Förfarande : 2014/2946(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0279/2014

Ingivna texter :

B8-0279/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/11/2014 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0068

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 119kWORD 53k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.002v01-00
 
B8-0279/2014

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0042/2014

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (2014/2946(RSP))


Rosa D’Amato, Rolandas Paksas för EFDD-gruppen

Europaparlamentets resolution om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0279/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av artiklarna 174, 175 och 176 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020,

–       med beaktande av punkterna 2 och 3 i Europeiska rådets slutsatser av den 7 och 8 februari 2013,

–       med beaktande av artikel 26 i förordning (EU) nr 1303/2013,

–       med beaktande av artikel 19 i den fleråriga budgetramen,

–       med beaktande av meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Sjätte lägesrapporten om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning: Investering för tillväxt och sysselsättning,

–       med beaktande av frågan till kommissionen om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (O-000082/2014),

–       med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Krisen har på ett dramatiskt sätt drabbat de offentliga investeringarna, genom att minska dem med 20 procent i reala termer mellan 2008 och 2013 och med 60 procent i de mest drabbade medlemsstaterna, vilket förstärker sammanhållningspolitikens roll för att stimulera tillväxt och sysselsättning och minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer.

B.     Enligt den senaste tillgängliga informationen har endast ett fåtal operativa program antagits och endast 100 kommer att antas före slutet av detta år, trots att sammanhållningspolitiken förväntades starta 2014.

C.     Den gemensamma strategiska ramen, som har målet att förbättra fondens resultat så att de blir mer synliga som en av sina huvudaspekter, har utarbetats med syftet att öka samstämmigheten mellan politiska åtaganden som ingås inom ramen för Europa 2020 och investeringar på platsen.

D.     I sina slutsatser från sitt möte den 18 och 19 november 2014 påminde rådet (allmänna frågor) om vikten av lämpliga regelverk och institutionella och strategiska ramar för att få till stånd effektiva investeringar som stöds av de europeiska struktur- och investeringsfonderna, och betonade att de antagna programmen är utformade och kommer att genomföras i enlighet med principerna om subsidiaritet, delad förvaltning och partnerskap och bygger på en särskild interventionslogik.

E.     Vad gäller de program som inte är redo att antas den 31 december 2014 kan 2014 års åtaganden endast bevaras genom att man ombudgeterar outnyttjade medel från 2014, i enlighet med artikel 19 i förordningen om den fleråriga budgetramen.

F.     Detta innebär dock en revidering av den fleråriga budgetramen på grundval av ett kommissionsförslag, med rådets samtycke och parlamentets godkännande, och en direkt följd av detta kommer att vara att genomförandet av projekten kommer att bli kraftigt försenat i den faktiska starten.

G.     Den 19 november 2014 sade Corina Creţu, kommissionsledamot med ansvar för regionalpolitik, att hon förväntar sig att sammanhållningspolitiken i hög grad ska bidra till det investeringspaket på 300 miljarder som ordförande Juncker har tillkännagett, men vid sin utfrågning i oktober kunde hon inte förklara hur hon avsåg att hantera de enorma betalningsförseningarna inom sammanhållningspolitiken.

H.     Den 20 november 2014 sade Regionkommitténs ordförande, Michel Lebrun, att de nuvarande förseningarna är en utmaning för de regionala och lokala myndigheternas förmåga att planera och genomföra de europeiska struktur- och investeringsfonderna för 2014–2020 och att denna situation kräver ett fullständigt och stabilt samarbete mellan Europeiska kommissionen, nationella regeringar, regioner och städer, annars kanske investeringarna kommer för sent.

I.      När det gäller sammanhållningspolitiken var de obetalda fordringarna för 2011–2012 11 miljarder EUR, för 2012–2013 16 miljarder EUR och för 2013–2014 så mycket som 23,4 miljarder EUR.

1.      Europaparlamentet uttrycker djup oro över detta institutionella och ekonomiska dödläge, eftersom det försenade genomförandet av sammanhållningspolitiken i slutändan kommer att innebära ytterligare en börda för EU-medborgarna, som redan i hög grad drabbats av krisen.

2.      Europaparlamentet välkomnar rådets (allmänna frågor) ståndpunkt av den 20 november 2014, i vilken man uppmanade kommissionen och medlemsstaterna att skynda på antagandet av partnerskapsavtalen och de operativa programmen.

3.      Europaparlamentet noterar med oro att det uttalade behovet att undersöka alla möjligheter för att bevara de ekonomiska resursernas tillgänglighet inom EU:s budget väcker frågan om klarhet avseende tillgängligheten för de 350 miljarderna EUR för hållbar tillväxt för alla inom regionalpolitiken.

4.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra sin nuvarande ståndpunkt avseende hanteringen av åtaganden för de operativa program som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Europeiska havs- och fiskerifonden samt Sammanhållningsfonden och som inte kommer att ha antagits före slutet av 2014.

5.      Europaparlamentet betonar att parlamentet inte förrän nu fått veta något om ombudgeteringen av outnyttjade medel från 2014 till 2015 genom en översyn av den fleråriga budgetramen.

6.      Europaparlamentet noterar med oro att sammanhållningspolitikens påstådda bidrag till det investeringspaketet på 300 miljarder EUR som ordförande Juncker tillkännagett skulle kunna bana väg för en omfördelning av de resurser som redan anslagits till hållbar tillväxt för alla inom regionalpolitiken.

7.      Europaparlamentet betonar att behovet av att skynda på programplaneringen för att se till att de antagna operativa programmen genomförs inte bör påverka programmens kvalitet.

8.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förtydliga hur situationen med obetalda fordringar från programperioden 2007–2013 påverkar antagandet av de operativa programmen och starten av den nya genomförandeperioden.

9.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och andra berörda institutioner.

Rättsligt meddelande