirtymäkauden aikana; kehottaa lujittamaan EU:n osallistumista Libyan vakauden ja demokraattisen siirtymäkauden tukemiseen;

12.    panee merkille, että unioni on käynnistänyt EU:n rajavalvontaoperaation (EUBAM) Libyassa, vaikka tähän mennessä se ei olekaan voinut tarjota konkreettista tukea Libyan viranomaisille maan rajojen turvallisuuden parantamiseksi ja kehittämiseksi; toteaa, että tämä operaatio ei parhaillaan ole toiminnassa, ja suurin osa sen henkilöstöstä on turvallisuussyistä palannut kotimaihinsa, lukuun ottamatta pientä Tunisiin siirrettyä ryhmää; kehottaa neuvostoa tarkastelemaan perusteellisesti uudelleen tätä operaatiota ja sen toimivaltuuksia ja antamaan sille keinot tavoitteidensa saavuttamiseen; toteaa, että jos näin ei toimita, neuvosto voi lopettaa koko operaation;

13.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Libyan hallitukselle ja edustajainhuoneelle, YK:n pääsihteerille, Arabiliitolle ja Afrikan unionille.

 

Oikeudellinen huomautus