Förfarande : 2014/2844(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0131/2014

Ingivna texter :

B8-0131/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2014 - 10.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0028

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 129kWORD 58k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0111/2014
16.9.2014
PE537.033v01-00
 
B8-0131/2014

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i Libyen (2014/2844(RSP))


Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Andrej Plenković, David McAllister, Mariya Gabriel, Tokia Saïfi, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Monica Luisa Macovei, Gabrielius Landsbergis, Dubravka Šuica för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i Libyen 2014/2844 (RSP).  
B8‑0131/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Libyen,

–       med beaktande av slutsatserna från rådets (utrikesfrågor) möte av den 15 augusti 2014 och Europeiska rådets slutsatser om Libyen av den 30 augusti 2014,

–       med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolution 2174 (2014) om Libyen,

–       med beaktande av rapporten FN:s stöduppdrag i Libyen (Unsmil) av den 4 september 2014 med titeln Overview of violations of international human rights and humanitarian law during the ongoing violence in Libya,

–       med beaktande av Genèvekonventionerna från 1949 och tilläggsprotokollen till dem från 1977 samt den skyldighet som parter i väpnade konflikter har att under alla omständigheter respektera och trygga respekten för internationell humanitär rätt.

–       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Sammandrabbningarna mellan rivaliserande milisgrupper, och mer specifikt mellan miliserna från Misrata och Zintan, har intensifierats under de senaste månaderna, och strider om kontrollen över i synnerhet Tripoli och Benghazi har destabiliserat Libyen och landets övergång till demokrati samt medfört ett ökande antal civila dödsoffer, internflyktingar och flyktingar.

 

 

 

B.     Det finns islamistiska milisgrupper med kopplingar till islamistiska beväpnade grupper såsom IS, Aqim, al-Jammaat al-Libiya, al-Moukatila och Ansar al-Sharia.

C.     Den 24 augusti 2014 tog islamistiska milisgrupper kontrollen över Tripoli och stadens civila flygplats.

D.     Det förekommer anklagelser mot båda parterna i konflikten om överträdelser som skulle kunna utgöra krigsförbrytelser.

E.     Den 16 maj 2014 inledde den före detta libyska generalen Khalifa Haftar, ledaren för den icke erkända Libyska nationalarmén, ”operation värdighet”.

F.     Den 25 juni 2014 förrättades det parlamentsval. Till följd av den senaste tidens våld har den lagligen valda nationalkongressen flyttat från Tripoli till Tobruk. De islamistiska milisgrupperna erkänner inte nationalkongressen eller den nya regeringen och har bildat en egen regering och ett eget parlament.

G.     Enligt libyska statliga medier kommer den konstituerande församling som valdes i februari 2014 och består av 60 företrädare från Libyens tre historiska regioner att offentliggöra ett utkast till författning i slutet av 2014, och en folkomröstning om detta skulle kunna anordnas i mars 2015.

H.     På grund av avsaknaden av rättsäkerhet i Libyen förföljs, grips, kidnappas och mördas allt kristna och personer från andra religiösa minoriteter. Regeringen har inte lyckats förhindra islamistiska grupper från att attackera religiösa minoriteter.

1.      Europaparlamentet fördömer det ökande våldet, särskilt det som riktar sig mot civilbefolkningen och civila institutioner. Samtliga parter i konflikten uppmanas att omedelbart upphöra med allt våld och enas om eldupphör i syfte att få ett stopp på befolkningens allt större lidande. Parlamentet begär att de skyldiga till våldet ställs till ansvar.

2.      Europaparlamentet uppmanar samtliga parter i konflikten att respektera internationella humanitära principer för att trygga tillhandahållandet av humanitärt stöd, säkerheten för civila som erhåller sådant stöd och säkerheten för den humanitära personalen.

