Postup : 2014/2197(INS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0249/2014

Predkladané texty :

B8-0249/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 8.1
CRE 27/11/2014 - 8.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH NA VYSLOVENIE NEDÔVERY EURÓPSKEJ KOMISII
PDF 125kWORD 62k
18.11.2014
PE538.972v01-00
 
B8-0249/2014

predložený v súlade s článkom 119 rokovacieho poriadku


- (2014/0000(RSP))


Marco Zanni, Marco Valli, Steven Woolfe, Patrick O’Flynn, Peter Lundgren, Kristina Winberg, Diane James, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, David Borrelli, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario Tamburrano, Marco Zullo, Nigel Farage, Roger Helmer, John Stuart Agnew, Tim Aker, Jonathan Arnott, Janice Atkinson, Amjad Bashir, Gerard Batten, Louise Bours, James Carver, David Coburn, Jane Collins, William (The Earl of) Dartmouth, Bill Etheridge, Raymond Finch, Nathan Gill, Mike Hookem, Paul Nuttall, Margot Parker, Julia Reid, Jill Seymour, Joëlle Bergeron, Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Gianluca Buonanno, Aymeric Chauprade, Mireille D’Ornano, Lorenzo Fontana, Sylvie Goddyn, Marcel de Graaff, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Gilles Lebreton, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Franz Obermayr, Florian Philippot, Matteo Salvini, Jean-Luc Schaffhauser, Olaf Stuger, Mylène Troszczynski, Harald Vilimsky

Návrh Európskeho parlamentu na vyslovenie nedôvery Európskej komisii (2014/0000(RSP))  
B8‑0249/2014

Európsky parlament,

so zreteľom na smernicu Rady 2014/86/EÚ z 8. júla 2014, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2011/96/EÚ o spoločnom systéme zdanenia uplatniteľnom v prípade materských a dcérskych spoločností rôznych členských štátov,

 

so zreteľom na svoje uznesenie z 19. apríla 2012 o výzve na hľadanie konkrétnych opatrení na boj proti daňovým podvodom a únikom,

 

so zreteľom na svoje uznesenie z 21. mája 2013 o boji proti daňovým podvodom, daňovým únikom a daňovým rajom,

 

so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2013 o výzve na merateľný a hmatateľný záväzok proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam v EÚ,

 

so zreteľom na dohodu ministrov financií skupiny G20 z 21. septembra 2013 o nových opatreniach na boj proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam právnických osôb;

 

so zreteľom na článok 107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 

so zreteľom na článok 17 ods. 8 Zmluvy o Európskej únii, článok 234 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

 

so zreteľom na článok 119 rokovacieho poriadku,

 

A.   keďže rozdiel medzi vyhýbaním sa daňovým povinnostiam a daňovými únikmi je jasný, konkrétne ide o to, že vyhýbanie sa daňovým povinnostiam nie je nezákonné, ale úniky sú, lenže Komisia a inštitúcie EÚ tento rozdiel sústavne opomínajú a k obom pristupujú, akoby šlo o tú istú záležitosť;

B.   keďže systémy agresívneho vyhýbania sa daňovým povinnostiam právnických osôb v členských štátoch EÚ, najmä systém, ktorý sa uplatňuje v Luxemburskom veľkovojvodstve, spôsobil iným členským štátom stratu miliárd eur v možných daňových príjmoch;

C.   keďže Európska komisia od júna 2014 prešetruje údajnú nelegálnu štátnu pomoc v podobe nezákonných daňových dohôd medzi Luxemburským veľkovojvodstvom a skupinou FIAT a spoločnosťou Amazon;

D.   keďže tieto systémy agresívneho vyhýbania sa daňovým povinnostiam a dohody schválil luxemburský daňový úrad v čase, keď nový predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker zastával úrad premiéra Luxemburského veľkovojvodstva;

E.   keďže Luxemburské veľkovojvodstvo pod vedením pána Junckera nepreukázalo ochotu spolupracovať s Európskou komisiou pri vyšetrovaní nezákonných daňových dohôd;

F.   keďže nová Európska komisia prostredníctvom vyhlásení predsedu Junckera a iných komisárov, ktoré vydali v rámci vypočutí v Európskom parlamente, sľúbila, že v boji proti nezákonným dohodám umožňujúcim vyhýbať sa daňovým povinnostiam v Európskej únii vynaloží významné úsilie;

G.   keďže dohody o vyhýbaní sa daňovým povinnostiam medzi korporáciami a Luxemburským veľkovojvodstvom sú síce zjavne legálne, no môžu medzi miliónmi občanov, ktorí prekonávajú najhoršiu hospodársku krízu modernej doby vzbudiť morálne a etické pochybnosti;

H.   keďže systémy agresívneho vyhýbania sa daňovým povinnostiam sú v rozpore s hodnotami, podľa ktorých treba zabezpečiť, aby všetky odvetvia spoločnosti vrátane podnikov prispievali spravodlivým dielom;

I.   keďže zvrchovanosť členských štátoch v daňových otázkach je rozhodujúcim nástrojom zabezpečujúcim hospodársku súťaž a hospodársky rast, ale luxemburské daňové dohody sú v rozpore s hodnotami, ktoré majú zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž medzi členskými štátmi;

J.   keďže osoba, ktorá je zodpovedná za tvorbu, vykonávanie, správu a monitorovanie týchto politík agresívneho vyhýbania sa daňovým povinnostiam, nemá dostatočnú dôveryhodnosť, aby mohla slúžiť európskym občanom ako predseda Európskej komisie;

1.   vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že členské štáty EÚ prišli o miliardy eur v možných daňových príjmoch z dôvodu systémov agresívneho vyhýbania sa daňovým povinnostiam v Luxembursku, ktoré vznikli v čase, keď nový predseda Európskej komisie Juncker zastával úrad premiéra Luxemburského veľkovojvodstva;

2.   je presvedčený, že skutočnosť, že predseda Komisie Jean-Claude Juncker zastával úrad premiéra počas obdobia platnosti týchto dohôd, ho robí priamo zodpovedným za politiky vyhýbania sa daňovým povinnostiam;

3.   nazdáva sa, že nemožno tolerovať, aby osoba, ktorá bola zodpovedná za politiky agresívneho vyhýbania sa daňovým povinnostiam, vykonávala funkciu predsedu Európskej komisie;

4.   potvrdzuje, že nemá dôveru v pána Junckera ako predsedu Európskej komisie a zástupcu Európskej únie vo vzťahu k občanom;

5.   vyslovuje Európskej komisii nedôveru;

6.   poveruje svojho predsedu, aby postúpil predsedovi Rady a predsedovi Komisie tento návrh na vyslovenie nedôvery a aby im oznámil výsledok hlasovania na plenárnej schôdzi o tomto návrhu.

Právne oznámenie