ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 120kWORD 50k
10.11.2014
PE537.133v01-00
 
B8-0229/2014

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно документа на Световната здравна организация за сексуалното образование


Мара Бицото

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно документа на Световната здравна организация за сексуалното образование  
B8‑0229/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че Федералният център за здравно образование (BZgA) и Международната федерация по семейно планиране в Кьолн, заедно с Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация (СЗО), публикуваха документ, озаглавен „Стандарти за сексуалното образование в Европа“, в който темата се разглежда по спорен начин, като се пренебрегват етичните проблеми, типични за сексуалната сфера, и се накърнява чувствителността на многобройни родителски сдружения;

Б.     като има предвид, че документът, който изобщо не взема под внимание ролята на родителската воля, насърчава от най-ранна детска възраст спорни начини на поведение като изследването на отношенията между индивиди от един и същ пол и освен това популяризира една идеология за половете въз основата на избор, лишен от медицински или научни основания, но който очевидно служи само за целите на културната пропаганда;

1.      призовава Комисията да получи информация от СЗО, за да изясни как е било определено научното съдържание на документа, и да отправи искане за неговото оттегляне;

2.      призовава Комисията да предприеме действия с цел да гарантира, че темата за сексуалното образование на децата в Европа запазва своята неутралност спрямо интересите на някои лобита, които разглеждат тялото и физическото измерение в изключително материалистична перспектива.

Правна информация