Procedura : 2014/2844(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0131/2014

Teksty złożone :

B8-0131/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2014 - 10.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0028

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 132kWORD 63k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0111/2014
16.9.2014
PE537.033v01-00
 
B8-0131/2014

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie sytuacji w Libii (2014/2844(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji w Libii (2014/2844(RSP))  
B8‑0131/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Libii,

–       uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 15 sierpnia 2014 r. oraz konkluzje Rady Europejskiej z dnia 30 sierpnia 2014 r. w sprawie Libii,

–       uwzględniając rezolucję Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 2174(2014) w sprawie Libii,

–       uwzględniając sprawozdanie misji ONZ ds. wspierania Libii (UNSMIL) z dnia 4 września 2014 r. zatytułowane „Naruszenia międzynarodowych praw człowieka i prawa humanitarnego w trakcie obecnych brutalnych wydarzeń w Libii”,

–       uwzględniając konwencje genewskie z 1949 r. i protokoły dodatkowe do nich z 1977 r. oraz zobowiązanie stron konfliktu zbrojnego do przestrzegania i dbania o przestrzeganie prawa humanitarnego w każdych okolicznościach,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w ostatnich miesiącach nasiliły się starcia między wrogimi siłami bojowników, zwłaszcza z Misraty i Az-Zintan, a walki o kontrolę nad Trypolisem i Bengazi przyczyniły się w szczególności do destabilizacji Libii i zakłócenia przemian demokratycznych, prowadząc do wzrostu liczby ofiar cywilnych, przesiedleńców wewnętrznych i uchodźców,

B.     mając na uwadze, że bojówki islamistyczne powiązane są z islamistycznymi ugrupowaniami zbrojnymi, takimi jak Państwo Islamskie, Al-Kaida w Islamskim Maghrebie, Libijska Islamska Grupa Bojowa, al-Moukatila i Ansar al-Szaria,

C.     mając na uwadze, że w dniu 24 sierpnia 2014 r. bojówki islamistyczne przejęły kontrolę nad Trypolisem i lotniskiem cywilnym w tym mieście,

D.     mając na uwadze, że obu stronom konfliktu zarzuca się czyny, które można określić mianem zbrodni wojennych,

E.     mając na uwadze, że w dniu 16 maja 2014 r. emerytowany generał libijski Chalifa Haftar, dowódca rebelianckiej Libijskiej Armii Narodowej, rozpoczął operację pod kryptonimem „Godność”,

F.     mając na uwadze, że w dniu 25 czerwca 2014 r. odbyły się wybory parlamentarne; mając na uwadze, że po ostatnich aktach przemocy prawowicie wybrana Izba Reprezentantów przeniosła się z Trypolisu do Tobruku, a bojówki islamistyczne nie uznają Izby Reprezentantów ani nowego rządu i utworzyły własny rząd i parlament,

G.     mając na uwadze, że według libijskich mediów państwowych Zgromadzenie Konstytucyjne, wybrane w lutym 2014 r. i składające się z 60 przedstawicieli historycznych regionów Libii, przedstawi publicznie pod koniec 2014 r. projekt konstytucji, a referendum w tej sprawie może odbyć się w marcu 2015 r.,

H.     mając na uwadze, że ze względu na brak praworządności w Libii chrześcijanie i inne mniejszości religijne są obiektem prześladowań, aresztowań, porwań i morderstw, mając na uwadze, że rząd nie był w stanie zapobiec atakom ugrupowań islamistycznych na mniejszości religijne,

1.      potępia nasilającą się przemoc, szczególnie wobec ludności cywilnej i instytucji cywilnych, wzywa wszystkie strony konfliktu do natychmiastowego zaprzestania wszelkiej przemocy i do ogłoszenia zawieszenia broni, aby położyć kres coraz większym cierpieniom ludności; apeluje o pociągnięcie do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za akty przemocy;

2.      wzywa wszystkie strony konfliktu do poszanowania międzynarodowych zasad humanitarnych, aby umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej i zapewnić bezpieczeństwo cywilom otrzymującym pomoc oraz personelu humanitarnego;

3.      wzywa rząd tymczasowy Libii, wybraną Izbę Reprezentantów oraz Zgromadzenie Konstytucyjne do prowadzenia działań w duchu otwartości oraz w interesie kraju, aby chronić prawa wszystkich Libijczyków wzywa wszystkie strony do poparcia tych instytucji i włączenia się w otwarty dialog polityczny, aby przywrócić stabilność i osiągnąć porozumienie na temat przyszłych działań;

4.      nieustannie oczekuje, że instytucje rządzące będą z zaangażowaniem działać na rzecz utworzenia tolerancyjnego, zjednoczonego i demokratycznego państwa libijskiego, poszanowania i przestrzegania praw człowieka wszystkich obywateli libijskich oraz ochrony mniejszości religijnych; wzywa Zgromadzenie Konstytucyjne do prowadzenia swoich prac w oparciu o te zasady oraz w interesie ochrony praw wszystkich Libijczyków;

5.      zdecydowanie popiera działania misji ONZ ds. wspierania Libii (UNSMIL) oraz niedawno powołanego specjalnego wysłannika ONZ ds. Libii Bernardino Leona, mające na celu wsparcie i ułatwienie dialogu narodowego między politykami i innymi wpływowymi podmiotami w Libii;

6.      z zadowoleniem przyjmuje fakt, że na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2174(2014) rozszerzono obecne sankcje międzynarodowe wobec Libii na osoby lub podmioty prowadzące lub wspierające działania, które stanowią zagrożenie dla pokoju, stabilności lub bezpieczeństwa Libii, bądź też utrudniają lub uniemożliwiają pomyślne zakończenie transformacji politycznej;

7.      wzywa kraje sąsiadujące do powstrzymania się od działań, które grożą zaostrzeniem kryzysu; wzywa je do udzielenia Libii pomocy w przezwyciężeniu kryzysu, a w szczególności do kontrolowania wszelkich ładunków transportowanych do i z Libii, aby zatrzymać przewóz broni i innych zabronionych przedmiotów, które podsycają ten konflikt;

8.      z niepokojem zwraca uwagę, że kryzys libijski stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa całego regionu Afryki Północnej i Sahelu; podkreśla, że nieszczelność libijskich granic w połączeniu z brakiem centralnej kontroli politycznej w znacznym stopniu ułatwia rozprzestrzenianie i przemyt broni oraz swobodne przemieszczanie się regionalnych ugrupowań zbrojnych;

9.      jest głęboko zaniepokojony zagrożeniem, jakie stanowi niezabezpieczona broń i amunicja w Libii, oraz możliwością przejęcia tej broni i amunicji przez terrorystów i brutalne grupy ekstremistyczne;

10.    jest głęboko zaniepokojony coraz intensywniejszą działalnością ugrupowań terrorystycznych i osób powiązanych z Al-Kaidą w Libii; ponownie podkreśla, że należy wszelkimi środkami – zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych i prawem międzynarodowym, w tym obowiązującymi międzynarodowymi prawami człowieka, prawem dotyczącym uchodźców i prawem humanitarnym – walczyć z zagrożeniami dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego spowodowanymi przez terrorystów;

11.    ponownie podkreśla zdecydowane poparcie UE dla demokratycznych aspiracji narodu libijskiego, szczególnie w czasie obecnego kryzysu oraz demokratycznych przemian w tym kraju; apeluje o większe zaangażowanie UE na rzecz wsparcia stabilności i przemian demokratycznych w Libii;

12.    zwraca uwagę, że Unia rozpoczęła misję pomocy granicznej UE (EUBAM) w Libii, której jednak jak dotąd nie udało się udzielić konkretnego wsparcia władzom libijskim w poprawie bezpieczeństwa granic państwowych; zauważa, że misja ta jest obecnie zawieszona, a większość personelu wyjechała ze względów bezpieczeństwa z wyjątkiem niewielkiej grupy, która została przeniesiona do Tunisu; wzywa Radę, aby dokonała gruntownego przeglądu tej misji i jej mandatu oraz zapewniła środki umożliwiające jej osiągnięcie założonych celów; jeżeli to nie nastąpi, zwraca się do Rady o zakończenie tej misji;

13.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Izbie Reprezentantów i rządowi Libii, sekretarzowi generalnemu ONZ, Lidze Państw Arabskich i Unii Afrykańskiej.

Informacja prawna