Procedure : 2014/2946(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0278/2014

Indgivne tekster :

B8-0278/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/11/2014 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0068

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 125kWORD 50k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.001v01-00
 
B8-0278/2014

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8–0042/2014

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP))


Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan for S&D-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0278/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006,

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002,

–       der henviser til forespørgsel til Kommissionen om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at samhørighedspolitikken er den vigtigste investeringspolitik i realøkonomien på EU-plan og en enestående drivkraft for vækst i Europa med et budget på mere end 350 mia. EUR frem til 2020;

B.     der henviser til, at midlerne via tematisk koncentration er koncentreret om et begrænset antal strategiske mål med et vækstfremmende potentiale som f.eks. for innovation og forskning, den digitale dagsorden, støtte til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og lavemissionsøkonomien og uddannelse, undervisning og infrastruktur;

C.     der henviser til, at partnerskabsaftaler og operationelle programmer er strategiske instrumenter til at styre investeringerne i medlemsstaterne og regionerne i overensstemmelse med de generelle Europa 2020-mål om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst;

D.     der henviser til, at artikel 14, 16 og 29 i forordning (EU) nr. 1303/2013 fastsætter tidsplanen for forelæggelse og vedtagelse af partnerskabsaftaler og operationelle programmer, ifølge hvilken partnerskabsaftalerne burde have været vedtaget inden udgangen af august 2014 og de operationelle programmer senest inden udgangen af januar 2015;

 

E.     der henviser til, at vi er stillet over for en klar forsinkelse i programmeringsprocessen med kun et meget begrænset antal operationelle programmer, der vil blive vedtaget inden udgangen af 2014 (ca. 100);

F.     der henviser til, at Kommissionen efter medlemsstaternes anmodning har udarbejdet et uofficielt dokument om behandlingen af forpligtelserne fra 2014 for de programmer, som er medfinansieret af EFRU, ESF og Samhørighedsfonden, som ikke vedtages af Kommissionen inden 31. december 2014;

G.     der henviser til, at der er lagt op til to scenarier for vedtagelsen af de operationelle programmer, som begge indebærer yderligere forsinkelser med hensyn til opstarten af gennemførelsen: en procedure for fremførsel af dem, som er "klar til vedtagelse" inden den 31. december 2014 og ombudgettering af de midler, der ikke blev anvendt i 2014, til de europæiske struktur- og investeringsfonde, hvilket indebærer en teknisk revision af den flerårige finansielle ramme (FFR) for de programmer, som anses for "ikke at være klar til vedtagelse" ved udgangen af 2014;

H.     der henviser til, at ifølge den tidsplan, som Kommissionen har forelagt, kan de operationelle programmer i henhold til proceduren for fremførsel blive vedtaget mellem 15. februar og 31. marts 2015 og i henhold til proceduren for ombudgettering efter 1. maj 2015;

I.      der henviser til, at samhørighedspolitikken ud over forsinkelsen for 2014-2020 også er stillet over for et efterslæb af betalinger fra programmeringsperioden 2007-2013, og begge forhold undergraver dens troværdighed;

1.      udtrykker sin alvorlige bekymring over den betydelige forsinkelse i gennemførelsen af samhørighedspolitikken 2014-2020, samtidigt med at det erkender vigtigheden af at vedtage operationelle programmer af høj kvalitet ved programmeringsperiodens begyndelse for at undgå efterfølgende omfordeling;

2.      opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvise ansvarlighed og gøre deres yderste for at fremskynde vedtagelsen af det størst mulige antal operationelle programmer allerede i 2014 og også sikre, at så mange programmer som muligt er "klar til vedtagelse" inden 31. december 2014 for at drage fordel af proceduren for fremførsel i overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 2, litra a) og artikel 4 i dens gennemførelsesbestemmelser;

3.      anmoder om, at Kommissionen anvender sine gode tjenestegrene til at strømline sine interne procedurer for at sikre, at de operationelle programmer, som på ny forelægges efter fristen den 17. november 2014, også inddrages for at afslutte høringen af andre tjenestegrene ved årets udgang, og for at de kan behandles som klar til vedtagelse, hvis de opfylder kvalitetskravene;

4.      er bevidst om, at ombudgetteringen af de midler, som der ikke er disponeret over fra 2014, i 2015, ifølge FFR's artikel 19 indebærer en revision af FFR inden 1. maj 2015, som skal, selv om den er teknisk, være i overensstemmelse med den flerårige budgetprocedure: dvs. indeholde et forslag fra Kommissionen om revision af FFR, samtykke fra Europa-Parlamentet og enstemmig vedtagelse i Rådet; understreger endvidere, at der skal vedtages et forslag til ændringsbudget, som dækker de respektive forpligtelsesbevillinger for 2015, hvis de operationelle programmer skal vedtages, hvilket i bedste fald indebærer en forsinkelse af den faktiske opstart af disse programmers gennemførelse indtil i midten af 2015;

5.      opfordrer i lyset af ovenstående Kommissionen om at forelægge Parlamentet de foranstaltninger, som den regner med at træffe, for snarest muligt at fremme gennemførelsen af de operationelle programmer, samt dens forventede tidsplan;

6.      udtrykker desuden sine dybeste bekymringer over situationen for efterslæbet af betalingerne for de operationelle programmer for samhørighedspolitikken 2007-2013 såvel som den nuværende blokering af vedtagelsen af forslag til ændringsbudget nr. 3/2014 om de udestående betalinger og budgettet for 2015, hvilket gør situationen med ubetalte regninger endnu mere kritisk;

7.      opfordrer Kommissionen til at redegøre for virkningerne af dette efterslæb i betalingerne for opstarten af gennemførelsen af de nye operationelle programmer og foreslå løsninger med henblik på at begrænse skaden mest muligt;

8.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Regionsudvalget, Det Europæiske Sociale og Økonomiske Udvalg og de øvrige relevante institutioner.

 

Juridisk meddelelse