Postup : 2014/2946(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0278/2014

Předložené texty :

B8-0278/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/11/2014 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0068

NÁVRH USNESENÍ
PDF 131kWORD 60k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.001v01-00
 
B8-0278/2014

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0042/2014

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (2014/2946(RSP))


Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0278/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002,

–       s ohledem na otázku položenou Komisi ohledně zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že politika soudržnosti představuje hlavní investiční politiku do reálné ekonomiky v celé EU a že s rozpočtem přesahujícím 350 miliard EUR, který má přidělený do roku 2020, je vynikajicí hnací silou růstu v Evropě;

B.     vzhledem k tomu, že díky tematickému zaměření se zdroje soustřeďují na omezený počet strategických cílů s potenciálem pro povzbuzení růstu, mimo jiné na inovace a výzkum, digitální agendu, podporu malých a středních podniků a nízkouhlíkové hospodářství a také na odbornou přípravu, vzdělávání a infrastrukturu;

C.     vzhledem k tomu, že dohody o partnerství a operační programy jsou strategickými nástroji, které slouží k řízení investic v členských státech a regionech v souladu se zastřešujícím cílem strategie Evropa 2020, jímž je inteligentní, udržitelný růst podporující začlenění;

D.     vzhledem k tomu, že články 14, 16 a 29 nařízení (EU) č. 1303/ 2013 stanoví harmonogram pro předkládání a přijímání dohod o partnerství a operačních programů, podle nějž by dohody o partnerství měly být nejpozději přijaty do konce srpna 2014 a operační programy do konce ledna 2015;

 

E.     vzhledem k tomu, že tento proces je očividně opožděn a že do konce roku 2014 má být přijat jen velmi omezený počet operačních programů (asi 100);

F.     vzhledem k tomu, že Komise na žádost členských států připravila neoficiální dokument o postupu ve věci závazků přijatých na rok 2014 v rámci programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti (CF), které Komise nezvládne přijmout do 31. prosince 2014;

G.     vzhledem k tomu, že pro přijímání operačních programů existují dva scénáře, oba však počítají s dalším odsunutím termínů jejich spuštění: v případě programů, které jsou označeny za „připravené k přijetí“ do 31. prosince 2014, se jedná o postup přenosu, a v případě programů, které nejsou „připraveny k přijetí“ do konce roku 2014, jde o opětovné zapsání nevyužitých prostředků, které byly v roce 2014 vyčleněny na evropské strukturální a investiční fondy, do rozpočtu, což vyžaduje technickou revizi víceletého finančního rámce;

H.     vzhledem k tomu, že podle harmonogramu Komise by bylo možné operační programy postupem přenosu přijmout mezi 15. únorem a 31. březnem 2015 a postupem opětovného zapsání do rozpočtu po 1. květnu 2015;

I.      vzhledem k tomu, že politika soudržnost se kromě prodlev v plnění na období 2014-2020 potýká i s neprovedenými platbami za programové období 2007–2013 a že obě tyto okolnosti podrývají její důvěryhodnost;

1.      vyjadřuje své vážné znepokojení nad značným zpožděním v provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020, avšak uznává, že na začátku programového období je důležité přijmout velmi kvalitní operační programy, aby se později předešlo jejich přepracovávání;

2.      vyzývá Komisi a členské státy, aby zaujaly odpovědný přístup a vyvinuly maximální úsilí na urychlené přijetí co největšího počtu operačních programů již v roce 2014 a aby také zajistily, aby bylo co nejvíce programů „připraveno k přijetí“ do 31. prosince 2014, aby bylo možné využít postupu přenosu podle čl. 13 odst. 2 písm. a) finančního nařízení a článku 4 jeho prováděcích pravidel;

3.      vyzývá Komisi, aby využila všech svých možností zjednodušení svých interních postupů a zajistila, aby byly vzaty v úvahu i operační programy opětovně předložené po lhůtě 17. listopadu 2014 s cílem ukončit konzultace mezi útvary Komise do konce roku a tyto programy považovat za „připravené k přijetí“, budou-li splňovat požadavky na kvalitu;

4.      je si vědom toho, že opětovné zapsání nevyužitých částek z roku 2014 do rozpočtu na rok 2015 v souladu s článkem 19 víceletého finančního rámce předpokládá revizi VFR do 1. května 2015, která – ačkoli je technické povahy – musí respektovat víceletý rozpočtový proces: návrh Komise na revizi VFR, souhlas Parlamentu a jednomyslné přijetí Radou; dále zdůrazňuje, že přijetí operačních programů vyžaduje také schválení odpovídajícího návrhu opravného rozpočtu, do nějž budou zapsány příslušné prostředky na závazky na rok 2015, což v ideálním případě znamená, že skutečné zahájení těchto programů bude odloženo na polovinu roku 2015;

5.      vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vyzývá Komisi, aby Evropskému parlamentu předložila opatření, která hodlá přijmout, aby podpořila co nejrychlejší zahájení operačních programů, a spolu s nimi i předpokládaný harmonogram;

6.      vyjadřuje mimoto své hluboké znepokojení, pokud jde o neuhrazené platby v rámci operačních programů politiky soudržnosti na období 2007–2013 a také pokud jde o současné zablokované přijetí návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 týkajícího se neuhrazených plateb a BUDG 2015, což situaci ohledně nezaplacených účtů ještě více zhoršuje;

7.      vyzývá Komisi, aby vysvětlila, jaký dopad bude mít toto zpoždění plateb na zahájení nových operačních programů, a aby navrhla řešení na maximální zmírnění škod;

8.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a dalším relevantním orgánům a institucím.

Právní upozornění