Menetlus : 2014/2844(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0135/2014

Esitatud tekstid :

B8-0135/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/09/2014 - 10.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0028

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 119kWORD 54k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0111/2014
16.9.2014
PE537.037v01-00
 
B8-0135/2014

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Liibüas (2014/2844(RSP))


Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Liibüas (2014/2844(RSP))  
B8‑0135/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Liibüa kohta,

–       võttes arvesse välisasjade nõukogu 15. augusti 2014. aasta järeldusi ja Euroopa Ülemkogu 30. augusti 2014. aasta järeldusi Liibüa kohta,

–       võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2174 (2014) Liibüa kohta,

–       võttes arvesse ÜRO Liibüa toetusmissiooni (UNSMIL) 4. septembri 2014. aasta aruannet „Ülevaade Liibüas jätkuvates vägivallaaktides aset leidvast rahvusvahelise inimõigusi käsitleva õiguse ja humanitaarõiguse rikkumisest”,

–       võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsioone ja nende 1977. aasta lisaprotokolle ning relvakonflikti osaliste kohustust järgida rahvusvahelist humanitaarõigust ja tagada selle järgimine olenemata olukorrast,

–       võttes arvesse ÜRO ja seotud töötajate ohutust käsitlevat konventsiooni ning selle fakultatiivprotokolli,

–       võttes arvesse nõukogu 22. mai 2013. aasta otsust Euroopa Liidu piirihaldamise abimissiooni loomise kohta Liibüas (EUBAM),

–        võttes arvesse, et Liibüa on 25. aprillil 1981. aastal ratifitseerinud Aafrika pagulasprobleemi eriaspekte käsitleva Aafrika Liidu konventsiooni,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et rivaalitsevate sõjaliste rühmituste vahelised kokkupõrked on viimastel kuudel hoogustunud ning lahingud eelkõige Tripoli ja Benghazi üle kontrolli saavutamiseks on Liibüale ja sealsele demokraatiale üleminekule mõjunud destabiliseerivalt ning suurendanud hukkunud tsiviilisikute, riigisiseste põgenike ja pagulaste arvu;

B.     arvestades, et Liibüa julgeolekuolukord ja poliitiline stabiilsus on viimastel nädalatel märkimisväärselt halvenenud;

C.     arvestades, et islamistidega seotud sõjalised rühmitused võtsid 24. augustil 2014. aastal Tripoli ja selle tsiviillennujaama oma kontrolli alla;

D.     arvestades, et UNSMILi peamiseks ülesandeks on riigi ülesehitamine ja Euroopa Liit on keskendunud Liibüa toetamisele EUBAMi kaudu;

E.     arvestades, et on teateid välisosalusest Liibüas aset leidvas vägivallas, sealhulgas sõjalise tegevuse ning relvade ja laskemoona tarnimise kaudu;

F.     arvestades, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 2174 (2014) kohaselt on lubatud reisikeelud ja varade külmutamine nende isikute või üksuste puhul, kellega seoses komitee on kindlaks teinud, et nad osalevad muus tegevuses või toetavad muud tegevust, mis ohustab Liibüa rahu, stabiilsust või julgeolekut, või takistavad või õõnestavad poliitilise ülemineku edukat lõpuleviimist;

1.      kutsub kõiki osapooli üles nõustuma viivitamatu relvarahu kehtestamisega ja vaenutegevuse lõpetamisega ning mõistab hukka eskaleeruva vägivalla eelkõige tsiviilelanikkonna ja tsiviilasutuste vastu;

2.      rõhutab, et Liibüa edasine püsiv destabiliseerimine kujutab tõsist ohtu nii kogu piirkonnale, Liibüa elanikkonnale kui ka Euroopa Liidule;

3.      väljendab sügavat muret teadete pärast, mille kohaselt osalevad Liibüas aset leidvas vägivallas piirkondlikud osapooled;

