Postupak : 2014/2197(INS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0249/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0249/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2014 - 8.1
CRE 27/11/2014 - 8.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :


PRIJEDLOG ZA IZGLASAVANJE NEPOVJERENJA KOMISIJI
PDF 127kWORD 59k
18.11.2014
PE538.972v01-00
 
B8-0249/2014

podnesen u skladu s člankom 119. Poslovnika


- (2014/0000(RSP))


Marco Zanni, Marco Valli, Steven Woolfe, Patrick O’Flynn, Peter Lundgren, Kristina Winberg, Diane James, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Nigel Farage, Roger Helmer, John Stuart Agnew, Tim Aker, Jonathan Arnott, Janice Atkinson, Amjad Bashir, Gerard Batten, Louise Bours, James Carver, David Coburn, Jane Collins, William (The Earl of) Dartmouth, Bill Etheridge, Raymond Finch, Nathan Gill, Mike Hookem, Paul Nuttall, Margot Parker, Julia Reid, Jill Seymour, Joëlle Bergeron, Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D’Ornano, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Prijedlog Europskog parlamenta za izglasavanje nepovjerenja Europskoj komisiji (2014/0000(RSP))  
B8-0249/2014

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2014/86/EU od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2011/96/EU o zajedničkom sustavu oporezivanja koji se primjenjuje na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 19. travnja 2012. o pozivu na konkretne načine borbe protiv porezne prijevare i utaje poreza(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 21. svibnja 2013. o borbi protiv porezne prijevare, utaje poreza i poreznih oaza(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. prosinca 2013. o pozivu na mjerljivo i obvezujuće djelovanje protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza u EU-u(3),

–  uzimajući u obzir sporazum ministara financija skupine G20 od 21. rujna 2013. o novim mjerama za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza na dobit,

–  uzimajući u obzir članak 107. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 17. stavak 8. Ugovora o Europskoj uniji, članak 234. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–  uzimajući u obzir članak 119. Poslovnika,

A.  budući da je razlika između izbjegavanja i utaje jasna, prema kojoj je izbjegavanje legalno, a utaja nije, ali da su Komisija i institucije EU-a to stalno ignorirali i obje tretirali kao da se radi o istoj stvari;

B.  budući da su agresivni programi izbjegavanja poreza na dobit u državama članicama EU-a, posebno onaj koji se primjenjuje u Velikom Vojvodstvu Luksemburgu, doveli do gubitka milijardi eura potencijalnih poreznih prihoda u drugim državama članicama EU-a;

C.  budući da Komisija od lipnja 2014. istražuje navode o nezakonitoj državnoj potpori u vidu nezakonitih poreznih sporazuma između Velikog Vojvodstva Luksemburga i skupine Fiat te Amazona;

D.  budući da je navedene agresivne programe i sporazume o izbjegavanju poreza odobrila luksemburška Porezna uprava u razdoblju kada je novi predsjednik Komisije, Jean-Claude Juncker, bio predsjednik Vlade Velikog Vojvodstva;

E.  budući da Veliko Vojvodstvo Luksemburg pod vodstvom g. Junckera nije surađivalo u istrazi Komisije o nezakonitim poreznim sporazumima;

F.  budući da je, sudeći prema izjavama koje su predsjednik Juncker i ostali povjerenici dali na saslušanjima pred Europskim parlamentom, nova Komisija obećala uložiti velike napore u borbi protiv nezakonitih sporazuma o izbjegavanju poreza u Europskoj uniji;

G.  budući da su sporazumi o izbjegavanju poreza između trgovačkih društava i Velikog Vojvodstva Luksemburga po svemu sudeći zakoniti, ali da mogu dovesti do toga da milijuni građana suočeni s najtežom ekonomskom krizom modernog doba postavljaju moralna i etička pitanja;

H.  budući da su agresivni programi izbjegavanja poreza na dobit u suprotnosti s vrijednošću da se osigura pravičan doprinos svih dijelova društva, što podrazumijeva i doprinos poslovnog sektora;

I.  budući da je nacionalna porezna suverenost ključno sredstvo konkurentnosti i ekonomskog rasta, ali da su porezni sporazumi u Luksemburgu protivni vrijednostima osiguravanja pravične konkurentnosti među državama članicama;

J.  budući da osoba odgovorna za stvaranje, provedbu i nadzor tih agresivnih politika izbjegavanja poreza i za upravljanje njima nema kredibilitet da bude u službi europskih građana kao predsjednik Europske komisije;

1.  izražava žaljenje zbog činjenice da su države članice EU-a izgubile milijarde eura potencijalnih poreznih prihoda, što je rezultat agresivnih programa izbjegavanja poreza na dobit u Luksemburgu uvedenih u razdoblju u kojem je novi predsjednik Europske komisije, Jean-Claude Juncker, obnašao dužnost predsjednika Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga;

2.  smatra da je predsjednik Komisije Jean-Claude Juncker, zbog činjenice da je obnašao dužnost predsjednika Vlade tijekom čitavog razdoblja u kojem su ti sporazumi sklopljeni, direktno odgovoran za politike izbjegavanja poreza;

3.  smatra da se ne može tolerirati činjenica da osoba odgovorna za politike agresivnog izbjegavanja poreza bude predsjednik Europske komisije;

4.  potvrđuje da nema povjerenja u g. Junckera kao predsjednika Europske komisije i predstavnika Europske unije pred građanima;

5.  izglasava nepovjerenje Komisiji;

6.  nalaže svojem predsjedniku, da ovaj prijedlog za izglasavanje nepovjerenja proslijedi predsjedniku Vijeća i predsjedniku Komisije te da ih obavijesti o ishodu glasovanja o ovom prijedlogu na plenarnoj sjednici.

(1)

SL C 258E, 7.9.2013., str. 53.

(2)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0205.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0593.

Pravna napomena