Procedūra : 2014/2844(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0135/2014

Pateikti tekstai :

B8-0135/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/09/2014 - 10.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0028

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 135kWORD 196k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0111/2014
16.9.2014
PE537.037v01-00
 
B8-0135/2014

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Libijoje (2014/2844(RSP))


Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Louis Michel ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Libijoje (2014/2844(RSP))  
B8‑0135/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Libijos,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugpjūčio 15 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas ir į 2014 m. rugpjūčio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Libijos,

–       atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 2174 (2014) dėl Libijos,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. rugsėjo 4 d. Jungtinių Tautų paramos misijos Libijoje (UNSMIL) ataskaitą „Tarptautinės žmogaus teisių ir humanitarinės teisės pažeidimų besitęsiančio smurto Libijoje metu apžvalga“,

–       atsižvelgdamas į 1949 m. Ženevos konvencijas ir jų 1977 m. papildomus protokolus, tai pat į ginkluoto konflikto šalių pareigą bet kokiomis aplinkybėmis laikytis tarptautinės humanitarinės teisės ir užtikrinti, kad jos būtų laikomasi,

–       atsižvelgdamas į Konvenciją dėl Jungtinių Tautų ir joms priskirto personalo apsaugos ir į jos fakultatyvinį protokolą,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 22 d. Tarybos sprendimą dėl Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos (EUBAM) sukūrimo,

–        atsižvelgdamas į tai, kad 1981 m. balandžio 25 d. Libija ratifikavo Afrikos Sąjungos konvenciją dėl pabėgėlių problemų Afrikoje konkrečių aspektų,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi per pastaruosius mėnesius padaugėjo konkuruojančių grupuočių susidūrimų ir kovos dėl Tripolio ir Bengazio ypač kontrolės destabilizavo Libiją ir jos perėjimą prie demokratijos, o dėl to išaugo civilių aukų, šalies viduje perkeltų asmenų ir pabėgėlių skaičius;

B.     kadangi paskutinėmis savaitėmis itin suprastėjo saugumo padėtis ir smarkiai sumažėjo politinis stabilumas Libijoje;

C.     kadangi 2014 m. rugpjūčio 24 d. islamistams pavaldžios karinės grupuotės perėmė Tripolio ir jo civilinio oro uosto kontrolę;

D.     kadangi UNSMIL pagrindines pastangas skyrė valstybės kūrimui, o Europos Sąjunga stengėsi remti Libiją padedant EUBAM;

E.     kadangi pranešama apie tai, kad smurtiniuose veiksmuose Libijoje dalyvauja išorės veikėjai, be kita ko, vykdydami karinius veiksmus ir tiekdami ginklus ir šaudmenis;

F.     kadangi Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje 2174(2014) leidžiama taikyti draudimą keliauti ir turto įšaldymą fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie, kaip nustatė Komitetas, dalyvauja kituose veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Libijoje arba trukdančiuose sėkmingai baigti politinį Libijos perėjimo procesą, arba tokius veiksmus remia;

1.      ragina visas šalis susitarti nedelsiant nutraukti ugnį ir baigti kovas ir smerkia vis didėjantį smurtą, ypač prieš civilius gyventojus ir institucijas;

2.      pabrėžia, kad dėl tebevykstančio Libijos destabilizavimo kyla didelė grėsmė regionui, Libijos gyventojams ir Europos Sąjungai;

3.      yra itin sunerimęs dėl pranešimų apie tai, kad regiono veikėjai dalyvauja smurtiniuose veiksmuose Libijoje;

4.      smerkia visų formų smurtą ir bauginimą, įskaitant žmogžudystes, išžaginimus ir seksualinę prievartą, ginkluotus plėšimus, įvairių rūšių grobimus, jų ėmimą įkaitais, persekiojimą, neteisėtą sulaikymą ir kalinimą;

5.      remia Jungtinių Tautų paramos misijos Libijoje (UNSMIL) ir JT specialiojo pasiuntinio Libijoje pastangas;

6.      primygtinai reikalauja, kad tarptautinė bendruomenė imtųsi veiksmų dėl padėties Libijoje padedant Jungtinių Tautų Saugumo Tarybai ir Jungtinių Tautų paramos misijai Libijoje;

7.      ragina vyriausiąją įgaliotinę persvarstyti Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos įgaliojimus siekiant pagal bendrą užsienio ir saugumo politiką surengti naują misiją, kuri atsižvelgtų į pasikeitusią situaciją Libijoje, ypač į tai, kad būtina nedelsiant sukurti valstybę, stiprinti institucijas ir reformuoti saugumo sektorių;

8.      siūlo, kad vyriausioji įgaliotinė ir Europos išorės veiksmų tarnyba galėtų suvaidinti esminį vaidmenį inicijuojant ugnies nutraukimą Libijoje ir kuriant mechanizmą, kuris tai kontroliuotų;

9.      prašo vyriausiosios įgaliotinės apsvarstyti galimybę taikyti priemones prieš konkrečius asmenis, kurie dalyvauja besitęsiančiuose smurto veiksmuose ir taip pažeidžia žmogaus teises;

10.    tebėra susirūpinęs dėl ginklų, šaudmenų ir sprogmenų platinimo Libijoje, nes dėl to kyla rizika šalies stabilumui ir jos gyventojams;

11.    pripažįsta, kad moterys atliko esminį vaidmenį Libijos pereinamajame procese, ir pabrėžia, kad svarbu, jog moterys visapusiškai dalyvautų Libijos sprendimų priėmimo procese ir kuriant nacionalines institucijas visais lygmenimis;

12.    palankiai vertina sprendimą išplėsti priemones prieš kai kuriuos asmenis, numatytą JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje 2174(2014); ragina vyriausiąją įgaliotinę apsvarstyti galimybę taikyti priemones prieš tuos asmenis, kurie, kaip laikoma, patenka į minėtą apibrėžtį;

13.    pabrėžia, kad centrinė vyriausybė turi tvarkyti naftos gavybą ir pardavimą, ir ragina tarptautinę bendruomenę susilaikyti nuo bet kokių sandorių su kitais subjektais;

14.    primygtinai pabrėžia, kad visos ginkluoto konflikto šalys turi paisyti žmoniškumo, neutralumo, nešališkumo ir nepriklausomybės principų, siekiant užtikrinti humanitarinės pagalbos teikimą, pagalbą gaunančių civilių gyventojų saugumą ir humanitarinę pagalbą teikiančių darbuotojų apsaugą;

15.    primena, kad išpuoliai, tyčia nukreipti prieš asmenis, dalyvaujančius humanitarinės pagalbos ar taikos palaikymo misijose pagal Jungtinių Tautų Chartiją, priskiriami prie karo nusikaltimų pagal Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statutą;

16.    ragina visas valstybes, ypač Libijos kaimynes, labiau kontroliuoti savo sienas, įskaitant jūrų ir oro uostus, ir toliau kruopščiai tikrinti visus krovinius, gabenamus į Libiją ir iš jos;

17.    yra labai susirūpinęs dėl to, kad Libijoje vis aktyviau veikia su „Al-Qaeda“ susijusios grupuotės ir asmenys, ir dar kartą atkreipia dėmesį į tai, kad reikia visomis priemonėmis kovoti su grėsme tarptautinei taikai ir saugumui, kurią kelia teroro aktai, pagal Jungtinių Tautų Chartiją ir tarptautinę teisę, įskaitant tarptautinę žmogaus teisių, pabėgėlių ir humanitarinę teisę;

18.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Libijos vyriausybei ir Visuotiniam Nacionaliniam Kongresui, JT Generaliniam Sekretoriui, Arabų Lygai ir Afrikos Sąjungai.

Teisinis pranešimas