Menetlus : 2014/2197(INS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0249/2014

Esitatud tekstid :

B8-0249/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/11/2014 - 8.1
CRE 27/11/2014 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


EUROOPA KOMISJONILE UMBUSALDUSE AVALDAMISE ETTEPANEK
PDF 121kWORD 53k
18.11.2014
PE538.972v01-00
 
B8-0249/2014

vastavalt kodukorra artiklile 119


- (2014/0000(RSP))


Marco Zanni, Marco Valli, Steven Woolfe, Patrick O’Flynn, Peter Lundgren, Kristina Winberg, Diane James, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Nigel Farage, Roger Helmer, John Stuart Agnew, Tim Aker, Jonathan Arnott, Janice Atkinson, Amjad Bashir, Gerard Batten, Louise Bours, James Carver, David Coburn, Jane Collins, William (The Earl of) Dartmouth, Bill Etheridge, Raymond Finch, Nathan Gill, Mike Hookem, Paul Nuttall, Margot Parker, Julia Reid, Jill Seymour, Joëlle Bergeron, Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D’Ornano, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Euroopa Parlamendi poolt Euroopa Komisjonile umbusalduse avaldamise ettepanek (2014/0000(RSP))  
B8-0249/2014

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse nõukogu 8. juuli 2014. aasta direktiivi 2014/86/EL, millega muudetakse direktiivi 2011/96/EL eri liikmesriikide ema- ja tütarettevõtjate suhtes kohaldatava ühise maksustamissüsteemi kohta,

–  võttes arvesse oma 19. aprilli 2012. aasta resolutsiooni maksupettuse ja maksudest kõrvalehoidumise vastu võitlemise konkreetsete viiside nõudmise kohta(1),

–  võttes arvesse oma 21. mai 2013. aasta resolutsiooni maksupettuste, maksudest kõrvalehoidumise ja maksuparadiiside vastase võitluse kohta(2),

–  võttes arvesse oma 12. detsembri 2013. aasta resolutsiooni nõudmise kohta kehtestada ELis mõõdetavad ja siduvad kohustused maksudest kõrvalehoidumise ja maksustamise vältimisega võitlemiseks(3),

–  võttes arvesse G20 rahandusministrite 21. septembri 2013. aasta kokkulepet uute meetmete kohta võitluseks äriühingu tulumaksu vältimise vastu,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 107,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõiget 8, Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 234 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 119,

A.  arvestades, et erinevus maksustamise vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise vahel on selge, nimelt et maksustamise vältimine on legaalne ja maksudest kõrvalehoidumine ei ole, kuid komisjon ja ELi institutsioonid on seda asjaolu pidevalt ignoreerinud ja käsitlenud neid kahte identsetena;

B.  arvestades, et agressiivsete äriühingu tulumaksu vältimise skeemide tõttu ELi liikmesriikides, eriti skeemi tõttu, mida kohaldatakse Luksemburgi Suurhertsogiriigis, on teistel ELi liikmesriikidel jäänud saamata miljardite eurode ulatuses võimalikke maksutulusid;

C.  arvestades, et alates 2014. aasta juunist uurib komisjon väidetavalt ebaseaduslikku riigiabi ebaseaduslike maksukokkulepete näol Luksemburgi Suurhertsogiriigi ning kontsernide Fiat Group ja Amazon vahel;

D.  arvestades, et need agressiivsed maksustamise vältimise skeemid ja kokkulepped kiitis Luksemburgi maksuamet heaks ajal, mil komisjoni uus president Jean-Claude Juncker oli suurhertsogiriigi peaminister;

E.  arvestades, et hr Junckeri juhtimisel ei ole Luksemburgi Suurhertsogiriik olnud komisjoni ebaseaduslike maksukokkulepete alases uurimises koostööaldis;

F.  arvestades, et president Junckeri ja teiste volinike poolt Euroopa Parlamendi kuulamiste käigus tehtud avaldustes lubas uus komisjon teha tõsiseid jõupingutusi võitluses ebaseaduslike maksustamise vältimise kokkulepetega Euroopa Liidus;

G.  arvestades, et kuigi maksustamise vältimise kokkulepped äriühingute ja Luksemburgi Suurhertsogiriigi vahel on ilmselt legaalsed, võivad need tõstatada moraalseid ja eetilisi küsimusi miljonites kodanikes, kes seisavad silmitsi kaasaja kõige hullema majanduskriisiga;

H.  arvestades, et agressiivsed äriühingu tulumaksu vältimise skeemid on vastuolus ühiskonna kõigi sektorite, sealhulgas ettevõtjate õiglase panuseosa tagamise põhimõtetega;

I.  arvestades, et riikide maksusuveräänsus on konkurentsi ja majanduskasvu seisukohast oluline vahend, kuid et Luksemburgi maksukokkulepped on vastuolus liikmesriikide vahel ausa konkurentsi tagamise põhimõtetega;

J.  arvestades, et nende agressiivsete maksustamise vältimise tavade loomise, rakendamise, haldamise ja järelevalve eest vastutav isik ei ole usaldusväärne teenima Euroopa kodanikke Euroopa Komisjoni presidendina;

1.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et Luksemburgi agressiivsete maksustamise vältimise skeemide tulemusel, mis võeti kasutusele ajal, mil Euroopa Komisjoni uus president Jean-Claude Juncker oli Luksemburgi Suurhertsogiriigi peaminister, on ELi liikmesriikidel jäänud saamata miljardite eurode ulatuses võimalikke maksutulusid;

2.  on seisukohal, et asjaolu, et komisjoni president Jean-Claude Juncker oli nende kokkulepete sõlmimise ajal peaminister, muudab ta maksustamise vältimise tavade eest otseselt vastutavaks;

3.  ei pea vastuvõetavaks, et agressiivsete maksustamise vältimise tavade eest vastutav isik tegutseb Euroopa Komisjoni presidendina;

4.  kinnitab, et ta ei usalda hr Junckerit Euroopa Komisjoni presidendina ja Euroopa Liidu esindajana kodanike ees;

5.  avaldab komisjonile umbusaldust;

6.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev umbusalduse avaldamise ettepanek nõukogu eesistujale ja komisjoni presidendile ning teavitada neid täiskogul toimunud ettepaneku hääletuse tulemusest.

(1)

ELT C 258 E, 7.9.2013, lk 53.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0205.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2013)0593.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika