Procedūra : 2014/2197(INS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0249/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0249/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 27/11/2014 - 8.1
CRE 27/11/2014 - 8.1
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


PRIEKŠLIKUMS IZTEIKT NEUZTICĪBU EIROPAS KOMISIJAI
PDF 142kWORD 59k
18.11.2014
PE538.972v01-00
 
B8-0249/2014

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 119. pantu


- (2014/0000(RSP))


Marco Zanni, Marco Valli, Steven Woolfe, Patrick O’Flynn, Peter Lundgren, Kristina Winberg, Diane James, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Nigel Farage, Roger Helmer, John Stuart Agnew, Tim Aker, Jonathan Arnott, Janice Atkinson, Amjad Bashir, Gerard Batten, Louise Bours, James Carver, David Coburn, Jane Collins, William (The Earl of) Dartmouth, Bill Etheridge, Raymond Finch, Nathan Gill, Mike Hookem, Paul Nuttall, Margot Parker, Julia Reid, Jill Seymour, Joëlle Bergeron, Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D’Ornano, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Eiropas Parlamenta priekšlikums izteikt neuzticību Eiropas Komisijai (2014/0000(RSP))  
B8‑0249/2014

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes 2014. gada 8. jūlija Direktīvu 2014/86/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/96/ES par kopējo sistēmu nodokļu uzlikšanai, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs,

–  ņemot vērā savu 2012. gada 19. aprīļa rezolūciju par aicinājumu pēc konkrētiem pasākumiem, lai apkarotu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas(1),

–  ņemot vērā savu 2013. gada 21. maija rezolūciju par cīņu pret krāpšanu nodokļu jomā, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu oāzēm(2),

–  ņemot vērā savu 2013. gada 12. decembra rezolūciju par prasību noteikt izmērojamas un obligātas saistības pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu Eiropas Savienībā(3),

–  ņemot vērā G20 valstu finanšu ministru 2013. gada 21. septembra vienošanos par jauniem pasākumiem cīņā pret izvairīšanos no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pantu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību 17. panta 8. punktu, Līguma par Eiropas Savienības darbību 234. pantu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma (Euratom) 106.a pantu,

–  ņemot vērā Reglamenta 119. pantu,

A.  tā kā izvairīšanās no nodokļu maksāšanas nav tas pats, kas ļaunprātīga krāpšana, jo izvairīties ir iespējams likumīgā ceļā, turpretim krāpšana ir nelikumīga, taču Komisija un ES iestādes šo atšķirību ir pastāvīgi ignorējušas, izturoties tā, it kā tās būtu identiskas darbības;

B.  tā kā agresīvais veids, kādā dažās ES dalībvalstīs, jo īpaši Luksemburgas Lielhercogistē, notiek izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, ir radījis miljardiem euro lielus zaudējumus citām ES dalībvalstīm, kurām tādēļ nav izdevies iekasēt nodokļus;

C.  tā kā 2014. gada jūnijā Komisija ir sākusi izmeklēšanu par, iespējams, nelikumīgu valsts atbalstu, ko Luksemburgas Lielhercogiste ir piešķīrusi, noslēdzot neatļautus nodokļu nolīgumus ar uzņēmumiem Fiat Group un Amazon;

D.  tā kā šo agresīvo veidu, kādā notiek izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, un minētos nolīgumus Luksemburgas Nodokļu dienests apstiprināja laikā, kad Lielhercogistes premjerministra amatā bija Jean-Claude Juncker, kurš tagad ir kļuvis par jaunās Komisijas priekšsēdētāju;

E.  tā kā J.-C. Juncker vadībā Luksemburgas Lielhercogiste nav vēlējusies sadarboties ar Komisiju, lai palīdzētu tai izmeklēt nelikumīgos nodokļu nolīgumus;

F.  tā kā, spriežot gan pēc Komisijas priekšsēdētāja J.-C. Juncker, gan citu tās locekļu paziņojumiem, ko viņi sniedza uzklausīšanas laikā Eiropas Parlamentā, jaunā Eiropas Komisija ir apņēmusies centīgi strādāt, lai nepieļautu, ka Eiropas Savienībā tiek slēgti nelikumīgi nolīgumi, kuru mērķis ir izvairīšanās no nodokļu maksāšanas;

G.  tā kā, lai gan iepriekšminēto uzņēmumu un Luksemburgas Lielhercogistes noslēgtie nolīgumi, kuru rezultātā ir iespējams izvairīties no nodokļu maksāšanas, acīmredzot ir likumīgi, tie tomēr var radīt morāla un ētiska rakstura jautājumus miljoniem iedzīvotāju, kuriem nākas piedzīvot mūslaiku smagāko ekonomikas krīzi;

H.  tā kā agresīvais veids, kādā notiek izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, ir pretrunā tādām vērtībām kā garantēt taisnīgu ieguldījuma sadalījumu starp visām sabiedrības grupām, tostarp uzņēmumiem;

I.  tā kā valstu fiskālā suverenitāte ir būtiski svarīgs konkurētspējas un ekonomikas izaugsmes veicināšanas instruments, bet Luksemburgas darījumi nodokļu jomā nav savienojami ar tādām vērtībām kā visu ES dalībvalstu godīgas konkurences nodrošināšana;

J.  tā kā cilvēks, kas atbildīgs par to, ka ir radīts un īstenots un tiek pārvaldīts un uzraudzīts šis agresīvais veids, kādā notiek izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, nav uzticams Eiropas Komisijas priekšsēdētājs, kura pienākums ir strādāt Eiropas iedzīvotāju labā,

1.  pauž nožēlu, jo ES dalībvalstis ir zaudējušas miljardiem euro neiekasētos nodokļos tādēļ, ka Luksemburgā ir agresīvi notikusi izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, kas pieļauta laikā, kad Luksemburgas Lielhercogistes premjerministra amatā bija Jean-Claude Juncker, kurš tagad kļuvis par jaunās Eiropas Komisijas priekšsēdētāju;

2.  uzskata, ka tagadējais Komisijas priekšsēdētājs Jean-Claude Juncker ir personiski atbildīgs par politiku, kas īstenota, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas, jo iepriekšminēto nolīgumu slēgšanas laikā viņš pildīja valsts premjerministra amata pienākumus;

3.  uzskata, ka cilvēks, kas atbildīgs par agresīvi īstenotu politiku, kuras rezultātā notiek izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, nedrīkst būt Eiropas Komisijas priekšsēdētājs;

4.  apstiprina, ka neuzticas J.-C. Juncker kā Eiropas Komisijas priekšsēdētājam un Eiropas Savienības pārstāvim attiecībās ar iedzīvotājiem;

5.  izsaka neuzticību Komisijai;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo priekšlikumu izteikt neuzticību nosūtīt Padomes priekšsēdētājam un Komisijas priekšsēdētājam, kā arī darīt viņiem zināmu plenārsēdes balsojumu par šo priekšlikumu.

(1)

OV C 258E, 7.9.2013., 53. lpp.

(2)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0205.

(3)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0593.

Juridisks paziņojums