Postup : 2014/2197(INS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0249/2014

Předložené texty :

B8-0249/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/11/2014 - 8.1
CRE 27/11/2014 - 8.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH NA VYSLOVENÍ NEDŮVĚRY EVROPSKÉ KOMISI
PDF 135kWORD 62k
18.11.2014
PE538.972v01-00
 
B8-0249/2014

předložený v souladu s článkem 119 jednacího řádu


- (2014/0000(RSP))


Marco Zanni, Marco Valli, Steven Woolfe, Patrick O’Flynn, Peter Lundgren, Kristina Winberg, Diane James, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Nigel Farage, Roger Helmer, John Stuart Agnew, Tim Aker, Jonathan Arnott, Janice Atkinson, Amjad Bashir, Gerard Batten, Louise Bours, James Carver, David Coburn, Jane Collins, William (The Earl of) Dartmouth, Bill Etheridge, Raymond Finch, Nathan Gill, Mike Hookem, Paul Nuttall, Margot Parker, Julia Reid, Jill Seymour, Joëlle Bergeron, Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D’Ornano, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Návrh na vyslovení nedůvěry Evropské komisi Evropským parlamentem (2014/0000(RSP))  
B8‑0249/2014

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh směrnice Rady 2014/86/EU ze dne 8. července 2014, kterou se mění směrnice 2011/96/EU o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 19. dubna 2012 o výzvě k nalezení konkrétních způsobů, jak bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům(1),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 21. května 2013 o boji proti daňovým podvodům, daňovým únikům a daňovým rájům(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 12. prosince 2013 o výzvě k jasným a závazným opatřením na potírání daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem v EU(3),

–  s ohledem na dohody ministrů financí skupiny G20 ze dne 21. září 2013 o nových opatřeních pro boj proti vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany podniků,

–  s ohledem na článek 107 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na čl. 17 odst. 8 Smlouvy o Evropské unii, článek 234 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii,

–  s ohledem na článek 119 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že rozdíl mezi vyhýbáním se daňovým povinnostem a daňovým únikem je jasný, totiž vyhýbání se daňovým povinnostem je zákonné, zatímco daňový únik nikoli, Komise a orgány EU to však neustále ignorovaly a s oběma případy zacházely, jako kdyby se jednalo o totéž;

B.  vzhledem k tomu, že agresivní systémy vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany podniků v členských státech EU, zejména systém, který se používal v Lucemburském velkovévodství, vedly ke ztrátě miliard eur potenciálních daňových příjmů v jiných členských státech EU;

C.  vzhledem k tomu, že počínaje červnem 2014 Komise vyšetřuje údajně nezákonné poskytování státní pomoci ve formě tajných daňových dohod mezi Lucemburským velkovévodstvím a skupinou Fiat a společností Amazon;

D.  vzhledem k tomu, že tyto agresivní systémy vyhýbání se daňovým povinnostem a dohody schválila lucemburská daňová správa v době, kdy nový předseda Komise Jean-Claude Juncker zastával funkci ministerského předsedy Lucemburska;

E.  vzhledem k tomu, že Lucemburské velkovévodství pod vedením Junckera při vyšetřování nezákonných daňových dohod, které provádí Komise, nespolupracovalo;

F.  vzhledem k tomu, že nová Komise na základě prohlášení, která předseda Juncker a další komisaři učinili v průběhu slyšení před Evropským parlamentem, přislíbila, že bude důsledně bojovat proti nezákonnému vyhýbání se daňovým povinnostem v rámci Evropské unie;

G.  vzhledem k tomu, že zatímco dohody o vyhýbání se daňovým povinnostem mezi společnostmi a Lucemburským velkovévodstvím jsou podle všeho legální, mohou u milionů občanů, kteří se potýkají s nejhorší hospodářskou krizí moderní doby, vyvolávat morální a etické otázky;

H.  vzhledem k tomu, že agresivní systémy vyhýbání se daňovým povinnostem ze strany podniků jsou v rozporu s úsilím o to, aby všechny části společnosti, včetně podniků, přispívaly spravedlivým způsobem;

I.  vzhledem k tomu, že daňová suverenita je jedním ze základních nástrojů hospodářské soutěže a hospodářského růstu, daňové dohody s Lucemburskem však brání úsilí o zajištění spravedlivé hospodářské soutěže mezi členskými státy;

J.  vzhledem k tomu, že osoba, která byla odpovědná za vznik, uplatňování, řízení a sledování těchto agresivních systémů vyhýbání se daňovým povinnostem, nemá dostatek důvěry, aby mohla evropským občanům sloužit jako předseda Evropské komise;

1.  s politováním konstatuje, že agresivní systémy vyhýbání se daňovým povinnostem, které v Lucembursku vznikly v době, kdy nový předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker zastával funkci ministerského předsedy Lucemburského velkovévodství, vedly v členských státech EU ke ztrátám miliard eur potenciálních daňových příjmů;

2.  domnívá se, že v důsledku toho, že předseda Komise Jean-Claude Juncker zastával funkci ministerského předsedy po celou dobu, kdy byly tyto dohody uplatňovány, je za tyto systémy vyhýbání se daňovým povinnostem přímo odpovědný;

3.  zastává názor, že nelze připustit, aby osoba, která byla odpovědná za agresivní systémy vyhýbání se daňovým povinnostem, zastávala funkci předsedy Evropské komise;

4.  potvrzuje, že nemá důvěru v pana Junckera jakožto předsedu Evropské komise a představitele Evropské unie v očích občanů;

5.  vyslovuje Komisi nedůvěru;

6.  pověřuje svého předsedu, aby zaslal tento návrh na vyslovení nedůvěry předsedovi Rady a předsedovi Komise a oznámil jim výsledek hlasování o tomto návrhu na plenárním zasedání.

(1)

Úř. věst. C 285E, 7.9.2013, s. 53.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0205.

(3)

Přijaté texty, P7_TA(2013)0593.

Právní upozornění