Διαδικασία : 2014/2946(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0280/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0280/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0068

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 123kWORD 62k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.003v01-00
 
B8-0280/2014

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0042/2014

σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (2014/2946(RSP))


Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (2014/2946(RSP))  
B8-0280/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 του γενικού προϋπολογισμού του 2014 (COM(2014)0329),

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2009, σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και περιφερειακή συνοχή με τίτλο: «Επένδυση για την απασχόληση και την ανάπτυξη: προώθηση της ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ"·

–       έχοντας υπόψη την ερώτηση για προφορική απάντηση προς την Επιτροπή σχετικά με καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (O-000082/2014 – B8-0042/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως υπογραμμίζει η έκτη έκθεση για την συνοχή, η πολιτική της συνοχής συνέβαλε αισθητά στον μετριασμό της έλλειψης επενδύσεων κατά τα τελευταία έτη, ειδικότερα στα κράτη μέλη που επλήγησαν σκληρότερα από την κρίση, ενώ εξακολουθεί να είναι η πλέον σημαντική επενδυτική πολιτική της ΕΕ για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καθυστερήσει η έγκριση του νομοθετικού πλαισίου για την χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020 και τα κράτη μέλη διστάζουν να επιταχύνουν την προετοιμασία της διαδικασίας προγραμματισμού·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα όλες οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και μόνο λίγα επιχειρησιακά προγράμματα·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη την δήλωση της Επιτροπής ότι, για τα επιχειρησιακά προγράμματα που εξακολουθούν να είναι "έτοιμα προς έγκριση" στο τέλος του 2014, προτίθεται να εφαρμόσει διαδικασία αυτόματης μεταφοράς, η οποία θα επιτρέψει να μεταφερθούν στο 2015 οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων του 2014, με τον όρο ότι τα ποσά του 2014 θα διατεθούν έως τις 31 Μαρτίου 2015·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή προτίθεται να προτείνει την εφαρμογή του άρθρου 19 του κανονισμού για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για τα επιχειρησιακά προγράμματα που δεν είναι ακόμη έτοιμα προς έγκριση στο τέλος του 2014, ώστε να επανενταχθούν στον προϋπολογισμό οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις του 2014 για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη, επιπροσθέτως, ότι τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι η Επιτροπή μπορεί να μην είναι σε θέση να εκτελέσει εγκαίρως τις εκκρεμείς διαταγές πληρωμής της χρηματοδοτικής περιόδου 2007-2013, δημιουργώντας έτσι περαιτέρω εμπόδια για την χρήση των ποσών για τα οποία είχαν αναληφθεί υποχρεώσεις και υπονομεύοντας την αξιοπιστία της ΕΕ·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι απέτυχε πρόσφατα η διαδικασία συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό, στόχος της οποίας είναι να διευκολύνει την εξεύρεση λύσης στην έλλειψη πληρωμής, με αποτέλεσμα να παρατείνεται η υποχρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Η.     λαμβάνοντας συγχρόνως υπόψη την δήλωση της Επιτροπής ότι προτίθεται να υποβάλει πρόταση για δέσμη επενδύσεων·

1.      επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο της πολιτικής για την συνοχή ως του κύριου εργαλείου της ΕΕ για επενδύσεις στην απασχόληση και την πραγματική οικονομία, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

2.      συγχαίρει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν την διαδικασία έγκρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων τους πριν από τη λήξη του 2014, με αποτέλεσμα να μπορούν να πραγματοποιηθούν επενδύσεις για ευφυή, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη·

3.      συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι η ποιότητα δεν θα πρέπει να θυσιαστεί για την ταχύτητα· τονίζει την ανάγκη κατάρτισης προγραμμάτων και σχεδίων υψηλής ποιότητας για την καταπολέμηση της απάτης·

4.      εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την σημαντική καθυστέρηση στην εκκίνηση της εφαρμογής προγραμμάτων και σχεδίων·

5.      καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τηρούνται όλες οι απαιτήσεις, και να δρομολογήσουν την εφαρμογή τους χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση·

6.      καλεί την Επιτροπή αφενός να αναλύσει τις επιπτώσεις της καθυστερημένης εκκίνησης της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 στην απασχόληση, στην πραγματική οικονομία, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, αφετέρου δε, με βάση τα συναχθέντα διδάγματα, να υποβάλει συστάσεις για την έναρξη της επόμενης χρηματοδοτικής περιόδου μετά το 2020, και να δημοσιεύσει ανακοίνωση σχετικά με τα πορίσματα και τα συμπεράσματά της, απαριθμώντας τα κυριότερα προβλήματα και εμπόδια που ανέκυψαν στα διάφορα κράτη μέλη·

7.      εκφράζει τον φόβο ότι ένα μέρος των κονδυλίων του 2014 θα χαθούν λόγω της καθυστέρησης που προέκυψε και δεν θα είναι διαθέσιμα για επείγουσες επενδύσεις στις περιφέρειες· καλεί τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσουν στο ελάχιστο την απώλεια αυτή, αποφασίζοντας το ταχύτερο δυνατόν και από κοινού με το Κοινοβούλιο την επανένταξη των πιστώσεων του 2014 στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού περί ΠΔΠ·

8.      ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, ως βραχυπρόθεσμο μέτρο, να προσφύγουν σε ενδιάμεσες πιστώσεις ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση των δραστηριοτήτων· καλεί επίσης την Επιτροπή να διευκολύνει την διαδικασία σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

9.      εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για το συνεχώς αυξανόμενο έλλειμμα πληρωμών και την αποτυχία της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό, και καλεί τα κράτη μέλη να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να επιτρέψουν στην Επιτροπή να εκτελέσει τις εκκρεμείς διαταγές πληρωμής για την χρηματοδοτική περίοδο 2007-2013, εντός της απαιτούμενης προθεσμίας·

10.    καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου να διευκολύνει την εφαρμογή μιας πλήρως λειτουργικής πολιτικής για την συνοχή, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας στην κάλυψη των επενδυτικών αναγκών, στην επίλυση των δημοσιονομικών προβλημάτων, και στον περιορισμό των ζημιών που σχετίζονται με τις επενδυτικές ευκαιρίες της ΕΕ·

11.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στα άλλα σχετικά θεσμικά όργανα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου