Eljárás : 2014/2197(INS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0249/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0249/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 27/11/2014 - 8.1
CRE 27/11/2014 - 8.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :


BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGGAL SZEMBEN
PDF 124kWORD 57k
18.11.2014
PE538.972v01-00
 
B8-0249/2014

benyújtva az eljárási szabályzat 119. cikke alapján


- (2014/0000(RSP))


Marco Zanni, Marco Valli, Steven Woolfe, Patrick O’Flynn, Peter Lundgren, Kristina Winberg, Diane James, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Nigel Farage, Roger Helmer, John Stuart Agnew, Tim Aker, Jonathan Arnott, Janice Atkinson, Amjad Bashir, Gerard Batten, Louise Bours, James Carver, David Coburn, Jane Collins, William (The Earl of) Dartmouth, Bill Etheridge, Raymond Finch, Nathan Gill, Mike Hookem, Paul Nuttall, Margot Parker, Julia Reid, Jill Seymour, Joëlle Bergeron, Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D’Ornano, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Az Európai Parlament bizalmatlansági indítványa az Európai Bizottsággal szemben (2014/0000(RSP))  
B8‑0249/2014

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a különböző tagállamok anya- és leányvállalatai esetében alkalmazandó adóztatás közös rendszeréről szóló 2011/96/EU irányelv módosítására irányuló 2014. július 8-i 2014/86/EU tanácsi irányelvre,

–  tekintettel az adócsalás és az adókijátszás elleni küzdelem terén teendő konkrét lépésekre irányuló felhívásról szóló 2012. április 19-i állásfoglalására(1),

–  tekintettel az adócsalás, az adóelkerülés és az adóparadicsomok elleni küzdelemről szóló 2013. május 21-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az unióbeli adókijátszás és adókikerülés elleni mérhető és kötelező érvényű kötelezettségvállalásra irányuló felhívásról szóló 2013. december 12-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel a G20-ak pénzügyminisztereinek a társasági adóelkerülés elleni küzdelemre irányuló új intézkedésekről szóló 2013. szeptember 21-i megállapodására,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikkének (8) bekezdésére, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 234. cikkére és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 119. cikkére,

A.  mivel egyértelmű az adókikerülés és az adókijátszás közötti különbség, nevezetesen, hogy az adókikerülés jogszerű, az adókijátszás pedig nem az, a Bizottság és az uniós intézmények azonban ezt folyamatosan figyelmen kívül hagyták és azonosként kezelték a két esetet;

B.  mivel az uniós tagállamok agresszív társasági adókikerülési rendszerei – különösen a Luxemburgi Nagyhercegségben alkalmazott rendszer – több milliárd eurós veszteséget okoznak más uniós tagállamoknak a potenciális adóbevételek tekintetében;

C.  mivel 2014 júniusától kezdődően a Bizottság vizsgálja azt az állítólag jogszerűtlen állami támogatást, amely a Luxemburgi Nagyhercegség, valamint a Fiat csoport és az Amazon között kötött tiltott adózási megállapodások formájában valósult meg;

D.  mivel ezeket az agresszív adókikerülési rendszereket és megállapodásokat a luxemburgi adóhivatal abban az időszakban hagyta jóvá, amikor Jean-Claude Juncker, a Bizottság új elnöke volt a Nagyhercegség miniszterelnöke;

E.  mivel a Luxemburgi Nagyhercegség Juncker úr vezetése alatt nem mutatott hajlandóságot a jogszerűtlen adózási megállapodásokra irányuló bizottsági vizsgálattal való együttműködésre;

F.  mivel az új Bizottság – a Juncker elnök és más biztosok által az Európai Parlament előtti meghallgatások során kiadott nyilatkozatokban – ígéretet tett arra, hogy komoly erőfeszítéseket tesz az Európai Unión belüli jogszerűtlen adókikerülési megállapodások elleni küzdelemben;

G.  mivel a vállalatok és a Luxemburgi Nagyhercegség közötti adókikerülési megállapodások láthatóan jogszerűek, morális és etikai kérdéseket vethetnek fel a modern idők legsúlyosabb gazdasági válságát átélő polgárok milliói körében;

H.  mivel az agresszív társasági adókikerülési rendszerek ellentétesek a társadalom valamennyi rétege – többek között az üzleti ágazat – tisztességes hozzájárulását biztosító értékekkel;

I.  mivel a nemzeti adóügyi szuverenitás a verseny és a gazdasági növekedés fontos eszköze, de a luxemburgi adóügyi megállapodások ellentétesek a tagállamok közötti tisztességes versenyt biztosító értékekkel;

J.  mivel az a személy, aki ezen agresszív adókikerülési politikák létrehozásáért, végrehajtásáért, irányításáért és nyomon követéséért felelős, nem képes az Európai Bizottság elnökeként hitelesen szolgálni az uniós polgárokat;

1.  sajnálja, hogy az uniós tagállamok a luxemburgi agresszív társasági adókikerülési rendszerek – amelyeket abban az időszakban hoztak létre, amikor Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság új elnöke volt a Luxemburgi Nagyhercegség miniszterelnöke – eredményeképpen eurómilliárdokat veszítettek potenciális adóbevételekben;

2.  úgy véli, hogy az a tény, hogy Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke volt a miniszterelnök a teljes időszakban, amikor ezek a megállapodások létrejöttek, közvetlenül felelőssé teszi őt az adókikerülési politikákért;

3.  megengedhetetlennek tartja, hogy egy agresszív adókikerülési politikákért felelős személy töltse be az Európai Bizottság elnöki tisztjét;

4.  megerősíti, hogy Juncker úr nem élvezi az Európai Parlament bizalmát az Európai Bizottság elnökeként, valamint az Európai Unió polgárok előtti képviselőjeként;

5.  bizalmatlansági indítványt fogad el a Bizottsággal szemben;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a bizalmatlansági indítványt a Tanács és a Bizottság elnökének, továbbá tájékoztassa őket a plenáris ülésen a bizalmatlanságiindítványról folytatott szavazás eredményéről.

(1)

HL C 258E., 2013.9.7., 53. o.

(2)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0205.

(3)

Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0593.

Jogi nyilatkozat