3.      Europaparlamentet uppmanar Libyens interimsregering, folkvalda nationalkongress och konstituerande församling att utföra sina uppgifter i en inkluderande anda, både i landets intresse och i syfte att skydda alla libyers rättigheter. Parlamentet uppmanar alla partier att stödja dessa institutioner och att delta i en inkluderande politisk dialog med målet att återupprätta stabiliteten och enas om hur man ska fortsätta framåt.

4.      Europaparlamentet upprepar sin förväntan att de styrande institutionerna kommer att engagera sig helhjärtat i uppbygganden av en tolerant, enad och demokratisk stat i Libyen, där alla libyska medborgares mänskliga rättigheter respekteras och försvaras och religiösa minoriteter skyddas. Parlamentet uppmanar den konstituerande församlingen att grunda sitt arbete på dessa principer och på intresset av att skydda alla libyers rättigheter.

5.      Europaparlamentet ställer sig helt bakom det arbete som FN:s stöduppdrag i Libyen (Unsmil) och FN:s nyligen utsedda särskilda sändebud för Libyen, Bernardino León, bedriver för att främja och underlätta nationell dialog mellan politiker och inflytelserika aktörer i Libyen.

6.      Europaparlamentet välkomnar att de befintliga internationella sanktionerna mot Libyen utvidgas genom FN:s säkerhetsråds resolution 2174 (2014) till att inbegripa personer eller organ som utför eller stödjer handlingar som hotar freden, stabiliteten eller säkerheten i Libyen eller som hindrar eller undergräver landets politiska övergång.

7.      Europaparlamentet uppmanar Libyens grannländer att avhålla sig från handlingar som kan förvärra krisen. Parlamentet uppmanar dem att hjälpa Libyen att ta sig ur krisen och i synnerhet att inspektera all last till och från Libyen i syfte att stoppa transporter av vapen och andra förbjudna varor som ger näring till konflikten.

8.      Europaparlamentet finner det mycket oroande att krisen i Libyen äventyrar säkerheten i hela Nordafrika och Sahel. Parlamentet betonar att Libyens svaga gränser och avsaknaden av central politisk kontroll hittills i stor omfattning har underlättat spridningen av och handeln med vapen och gjort det lättare för regionala beväpnade grupper röra sig fritt.

9.      Europaparlamentet är oerhört oroat över hotet av fritt cirkulerande vapen och ammunition i Libyen och möjligheten att dessa kommer i händerna på terrorister och våldsamma extremistgrupper.

10.    Europaparlamentet finner det också mycket oroande att allt fler terroristgrupper och enskilda med kopplingar till al-Qaida agerar i Libyen. Parlamentet upprepar att man med alla medel och i enlighet med FN-stadgan och internationell rätt, bland annat om internationella mänskliga rättigheter och flyktingar samt den humanitära rätten, måste bekämpa terrorismens hot mot den internationella freden och säkerheten.

11.    Europaparlamentet upprepar EU:s orubbliga stöd för och engagemang i det libyska folkets demokratisträvanden, särskilt under den pågående krisen och landets övergång till demokrati. Parlamentet efterlyser ökade insatser från EU:s sida till stöd för stabilitet och demokratisk övergång i Libyen.

12.    Europaparlamentet påpekar att unionen har upprättat ett EU-gränsuppdrag (EUBAM) i Libyen, som dock hittills inte kunnat erbjuda de libyska myndigheterna konkret stöd i arbetet med att förbättra och utveckla säkerheten vid landets gränser. Parlamentet konstaterar att detta uppdrag för närvarande ligger på is eftersom merparten av personalen har skickats hem på grund av säkerhetssituationen, förutom en mindre grupp som förflyttats till Tunis. Parlamentet uppmanar rådet att genomföra en djupgående översyn av detta uppdrag och dess mandat samt att fördela nödvändiga medel till det för att dess mål ska kunna uppnås. Parlamentet uppmanar rådet att i annat fall avsluta detta uppdrag.

13.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Libyens regering och allmänna nationalkongress, FN:s generalsekreterare, Arabförbundet och Afrikanska unionen.

 

Rättsligt meddelande