Menettely : 2014/2946(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0280/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0280/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/11/2014 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0068

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 112kWORD 55k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.003v01-00
 
B8-0280/2014

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0042/2014 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP))


Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP))  
B8‑0280/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä ja Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013,

–       ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013,

–       ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012,

–       ottaa huomioon lisätalousarvioesityksen nro 3 vuoden 2014 yleiseen talousarvioon (COM(2014)0329),

–       ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2014 annetun, taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta koskevan komission kuudennen selonteon, jossa käsitellään työpaikkoihin ja kasvuun tehtäviä investointeja sekä kehityksen ja hyvän hallintotavan edistämistä EU:n alueilla ja kaupungeissa,

–       ottaa huomioon komissiolle esitetyn suullisesti vastattavan kysymyksen viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (O-000082/2014 – B8 0042/2014),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että yhteenkuuluvuutta koskevassa kuudennessa selonteossa korostetaan, että koheesiopolitiikalla on lievennetty merkittävästi investointien hiipumista viime vuosina etenkin niissä jäsenvaltioissa, joissa kriisi tuntuu rajuimpana, ja että koheesiopolitiikka on edelleen EU:n merkittävin investointikeino taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen;

B.     ottaa huomioon, että rahoituskauden 2014–2020 oikeudellisen kehyksen hyväksyminen on viivästynyt ja että jäsenvaltiot empivät ohjelmasuunnittelun valmistelujen nopeuttamista;

C.     toteaa uusimpien saatavilla olevien tietojen perusteella, että tähän mennessä on hyväksytty kaikki kumppanuussopimukset, mutta toimenpideohjelmista on hyväksytty vain muutama;

D.     toteaa komission ilmoittaneen, että toimenpideohjelmiin, jotka ovat edelleen valmiita hyväksyttäviksi vuoden 2014 lopussa, sovelletaan siirtomenettelyä, joka mahdollistaa sen, että vuoden 2014 maksusitoumusmäärärahat siirretään vuodelle 2015 edellyttäen, että vuoden 2014 määrät sidotaan 31. maaliskuuta 2015 saakka;

E.     toteaa komission aikovan ehdottaa, että toimenpideohjelmiin, jotka eivät ole valmiita hyväksyttäviksi vuoden 2014 lopussa, sovelletaan monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen 19 artiklaa, jotta Euroopan rakenne- ja investointirahastoihin osoitetut vuoden 2014 käyttämättömät määrärahat voidaan budjetoida uudelleen;

F.     toteaa, että jäsenvaltioiden ja alueiden ongelmana on myös se, että komissio ei välttämättä pysty vastaamaan ajoissa rahoituskauden 2007–2013 jäljellä oleviin maksupyyntöihin, mikä haittaa entisestään sidottujen varojen käyttämistä ja vesittää EU:n uskottavuutta;

G.     toteaa, että maksuvajeen ratkaisun helpottamiseksi käynnistetyt budjettineuvottelut kariutuivat hiljattain, mikä pidentää EU:n talousarvion alirahoitusta;

H.     toteaa, että komissio on samaan aikaan ilmoittanut antavansa investointipakettia koskevan ehdotuksen;

1.      korostaa koheesiopolitiikan merkittävää roolia EU:n tärkeimpänä välineenä, jonka avulla investoidaan työpaikkoihin ja reaalitalouteen Eurooppa 2020 ‑strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti;

2.      kiittää asianomaisia jäsenvaltioita ja alueita, jotka kykenivät saattamaan toimenpideohjelmiensa hyväksymisen päätökseen ennen vuoden 2014 loppua, mikä mahdollisti investoinnit älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun;

3.      on samaa mieltä komission kanssa siitä, että laatua ei saa uhrata nopeudelle; korostaa, että petosten torjuntaan tarvitaan laadukkaita ohjelmia ja hankkeita;

4.      on huolissaan, koska ohjelmien ja hankkeiden toteuttamisen käynnistäminen on viivästynyt merkittävästi;

5.      kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja alueita tehostamaan pyrkimyksiään hyväksyä toimenpideohjelmat, samalla kun varmistetaan, että kaikki vaatimukset täytetään asianmukaisesti, ja käynnistämään toteuttamisen ilman lisäviivytyksiä;

6.      kehottaa komissiota analysoimaan, mitä seurauksia vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisen viivästymisestä aiheutuu työpaikoille, reaalitaloudelle ja ympäristön- ja ilmastonsuojelulle, antamaan saatuihin kokemuksiin perustuvia suosituksia seuraavalle, vuoden 2020 jälkeiselle rahoituskaudelle sekä julkaisemaan havaintojaan ja päätelmiään koskevan tiedonannon, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti myös eri jäsenvaltioiden pahimpia ongelmia ja esteitä;

7.      pelkää, että osa vuoden 2014 määrärahoista menetetään viivästymisen vuoksi, jolloin ne eivät ole enää käytettävissä alueilla kipeästi kaivattuihin investointeihin; kehottaa jäsenvaltioita tekemään kaikkensa, jotta menetykset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi, ja sopimaan tätä varten mahdollisimman pian ja yhdessä parlamentin kanssa vuoden 2014 määrärahojen uudelleenbudjetoinnista monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen 19 artiklan mukaisesti;

8.      kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään lyhyen aikavälin toimenpiteenä väliaikaisia lainoja, jotta toimenpiteiden toteuttamista voidaan nopeuttaa; kehottaa lisäksi komissiota helpottamaan tätä prosessia yhteistyössä Euroopan investointipankin kanssa;

9.      on erittäin huolissaan alati paisuvasta maksuvajeesta ja budjettineuvottelujen kariutumisesta ja kannustaa jäsenvaltioita kantamaan vastuunsa ja auttamaan komissiota rahoituskauden 2007–2013 maksamatta olevien maksujen suorittamisessa edellytetyn aikataulun mukaisesti;

10.    kehottaa komissiota pyrkimään tehokkaammin helpottamaan sellaisen täysin toimivan koheesiopolitiikan harjoittamista, jolla on merkittävä rooli EU:n investointitarpeiden tyydyttämisessä, budjettiongelmien ratkaisemisessa ja EU:n investointimahdollisuuksille koituvien vahinkojen rajoittamisessa;

11.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, alueiden komitealle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä muille asiaan liittyville toimielimille.

 

Oikeudellinen huomautus