ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 123kWORD 49k
21.11.2014
PE538.995v01-00
 
B8-0272/2014

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно увеличаването на онлайн измамите с храни в Европа


Мара Бицото

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно увеличаването на онлайн измамите с храни в Европа  
B8‑0272/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.     като има предвид, че според данните, представени от карабинерите – Отряд по политиките в областта на селското стопанство и храните, Звено за борба с измамите (Comando Carabinieri Politiche agricole e alimentari - Nucleo antifrodi), по време на конференция на тема „Електронната търговия и измамите с храни“, проведена в Рим на 18 ноември 2014 г., онлайн пиратството на хранителни продукти в Европа се разраства и понастоящем стойността му възлиза на 425 милиарда евро;

Б.     като има предвид, че статистическите данни потвърждават, че това явление се разраства всяка година;

В.     като има предвид, че пиратството на хранителни продукти осъществява незаконен оборот в размер на милиарди, засяга всички държави членки и причинява значителни вреди на предприятията, чиито защитени марки или наименования биват присвоявани;

1.      призовава Комисията да преразгледа своята стратегия за ограничаване и предотвратяване на онлайн пиратството на хранителни продукти;

2.      призовава Комисията да създаде постоянен комитет за наблюдение и сравнение на ситуацията във всички държави членки с цел прилагане и спазване на общ кодекс за поведение във връзка с тези престъпления.

Правна информация - Политика за поверителност