Menetlus : 2014/2946(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0278/2014

Esitatud tekstid :

B8-0278/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/11/2014 - 10.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0068

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 117kWORD 54k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.001v01-00
 
B8-0278/2014

suuliselt vastatava küsimuse B8‑0042/2014 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


viivituste kohta 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (2014/2946(RSP))


Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan fraktsiooni S&D nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon viivituste kohta 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (2014/2946(RSP))  
B8‑0278/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006,

–       võttes arvesse nõukogu määrust (EL, EURATOM) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020,

 

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002,

–       võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust viivituste kohta 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika on peamine kogu ELi hõlmav reaalmajandusse investeerimise poliitika ja suurepärane Euroopa majanduskasvu hoogustaja, mille eelarve kuni 2020. aastani on üle 350 miljardi euro;

B.     arvestades, et teemavaldkondadesse koondamise abil suunatakse vahendid arvuliselt piiratud strateegilistele eesmärkidele, millel on majanduskasvu edendav mõju, nagu innovatsioon ja teadusuuringud, digitaalarengu tegevuskava, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) toetamine ja vähese CO2-heitega majandus, samuti koolitus, haridus ja infrastruktuur;

C.     arvestades, et partnerluslepingud ja rakenduskavad on strateegilised vahendid investeeringute juhtimiseks liikmesriikides ja piirkondades kooskõlas aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” üldiste eesmärkidega;

D.     arvestades, et määruse (EL) nr 1303/2013 artiklites 14, 16 ja 29 sätestatakse partnerluslepingute ja rakenduskavade esitamise ja vastuvõtmise ajakava, mille kohaselt partnerluslepingud oleks tulnud vastu võtta hiljemalt 2014. aasta augusti lõpuks ja rakenduskavad 2015. aasta jaanuari lõpuks;

 

E.     arvestades, et programmitöös esineb selgeid viivitusi, sest 2014. aasta lõpuks on kavas vastu võtta ainult väga piiratud arv rakenduskavu (ligikaudu 100);

F.     arvestades, et liikmesriikide taotlusel on komisjon ette valmistanud mitteametliku dokumendi 2014. aasta kulukohustuste käsitlemiseks rakenduskavades, mida ei võeta komisjonis vastu 31. detsembriks 2014 ja mida kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist;

G.     arvestades, et rakenduskavade vastuvõtmiseks on kavandatud kaks stsenaariumi, mis mõlemad toovad kaasa viivitused rakendamise käivitamisel: ülekandmismenetlus nende rakenduskavade puhul, mis arvatakse olevat vastuvõtmiseks valmis 31. detsembriks 2014, ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 2014. aasta kasutamata eraldiste ümberjagamine, mis toob kaasa mitmeaastase finantsraamistiku tehnilise läbivaatamise, nende rakenduskavade puhul, mis ei arvata olevat vastuvõtmiseks valmis 2014. aasta lõpuks;

H.     arvestades, et komisjoni esitatud ajakava kohaselt võidakse võtta rakenduskavad ülekandmismenetluses vastu ajavahemikus 15. veebruarist 31. märtsini 2015 ja ümberjagamismenetluses pärast 1. maid 2015;

I.      arvestades, et lisaks viivitusele 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel on probleem ka 2007.–2013. aasta programmitöö perioodi tegemata maksetega ning arvestades, et mõlemad asjaolud kahjustavad ühtekuuluvuspoliitika usaldusväärsust;

1.      väljendab tõsist muret selle pärast, et 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika rakendamine hilineb märkimisväärselt, tunnistades samas kvaliteetsete rakenduskavade vastuvõtmise olulisust programmitöö perioodi alguses, et vältida hilisemat ümberplaneerimist;

2.      nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid näitaksid üles vastutustunnet ja teeksid kõik võimaliku, et kiirendada võimalikult paljude rakenduskavade vastuvõtmist veel 2014. aastal, samuti tagaksid, et võimalikult palju rakenduskavu on vastuvõtmiseks valmis 31. detsembriks 2014, et saada kasu ülekandmismenetlusest vastavalt finantsmääruse artikli 13 lõike 2 punktile a ja finantsmääruse kohaldamise eeskirjade artiklile 4;

3.      palub komisjonil kasutada oma mõjuvõimu ja lihtsustada sisemenetlusi, et tagada ka pärast 17. novembri 2014. aasta tähtaega uuesti esitatud rakenduskavade arvessevõtmine, lõpetada talitustevahelised konsultatsioonid aasta lõpuks ning käsitleda neid rakenduskavasid vastuvõtmiseks valmisolevatena, kui need vastavad kvaliteedinõuetele;

4.      on teadlik, et 2014. aasta sidumata summade ümberjagamine 2015. aastal toob mitmeaastase finantsraamistiku artikli 19 kohaselt kaasa mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise 1. maiks 2015, mis – isegi kui see on tehniline – peab olema kooskõlas mitmeaastase eelarvemenetlusega: mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine komisjoni ettepaneku alusel, Euroopa Parlamendi heakskiit ja ühehäälne vastuvõtmine nõukogus; rõhutab lisaks, et rakenduskavade vastuvõtmiseks tuleb heaks kiita ka vastav paranduseelarve projekt, mis hõlmab vastavaid kulukohustuste assigneeringuid 2015. aastaks, mis tähendab parimal juhul viivitust nende rakenduskavade rakendamise tegeliku alustamisega kuni 2015. aasta keskpaigani;

5.      ülaltoodut silmas pidades palub komisjonil esitada parlamendile meetmed, mida ta kavatseb võtta, et hõlbustada niipea kui võimalik rakenduskavade rakendamist, samuti ettenähtud ajakava;

6.      on sügavalt mures 2007.–2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavade maksete mahajäämuse pärast, samuti tasumata makseid ja 2015. aasta eelarvet käsitleva paranduseelarve projekti nr 3/2014 vastuvõtmisel tekkinud blokaadi pärast, mis muudab tasumata arvete olukorra veelgi kriitilisemaks;

7.      kutsub komisjoni üles selgitama maksete hilinemise mõju uute rakenduskavade rakendamisega alustamisele ning pakkuma välja lahendusi kahju minimeerimiseks;

8.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Regioonide Komiteele, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning teistele asjaomastele institutsioonidele.

 

Õigusalane teave