Postup : 2014/2882(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0246/2014

Předložené texty :

B8-0246/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/11/2014 - 10.4

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0067

DOPORUČENÍ K ROZHODNUTÍ
PDF 123kWORD 55k
17.11.2014
PE537.152v01-00
 
B8-0246/2014

předložené v souladu s čl. 105 odst. 6 jednacího řádu


nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. října 2014 o prozatímním systému splátek příspěvků k pokrytí správních výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí během prozatímního období (2014/2882(DEA))


Hospodářský a měnový výbor
Zpravodajka: Elisa Ferreira

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku k nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 8. října 2014 o prozatímním systému splátek příspěvků k pokrytí správních výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí během prozatímního období (2014/2882(DEA))  
B8‑0246/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2014)7164) ze dne 8. října 2014,

–       s ohledem na dopis Komise ze dne 23. října 2014, kterým Komise žádá Evropský parlament, aby uvedl, že nevysloví námitku k rozhodnutí v přenesené pravomoci,

–       s ohledem na dopis Hospodářského a měnového výboru předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 4. listopadu 2014,

–       s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 806/2014 ze dne 15. července 2014(1), kterým se stanoví jednotná pravidla a jednotný postup pro řešení krize úvěrových institucí a některých investičních podniků v rámci jednotného mechanismu pro řešení krizí a Jednotného fondu pro řešení krizí a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, a zejména na jeho čl. 65 odst. 5 písm. a), b) a c),

–       s ohledem na doporučení k rozhodnutí Hospodářského a měnového výboru,

–       s ohledem na čl. 105 odst. 6 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že článek 42 nařízení (EU) č. 806/2014 (nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí) stanoví zřízení Jednotného výboru pro řešení krizí ke dni 19. srpna 2014, a to v podobě agentury Evropské unie;

B.     vzhledem k tomu, že článek 98 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí stanoví, že Jednotný výbor musí být plně funkční ke dni 1. ledna 2015;

C.     vzhledem k tomu, že Jednotný výbor má disponovat samostatným rozpočtem, který nebude součástí rozpočtu Unie a bude financován z příspěvků od bankovního sektoru, a že zejména příspěvky na správní náklady Jednotného výboru mají být hrazeny úvěrovými institucemi, mateřskými podniky, investičními firmami a finančními institucemi spadajícími do oblasti působnosti nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí;

D.     vzhledem k tomu, že na základě čl. 65 odst. 5 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí je Komise zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci o příspěvcích, jimiž určí druh příspěvků, způsob jejich výpočtu, a především stanoví roční příspěvky, které jsou nezbytné ke krytí správních výdajů Jednotného výboru předtím, než začne plně fungovat;

E.     vzhledem k tomu, že Komise přijala dne 8. října 2014 na základě výše uvedeného přenesení pravomoci nařízení Komise v přenesené pravomoci o prozatímním systému splátek příspěvků k pokrytí správních výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí během prozatímního období;

F.     vzhledem k tomu, že toto nařízení v přenesené pravomoci může vstoupit v platnost na konci období jeho přezkumu ze strany Parlamentu a Rady, nevznese-li ani jeden z těchto orgánů námitku, nebo pokud Parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví; vzhledem k tomu, že lhůta pro přezkum byla v čl. 93 odst. 6 nařízení o jednotném mechanismu pro řešení krizí stanovena na tři měsíce ode dne oznámení, tj. ke dni 8. ledna 2015, a může být prodloužena o další tři měsíce;

G.     vzhledem k tomu, že aby mohl Jednotný výbor bez komplikací zahájit svou činnost ke dni 1. ledna 2015, musí být způsob jeho financování stanoven co nejdříve, v každém případě však před 1. lednem 2015, čímž mu bude umožněno pokrýt své první správní náklady (platy personálu, infrastruktura, správní a operační náklady) z vlastních zdrojů;

H.     vzhledem k tomu, že výše uvedené nařízení v přenesené pravomoci by proto mělo vstoupit v platnost ještě v roce 2014, před vypršením lhůty pro přezkum uvedené v bodu odůvodnění F;

1.      prohlašuje, že nevysloví námitku k nařízení v přenesené pravomoci;

2.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 225, 30.7.2014, s. 1.

Právní upozornění