4.      mõistab hukka kõik vägivalla ja hirmutamise vormid, sealhulgas mõrva, vägistamise, seksuaalse rünnaku, relvastatud röövimise, inimröövi, pantvangi võtmise, ahistamise ning ebaseadusliku vahistamise ja kinnipidamise;

5.      avaldab toetust ÜRO Liibüa toetusmissiooni (UNSMIL) ja Liibüasse nimetatud ÜRO eriesindaja jõupingutustele;

6.      nõuab tungivalt, et rahvusvaheline üldsus võtaks ÜRO Julgeolekunõukogu ja ÜRO Liibüa toetusmissiooni kaudu meetmeid seoses olukorraga Liibüas;

7.      kutsub kõrget esindajat üles vaatama läbi Euroopa Liidu piirihaldamise abimissiooni volitused, et luua ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames uus missioon, milles võetakse arvesse muutunud olukorda Liibüas, eelkõige seoses tungiva vajadusega riigi ülesehitamise, institutsioonide tugevdamise ja julgeolekusektori reformi järele;

8.      soovitab kõrgel esindajal ja Euroopa välisteenistusel täita kandvat rolli relvarahu algatamisel Liibüas ning selle jälgimise mehhanismi väljatöötamisel;

9.      palub kõrgel esindajal kaaluda võimalust võtta meetmeid konkreetsete isikute suhtes, kes on seotud vägivalla kestuse pikendamise ja seeläbi inimõiguste rikkumisega;

10.    on jätkuvalt mures relvade, laskemoona ja lõhkeainete leviku pärast Liibüas, kuna see kujutab ohtu riigi stabiilsusele ja elanikkonnale;

11.    tunnistab, et naistel on olnud keskne roll Liibüa üleminekus ning rõhutab seda, kui oluline on naiste täielik osalemine Liibüa riiklikes otsustusprotsessides ja riiklike institutsioonide loomises kõigil tasanditel;

12.    väljendab heameelt teatavate isikute suhtes võetavate meetmete laiendamise üle vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 2174 (2014) sisalduvale otsusele; palub kõrgel esindajal kaaluda meetmete võtmist nende isikute suhtes, keda käsitletakse selle määratluse alla kuuluvatena;

13.    rõhutab, et keskvalitsus peab haldama nafta kasutamist ja müüki ning palub rahvusvahelisel üldsusel hoiduda tehingutest muude osalistega;

14.    peab tungivalt vajalikuks, et kõik relvakonflikti osalised järgiksid humaansuse, neutraalsuse, erapooletuse ja sõltumatuse põhimõtteid, et tagada humanitaarabi osutamine, abisaajate tsiviilelanike turvalisus ja humanitaarabitöötajate julgeolek;

15.    tuletab meelde, et ÜRO põhikirja alusel toimuvates humanitaarabi- või rahuvalvemissioonides osalevate töötajate vastu tahtlikult toime pandud rünnakud liigituvad Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi kohaselt sõjakuritegudeks;

16.    kutsub kõiki riike ja eelkõige Liibüa naaberriike üles tõhustama piirikontrolli, sealhulgas sadamates ja lennujaamades, ning kontrollima põhjalikult kogu kaupa, mis Liibüasse sisse tuuakse ja sealt välja viiakse;

17.    väljendab sügavat muret Liibüas tegutsevate Al Qaedaga seotud terrorirühmituste ja üksikisikute järjest suurema osakaalu pärast ning kinnitab veel kord vajadust võidelda kooskõlas ÜRO põhikirja ja rahvusvahelise õigusega, sealhulgas kohaldatava rahvusvahelise inimõigusi käsitleva õiguse, pagulas- ja humanitaarõigusega, kõigi vahenditega terroriaktide kui rahvusvahelist rahu ja julgeolekut ähvardavate ohtudega;

18.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Liibüa valitsusele ja rahvuskongressile, ÜRO peasekretärile, Araabia Liigale ja Aafrika Liidule.

Õigusalane teave