Postup : 2014/2844(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0135/2014

Predkladané texty :

B8-0135/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0028

NÁVRH UZNESENIA
PDF 130kWORD 62k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0111/2014
16.09.2014
PE537.037v01-00
 
B8-0135/2014

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP))


Marietje Schaake, Jozo Radoš, Marielle de Sarnez, Andrus Ansip, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Petras Auštrevičius, Ivan Jakovčić, Louis Michel v mene skupiny ALDE

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP))  
B8‑0135/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Líbyi,

–       so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 15. augusta 2014 a na závery Európskej rady o Líbyi z 30. augusta 2014,

–       so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN č. 2174 (2014) o Líbyi,

–       so zreteľom na správu podpornej misie Organizácie Spojených národov v Líbyi (UNSMIL) zo 4. septembra 2014 s názvom Prehľad porušení medzinárodných ľudských práv a humanitárneho práva počas pokračujúceho násilia,

–       so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a dodatkové protokoly k nim z roku 1977 a povinnosť strán ozbrojeného konfliktu za každých okolností dodržiavať medzinárodné humanitárne právo a zabezpečiť jeho dodržiavanie,

–       so zreteľom na Dohovor o bezpečnosti personálu Organizácie Spojených národov a pridruženého personálu a jeho opčný protokol,

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady z 22. mája 2013, ktorým bola vytvorená pomocná hraničná misia Európskej únie v Líbyi (EUBAM),

–        so zreteľom na skutočnosť, že 25. apríla 1981 Líbya ratifikovala dohovor Africkej únie, ktorým sa upravujú osobitné aspekty problémov utečencov v Afrike,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v ostatných mesiacoch sa zintenzívnili zrážky medzi jednotkami súperiacich milícií a boje o kontrolu predovšetkým Tripolisu a Benghází destabilizovali Líbyu a jej prechod k demokracii a spôsobili rastúci počet obetí medzi civilným obyvateľstvom, osôb vysídlených v rámci krajiny a utečencov;

B.     keďže v ostatných týždňoch došlo k vážnemu zhoršeniu bezpečnostnej situácie a politickej stability Líbye;

C.     keďže 24. augusta 2014 jednotky islamistickej milície ovládli Tripolis a jeho civilné letisko;

D.     keďže misia UNSMIL bola poverená hlavným úsilím o budovanie štátu a Európska únia sa zamerala na podporu Líbye prostredníctvom misie EUBAM;

 

E.     keďže sa objavili správy o zahraničnej účasti na násilí v Líbyi, a to aj formou vojenských akcií a dodávok zbraní a munície;

F.     keďže rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN 2174 (2014) sa povoľuje zakázať cestovanie a zmraziť aktíva „osobám a subjektom, ktoré označil výbor ako osoby a subjekty, ktoré sú zapojené do podpory ďalších činov ohrozujúcich mier, stabilitu alebo bezpečnosť Líbye či tieto činy podporujú, alebo blokujú či maria úspešné dokončenie jej politickej transformácie“;

1.      vyzýva všetky strany, aby sa dohodli na bezodkladnom prímerí a ukončili boje, a odsudzuje rastúce násilie, namierené predovšetkým proti civilnému obyvateľstvu a civilným inštitúciám;

2.      zdôrazňuje, že trvajúca destabilizácia Líbye vážne ohrozuje región, líbyjské obyvateľstvo a Európsku úniu;

3.      je hlboko znepokojený správami o zapojení regionálnych subjektov do násilia v Líbyi;

4.      odsudzuje všetky formy násilia a zastrašovania vrátane vrážd, znásilňovania a sexuálnych útokov, ozbrojených lúpeží, únosov, brania rukojemníkov, obťažovania a nezákonného zadržiavania a obmedzovania osobnej slobody;

5.      podporuje úsilie podpornej misie Organizácie Spojených národov v Líbyi (UNSMIL) a osobitného vyslanca OSN pre Líbyu;

6.      naliehavo vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby prostredníctvom Bezpečnostnej rady OSN a podpornej misie Organizácie Spojených národov v Líbyi podniklo kroky týkajúce sa situácie v Líbyi;

7.      vyzýva vysokú predstaviteľku Únie, aby preskúmala mandát pomocnej hraničnej misie Európskej únie s cieľom navrhnúť novú misiu v rámci spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky zohľadňujúcu novú situáciu v Líbyi, najmä s ohľadom na naliehavú potrebu budovania štátu, posilnenia inštitúcií a reformy sektora bezpečnosti;

8.      navrhuje, aby vysoká predstaviteľka Únie a Európska služba pre vonkajšiu činnosť zásadným spôsobom podporili prímerie v Líbyi a navrhli mechanizmus jeho monitorovania;

9.      žiada vysokú predstaviteľku Únie, aby zvážila možnosť prijať opatrenia proti konkrétnym osobám zapojeným do pokračovania násilia a následného porušovania ľudských práv;

10.    je naďalej znepokojený šírením zbraní, streliva a výbušnín v Líbyi, ktoré ohrozuje stabilitu krajiny i obyvateľstva;

11.    uznáva kľúčovú úlohu, ktorú zohrali ženy počas procesu transformácie Líbye, a zdôrazňuje význam plnej účasti žien na líbyjskom národnom rozhodovacom procese a na zriaďovaní národných inštitúcií na všetkých úrovniach;

12.    víta rozšírenie opatrení proti určitým jednotlivcom, ako sa to rozhodlo v rezolúcii BR OSN 2174 (2014); vyzýva vysokú predstaviteľku, aby zvážila prijatie opatrení proti tým jednotlivcom, na ktorých sa vzťahuje toto vymedzenie;

13.    zdôrazňuje, že ústredná vláda musí spravovať ťažbu a predaj ropy, a vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby sa zdržalo akýchkoľvek transakcií s inými subjektmi;

14.    nalieha na to, že je nutné, aby všetky strany ozbrojeného konfliktu dodržiavali zásady ľudskosti, neutrality, nestrannosti a nezávislosti, aby sa zabezpečilo poskytovanie humanitárnej pomoci, bezpečnosť civilistov prijímajúcich pomoc a bezpečnosť humanitárnych zamestnancov;

15.    opätovne pripomína, že útoky zámerne vedené proti zamestnancom zapojeným do humanitárnej pomoci alebo mierovej misie sú podľa Charty Organizácie Spojených národov vojnovými zločinmi v zmysle Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu;

16.    vyzýva všetky štáty, najmä štáty susediace s Líbyou, aby zvýšili kontrolu svojich hraníc vrátane morských prístavov a letísk a aby naďalej vykonávali dôkladné inšpekcie každého nákladu smerujúceho do Líbye alebo z Líbye;

17.    vyjadruje hlboké znepokojenie nad rastúcou prítomnosťou teroristických skupín a jednotlivcov aktívnych v Líbyi, ktorí sú napojení na al-Káidu, a opätovne pripomína nutnosť bojovať v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a medzinárodným právom vrátane platného medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, utečencov a humanitárnej oblasti s hrozbami pre medzinárodný mier a bezpečnosť zapríčinenými teroristickými činmi;

18.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, líbyjskej vláde a Všeobecnému národnému zhromaždeniu, generálnemu tajomníkovi OSN, Lige arabských štátov a Africkej únii.

Právne oznámenie