Postup : 2014/2844(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0135/2014

Předložené texty :

B8-0135/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/09/2014 - 10.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0028

NÁVRH USNESENÍ
PDF 128kWORD 60k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0111/2014
16.9.2014
PE537.037v01-00
 
B8-0135/2014

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Libyi (2014/2844(RSP))


Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Louis Michel za skupinu ALDE

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Libyi (2014/2844(RSP))  
B8‑0135/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Libyi,

–       s ohledem na závěry zasedání Rady pro zahraniční věci ze dne 15. srpna 2014 a na závěry Evropské rady ze dne 30. srpna 2014 o Libyi,

–       s ohledem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2174 (2014) o Libyi,

–       s ohledem na zprávu mise OSN na podporu Libye (UNSMIL) s názvem „Přehled porušování mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv a humanitárního práva během pokračujících násilností v Libyi“ ze dne 4. září 2014,

–       s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a jejich dodatkové protokoly z roku 1977 a na povinnost stran v ozbrojeném konfliktu dodržovat mezinárodní humanitární právo a zajistit jeho dodržování za všech okolností,

–       s ohledem na Úmluvu o zajištění bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a jejího doprovodného personálu a na její opční protokol,

–       s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 22. května 2013 o vytvoření mise Evropské unie pro pomoc na hranicích Libye (EUBAM),

–       s ohledem na ratifikaci Úmluvy Africké unie, která upravuje zvláštní aspekty problémů uprchlíků v Africe, ze strany Libye dne 25. dubna 1981,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že střety mezi soupeřícími milicemi se za poslední měsíce zintenzivnily a boje o kontrolu nad Tripolisem, a zejména Benghází, vedly k destabilizaci Libye a její demokratické transformace a k narůstajícímu počtu civilních obětí, vnitřně vysídlených osob a uprchlíků;

B.     vzhledem k tomu, že v posledních týdnech došlo k podstatnému zhoršení bezpečnostní situace a politické stability v Libyi;

C.     vzhledem k tomu, že milice spojené s islamisty ovládly dne 24. srpna 2014 Tripolis a jeho civilní letiště;

D.     vzhledem k tomu, že hlavním úkolem mise UNSMIL je budování státu a že se Evropská unie zaměřila na podporu Libye prostřednictvím mise EUBAM;

E.     vzhledem k tomu, že existují zprávy o vnějším zapojení do násilností v Libyi, a to i formou vojenských akcí a dodávky zbraní a munice;

F.     vzhledem k tomu, že rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2174 (2014) umožňuje zakázat cesty „osobám a subjektům, které jsou podle výboru zapojeny do činností ohrožujících mír, stabilitu či bezpečnost Libye nebo znemožňujících nebo podkopávajících úspěšné dokončení její politické transformace či které těmto činnostem poskytují podporu“, a zmrazit jejich majetek;

1.      vyzývá všechny strany k dohodnutí okamžitého příměří a k ukončení bojů a odsuzuje vzrůstající násilí, zejména proti civilnímu obyvatelstvu a občanským institucím;

2.      zdůrazňuje, že další déletrvající destabilizace Libye představuje z hlediska daného regionu, libyjského obyvatelstva a Evropské unie závažnou hrozbu;

3.      je hluboce znepokojen zprávami o zapojení regionálních aktérů do násilností v Libyi;

4.      odsuzuje veškeré formy násilí a zastrašování, včetně vražd, znásilňování a sexuálních útoků, ozbrojených loupeží, únosů, braní rukojmích, pronásledování a nezákonného zatýkání a zadržování;

5.      podporuje snahy mise OSN na podporu Libye (UNSMIL) a zvláštního vyslance OSN pro Libyi;

6.      naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby s ohledem na situaci v Libyi přijalo příslušná opatření prostřednictvím Rady bezpečnosti OSN a mise OSN na podporu Libye;

7.      vyzývá vysokou představitelku, aby s ohledem na návrh nové mise v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky, která by přihlédla ke změně situace v Libyi, zejména pokud jde o naléhavou nutnost budování státu, posílení institucí a reformy bezpečnostního sektoru, přehodnotila mandát mise Evropské unie pro pomoc na hranicích Libye;

8.      navrhuje, aby vysoká představitelka a Evropská služba pro vnější činnost mohly být nápomocny při dosažení příměří v Libyi a při vytvoření mechanizmu k jeho sledování;

9.      žádá vysokou představitelku, aby se zabývala možností přijmout opatření proti konkrétním osobám, které jsou zapojeny do prodlužování násilí a do porušování lidských práv, ke kterému přitom dochází;

10.    je stále znepokojen šířením zbraní, munice a výbušnin v Libyi, což představuje riziko z hlediska stability v této zemi i z hlediska jejího obyvatelstva;

11.    je si vědom klíčové úlohy, kterou při transformaci Libye sehrály ženy, a zdůrazňuje význam plného zapojení žen do celostátního rozhodovacího procesu v této zemi a do vytváření celostátních institucí na všech úrovních;

12.    vítá rozšíření opatření proti některým osobám, jak je rozhodnuto v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2174 (2014); vyzývá vysokou představitelku, aby posoudila možnost přijetí opatření proti osobám, které podle všeho spadají to této definice;

13.    zdůrazňuje, že spravovat využívání a prodej ropy musí centrální vláda, a vyzývá mezinárodní společenství, aby se zdrželo veškerých transakcí s jinými subjekty;

14.    upozorňuje na to, že všechny strany ozbrojeného konfliktu musejí dodržovat zásady lidskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti s cílem zajistit poskytování humanitární pomoci, zaručit bezpečnost příjemců této pomoci a bezpečnost humanitárních pracovníků;

15.    připomíná, že útoky úmyslně namířené proti pracovníkům zapojeným do poskytování humanitární pomoci nebo do mírových misí jsou v souladu s Chartou OSN považovány za válečné zločiny podle Římského statutu Mezinárodního trestního soudu;

16.    vyzývá všechny státy, zejména státy sousedící s Libyí, aby zvýšily ostrahu svých hranic, a to i námořních přístavů a letišť, a aby i nadále prováděly důkladnou kontrolu veškerého nákladu směrujícího do Libye a z Libye;

17.    je hluboce znepokojen narůstající přítomností teroristických skupin a jednotlivých osob napojených na Al-Káidu, kteří operují v Libyi, a znovu poukazuje na to, že v souladu s Chartou OSN a mezinárodním právem, mj. na základě mezinárodních právních předpisů v oblasti lidských práv, uprchlického a humanitárního práva, je nutné proti hrozbám mezinárodnímu míru a bezpečnosti, které jsou důsledkem teroristických činů, bojovat všemi prostředky;

18.    pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, libyjské vládě a libyjskému všelidovému národnímu shromáždění, generálnímu tajemníkovi OSN, Lize arabských států a Africké unii.

 

Právní upozornění