Procedura : 2014/2964(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0277/2014

Teksty złożone :

B8-0277/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0103

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 118kWORD 58k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE539.000v01-00
 
B8-0277/2014

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

złożony zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie uznania państwowości palestyńskiej (2014/2964(RSP))


Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Lars Adaktusson w imieniu grupy PPE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie uznania państwowości palestyńskiej (2014/2964(RSP))  
B8‑0277/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Bliskiego Wschodu,

–       uwzględniając konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie,

–       uwzględniając oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ataku na synagogę w Har Nof,

–       uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że UE wielokrotnie potwierdzała swoje poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego – Państwa Izrael i sąsiadującego z nim niepodległego, demokratycznego i zdolnego do samostanowienia Państwa Palestyna współistniejących obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa;

B.     mając na uwadze, że w dniu 29 listopada 2012 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych postanowiło przyznać Palestynie status nieczłonkowskiego państwa-obserwatora w ONZ;

1.      wyraża głębokie zaniepokojenie rosnącym napięciem i nasilającą się przemocą w tym regionie; potępia wszystkie niedawne ataki terrorystyczne; składa kondolencje rodzinom ofiar; wzywa wszystkie strony do zaniechania wszelkich działań mogących pogorszyć sytuację poprzez podburzanie, prowokacje, nadużywanie siły czy akcje odwetowe;

2.      popiera wysiłki palestyńskiego rządu jedności narodowej i prezydenta Abbasa; stanowczo zachęca Palestyńską Władzę Narodową do stopniowego przejęcia zarządzania Strefą Gazy, w tym zarządzania bezpieczeństwem i administracją publiczną, oraz poprzez obecność na przejściach granicznych w Gazie; apeluje do wszystkich palestyńskich frakcji o położenie kresu wewnętrznym podziałom;

3.      podkreśla też, że należy unikać wszelkich działań kwestionujących podjęte zobowiązania do realizacji wynegocjowanego rozwiązania; podkreśla fakt, że na mocy prawa międzynarodowego osiedla są nielegalne;

4.      przypomina o swoim zdecydowanym poparciu dla rozwiązania dwupaństwowego opartego na granicach z 1967 r. z Jerozolimą jako stolicą obu państw, w myśl którego bezpieczne Państwo Izrael oraz sąsiadujące z nim niepodległe, demokratyczne i zdolne do samostanowienia Państwo Palestyna współistnieją obok siebie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa; podkreśla ponownie, że konflikt izraelsko-palestyński można rozwiązać trwale jedynie na drodze pokojowych działań;

5.      podkreśla konieczność zaprowadzenia pokoju w każdej sferze życia, położenia kresu wszelkim roszczeniom oraz zrealizowania uzasadnionych pragnień obu stron, w tym pragnienia Izraelczyków do życia w poczuciu bezpieczeństwa i Palestyńczyków do własnej państwowości; podkreśla, że jedynym możliwym rozwiązaniem konfliktu jest współistnienie obu państw: Izraela i Palestyny; w związku z tym uważa, że uznanie Palestyny jako państwa, tj. podmiotu prawa międzynarodowego, musi nastąpić w wyniku procesu negocjacji między obu stronami;

6.      zwraca się do wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, aby w porozumieniu ze społecznością międzynarodową, a w szczególności z państwami członkowskimi UE, promowała uznanie Palestyny jako suwerennego państwa w ramach ostatecznego i kompleksowego rozwiązania procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie;

7.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich, Sekretarzowi Generalnemu ONZ, wysłannikowi kwartetu bliskowschodniego, Knesetowi i rządowi Izraela, prezydentowi Palestyńskiej Władzy Narodowej i Palestyńskiej Radzie Legislacyjnej.

Informacja prawna