Postup : 2014/2844(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0136/2014

Predkladané texty :

B8-0136/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2014 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 131kWORD 66k
16.9.2014
PE537.038v01-00
 
B8-0136/2014

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Valentinas Mazuronis v mene skupiny EFDD

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Líbyi (2014/2844(RSP))  
B8‑0136/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Líbyi, predovšetkým na uznesenie z 10. marca 2011 o južnom susedstve a najmä o Líbyi(1) a uznesenie z 15. septembra 2011 o situácii v Líbyi(2),

–       so zreteľom na vymenovanie Bernardina Leóna za nového osobitného zástupcu generálneho tajomníka OSN pre Líbyu z 14. augusta 2014,

–       so zreteľom na spoločné vyhlásenie ESVČ osobitných vyslancov pre Líbyu z 26. júla 2014,

–       so zreteľom na vyhlásenia hovorcu ESVČ zo 14. júla a 25. augusta 2014 o situácii v Líbyi,

–       so zreteľom na rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN o Líbyi vrátane rezolúcie z 27. augusta 2014 (S/RES/2174 (2014)),

–       so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Líbyi z 15. augusta 2014,

–       so zreteľom na závery Európskej rady z 30. augusta 2012,

–       so zreteľom na článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže od zvrhnutia Muammara Kaddáfího v roku 2011 nebola Európa schopná vytvoriť solídnu stratégiu na pomoc Líbyi pri uskutočňovaní prechodu k demokracii; keďže tento nedostatok stratégie a vízie viedol k súčasnej politickej a bezpečnostnej kríze v Líbyi;

B.     keďže 16. mája 2014 sily verné bývalému generálovi Haftarovi zahájili nezávislú rozsiahlu leteckú a pozemnú ofenzívu pod krycím menom Operácia Dôstojnosť, namierenú proti islamistickým ozbrojeným skupinám v Benghází;

C.     keďže 9. júna 2014 líbyjský najvyšší súd rozhodol, že vymenovanie premiéra Ahmada Majtíka Všeobecným národným zhromaždením bolo protiústavné; keďže voľby do poslaneckej snemovne sa konali 25. júna 2014;

D.     keďže poslanecká snemovňa zvolená 25. júna 2014 nahradila predošlé Všeobecné národné zhromaždenie ako legitímny orgán zástupcov líbyjského ľudu; keďže sa poslanecká snemovňa vzhľadom na bezpečnostné obavy presťahovala do malého východného mesta Tobrúk;

E.     keďže koalícia islamistických milícií a milícií z Misráty zareagovala otvorením operácie Líbyjský úsvit a 23.augusta 2014 po takmer mesačnom boji prebrala od milícií zo Zintánu kontrolu nad medzinárodným letiskom v Tripolise; keďže Líbyjský nový parlament – poslanecká snemovňa – vyhlásil, že skupiny, ktoré momentálne ovládajú letisko sú „teroristickými organizáciami“;

F.     keďže 24. augusta 2014 bližšie neurčené vojenské lietadlá zaútočili na ciele v líbyjskom hlavnom meste Tripolise;

G.     keďže 25. augusta 2014 znova zasadlo Všeobecné národné zhromaždenie a zvolilo Umara al-Hásího, podporovaného islamistami, za premiéra a požiadalo ho, aby vytvoril vládu;

H.     keďže 25.augusta 2014 sa v Káhire konalo stretnutie krajín susediacich s Líbyou, na ktorom líbyjský veľvyslanec v Egypte požiadal o zahraničnú pomoc a ochranu líbyjských ropných polí, letísk a ďalšieho štátneho majetku;

I.      keďže líbyjské hranice doposiaľ za rok 2014 nezákonne prekročil nebývalý počet 140 000 osôb; keďže vysoký komisár OSN pre utečencov oznámil, že od júna zahynulo pri pokuse dostať sa do Európy 1 600 osôb, pričom Taliansko prijalo od začiatku roku vyše 80 000 migrantov;

1.      rozhodne odsudzuje pretrvávajúce násilie v celej krajine, zabíjanie, útoky namierené proti civilnému obyvateľstvu a ich humanitárny dosah; opätovne potvrdzuje, že je dôležité, aby sa tí, čo sú zodpovední za porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva, za svoje činy zodpovedali;

2.      je znepokojený poškodzovaním ľudských práv v Líbyi, stupňovaním násilia a vplyvu bojov na civilné obyvateľstvo; nazdáva sa, že súčasná situácia môže naštrbiť stabilitu nielen krajiny, ale celého regiónu;

