Procedūra : 2014/2197(INS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0249/2014

Pateikti tekstai :

B8-0249/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/11/2014 - 8.1
CRE 27/11/2014 - 8.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


SIŪLYMAS PAREIKŠTI NEPASITIKĖJIMĄ EUROPOS KOMISIJA
PDF 123kWORD 57k
18.11.2014
PE538.972v01-00
 
B8-0249/2014

pagal Darbo tvarkos taisyklių 119 straipsnį


- (2014/0000(RSP))


Marco Zanni, Marco Valli, Steven Woolfe, Patrick O’Flynn, Peter Lundgren, Kristina Winberg, Diane James, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Nigel Farage, Roger Helmer, John Stuart Agnew, Tim Aker, Jonathan Arnott, Janice Atkinson, Amjad Bashir, Gerard Batten, Louise Bours, James Carver, David Coburn, Jane Collins, William (The Earl of) Dartmouth, Bill Etheridge, Raymond Finch, Nathan Gill, Mike Hookem, Paul Nuttall, Margot Parker, Julia Reid, Jill Seymour, Joëlle Bergeron, Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D’Ornano, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Europos Parlamento siūlymas pareikšti nepasitikėjimą Europos Komisija (2014/0000(RSP))  
B8-0249/2014

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyvą 2014/86/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/96/ES dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. balandžio 19 d. rezoliuciją dėl raginimo konkrečiais būdais kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu(1),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. rezoliuciją dėl kovos su mokestiniu sukčiavimu, mokesčių slėpimu ir mokesčių rojais(2),

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. gruodžio 12 d. rezoliuciją dėl raginimo prisiimti pamatuojamus ir konkrečius įsipareigojimus kovojant su mokesčių slėpimu ir mokesčių vengimu ES(3),

–  atsižvelgdamas į Didžiojo dvidešimtuko (G20) finansų ministrų 2013 m. rugsėjo 21 d. susitarimą dėl naujų kovos su pelno mokesčio vengimu priemonių,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 17 straipsnio 8 dalį, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 234 straipsnį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 119 straipsnį,

A.  kadangi skirtumas tarp vengimo ir slėpimo aiškus – vengimas yra teisėtas, o slėpimas ne – tačiau Komisija ir ES institucijos į tai vis nekreipė dėmesio ir abu reiškinius traktavo kaip identiškus;

B.  kadangi dėl agresyvių pelno mokesčio vengimo schemų ES valstybėse narėse, ypač Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje, kitos ES valstybės narės prarado milijardus eurų galimų mokestinių pajamų;

C.  kadangi nuo 2014 m. liepos mėn. Komisija tiria tariamai neteisėtos valstybės pagalbos, kuri teikiama pagal neteisėtus Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, grupės „Fiat“ ir bendrovės „Amazon“ susitarimus dėl mokesčių, atvejį;

D.  kadangi Liuksemburgo mokesčių inspekcija šias agresyvias mokesčių vengimo schemas patvirtino laikotarpiu, kai Didžiosios Hercogystės ministro pirmininko pareigas ėjo naujasis Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker;

E.  kadangi J.-C. Junckerio vadovaujama Liuksemburgo Didžioji Hercogystė nebendradarbiavo Komisijai atliekant neteisėtų susitarimų dėl mokesčių tyrimą;

F.  kadangi, kaip matyti iš Komisijos pirmininko J.-C. Junckerio ir kitų Komisijos narių pareiškimų, paskelbtų per klausymus Europos Parlamente, naujoji Komisija pažadėjo dėti dideles pastangas, kad būtų užkirstas kelias susitarimams dėl neteisėto mokesčių vengimo Europos Sąjungoje;

G.  kadangi, nors korporacijų ir Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės susitarimai dėl mokesčių vengimo atrodytų teisėti, dėl jų moralinių ir etinių klausimų gali kilti milijonams piliečių, išgyvenančių sunkiausią šių laikų ekonominę krizę;

H.  kadangi agresyvios pelno mokesčio vengimo schemos prieštarauja tokioms vertybėms, kaip tai, kad visi visuomenės sektoriai, įskaitant verslą, turi užtikrinti teisingą indėlio dalį;

I.  kadangi nacionalinis mokesčių suverenumas – konkurencijai ir ekonominiam augimui gyvybiškai svarbi priemonė, tačiau Liuksemburgo sandoriai dėl mokesčių prieštarauja tokioms vertybėms, kaip sąžiningos valstybių narių savitarpio konkurencijos užtikrinimas;

J.  kadangi asmeniui, atsakingam už šios agresyvios mokesčių vengimo politikos sukūrimą, įgyvendinimą, valdymą ir stebėseną, negali būti patikėta tarnauti Europos Sąjungos piliečiams atliekant Europos Komisijos pirmininko pareigas;

1.  apgailestauja, kad dėl Liuksemburgo taikomų agresyvių pelno mokesčio vengimo schemų, nustatytų laikotarpiu, kuriuo Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ministro pirmininko pareigas ėjo naujasis Europos Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker, ES valstybės narės prarado milijardus eurų galimų mokestinių pajamų;

2.  mano, jog dėl to, kad Komisijos pirmininkas Jean-Claude Juncker ėjo ministro pirmininko pareigas per visą laikotarpį, kai buvo taikomi šie susitarimai, jam tenka tiesioginė atsakomybė už mokesčių vengimo politiką;

3.  mano, jog netoleruotina, kad asmuo, atsakingas už agresyvią mokesčių vengimo politiką, eina Europos Komisijos pirmininko pareigas;

4.  patvirtina, kad nepasitiki J.-C. Junckeriu kaip Europos Komisijos pirmininku ir Europos Sąjungos atstovu piliečių atžvilgiu;

5.  pareiškia nepasitikėjimą Komisija;

6.  paveda Pirmininkui perduoti šį siūlymą pareikšti nepasitikėjimą Tarybos Pirmininkei ir Komisijos pirmininkui bei informuoti juos apie balsavimo dėl šio siūlymo plenariniame posėdyje rezultatus.

(1)

OL C 258 E, 2013 9 7, p. 53.

(2)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0205.

(3)

Priimti tekstai, P7_TA(2013)0593.

Teisinis pranešimas