3.      opätovne potvrdzuje, že je dôležité, aby líbyjská vláda spolupracovala s Medzinárodným trestným súdom; víta vyhlásenie prokurátorky Medzinárodného trestného súdu z 25. júla 2014, v ktorom upozornil, že jej úrad „bude bez zaváhania vyšetrovať a stíhať tých, ktorí v Líbyi páchajú trestné činy patriace do súdnej právomoci tohto súdu, a to nezávisle od ich úradného postavenia alebo príslušnosti“;

4.      vyzýva všetky zúčastnené strany na okamžité uzavretie prímeria; rozhodne na tento účel podporuje úsilie novo vymenovaného osobitného vyslanca OSN Bernardina Leóna a podpornú misiu Organizácie Spojených národov v Líbyi (UNSMIL);

5.      odmieta vonkajšie zasahovanie do situácie v Líbyi, čo vyostruje súčasné rozkoly a naštrbuje prechod Líbye k demokracie; je presvedčený o tom, že jednostranné vojenské akcie nie sú schodným riešením krízy, a nazdáva sa, že akýkoľvek zásah by mal byť mierovej povahy a mal by patriť do pôsobnosti OSN;

6.      je hlboko znepokojený nedostatočnou kontrolou hraníc v Líbyi a hrozbou, ktorú predstavuje obchodovanie so zbraňami a ich pašovanie v regióne, ako aj nezaistené zbrane a munícia v krajine a ich šírenie; v tejto súvislosti víta rezolúciu OSN č. 2174, ktorou sa rozširujú existujúce medzinárodne sankcie voči Líbyi na osoby, ktoré sa zapájajú do činov „ohrozujúcich mier, stabilitu alebo bezpečnosť Líbye či tieto činy podporujú, alebo blokujú či maria úspešné dokončenie jej politickej transformácie“; považuje tieto ustanovenia za potrebný krok smerom k úspešnej politickej transformácii;

7.      uznáva aj spoločné úsilie susedných krajín, ktoré poskytujú Líbyi pomoc pri prekonávaní krízy, ako aj ich solidaritu pri zaobchádzaní s vysídlenými osobami prichádzajúcimi z Líbye; v tejto súvislosti víta úlohu, ktorú zohral Egypt pri organizácii konferencie, ktorá sa konala 25. augusta 2014 v Káhire; vyzýva všetky tieto zúčastnené strany, aby čo najskôr začali presadzovať ustanovenia rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 2175 o vyhľadávaní a odovzdávaní zbraní;

8.      vyzýva medzinárodne a regionálne zainteresované strany, aby sa naďalej konštruktívne zapájali do podpory okamžitého ukončenia násilností; naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby sa v plnej miere zapojilo do podpory a pomoci líbyjským inštitúciám, a žiada EÚ, aby vypracovala novú komplexnú stratégiu na pomoc Líbyi pri transformácii a po nej a aby výrazne zvýšila svoje úsilie v oblasti humanitárnej pomoci a pomohla obyvateľstvu; vyzýva Africkú úniu a Ligu arabských štátov, aby využili svoj politický vplyv a zabránili tretím stranám vo financovaní niektorej zo zúčastnených strán konfliktu;

9.      vyzýva dočasnú vládu a zvolenú poslaneckú snemovňu, aby plnili svoje úlohy umiernene a v záujme krajiny ako celku, aby urýchlene vytvorili skutočne inkluzívnu vládu a aby v plnej miere ujala svojej úlohy v zaistení dynamiky pre inkluzívnu politickú dohodu, ktorá bude zahŕňať všetky politické subjekty a menšiny v krajine;

10.    žiada EÚ, aby vypracovala novú spoločnú stratégiu na riadenie migračných tokov prichádzajúcich z Líbye a severnej Afriky; je presvedčený, že základ tejto stratégie by mala tvoriť spoločná deľba záťaže; vyzýva EÚ, aby vypracovala a presadzovala právne prostriedky na poskytnutie prístupu do EÚ, a žiada EÚ, aby napríklad prostredníctvom stanovenia primeranej výšky financovania a možným rozšírením mandátu činností agentúry FRONTEX podporila tie južné členské štáty, ktoré musia znášať najväčšiu záťaž;

11.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ESVČ, vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčke Komisie, parlamentom a vládam členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Africkej únii, Lige arabských štátov a Líbyjskému parlamentu.

(1)

Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 158.

(2)

Ú. v. EÚ C 51 E, 22.2.2013, s. 114.

Právne oznámenie