Procedura : 2014/2946(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0280/2014

Teksty złożone :

B8-0280/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/11/2014 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0068

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 121kWORD 62k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.003v01-00
 
B8-0280/2014

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8‑0042/2014

złożony zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie opóźnień w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014–2020 (2014/2946(RSP))


Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė i Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie opóźnień w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014–2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0280/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002,

–       uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3 do budżetu ogólnego na rok 2014 (COM(2014)0329),

–       uwzględniając szóste sprawozdanie Komisji w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej z dnia 23 lipca 2014 r. pt. „Inwestycje na rzecz nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarczego – promowanie rozwoju i dobrego zarządzania w regionach i miastach UE”;

–       uwzględniając pytanie skierowane do Komisji i wymagające odpowiedzi ustnej w sprawie opóźnień w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014–2020 (O‑000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że w szóstym sprawozdaniu na temat spójności podkreślono, iż polityka spójności znacznie przyczyniła się do złagodzenia spadku inwestycji w ostatnich latach, zwłaszcza w państwach członkowskich, które kryzys dotknął najbardziej, i w dalszym ciągu stanowi najważniejszą strategię inwestycyjną UE na rzecz spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej;

B.     mając na uwadze, że przyjęcie ram ustawodawczych na okres finansowania 2014–2020 zostało opóźnione, a państwa członkowskie wahały się, czy przyspieszyć przygotowanie procesu programowania;

C.     mając na uwadze, że zgodnie z najnowszymi dostępnymi informacjami przyjęto dotychczas wszystkie umowy o partnerstwie i jedynie kilka programów operacyjnych;

D.     mając na uwadze, że Komisja ogłosiła, iż w odniesieniu do programów operacyjnych, które pod koniec 2014 r. wciąż są gotowe do przyjęcia, zastosuje procedurę przeniesienia środków pozwalającą na przeniesienie zobowiązań z 2014 na 2015 r., pod warunkiem że kwoty z 2014 r. zostaną zaangażowane najpóźniej do 31 marca 2015 r.;

E.     mając na uwadze, że Komisja zamierza wystąpić z wnioskiem o zastosowanie art. 19 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych do programów operacyjnych, które nie są gotowe do przyjęcia pod koniec 2014 r., aby ponownie wprowadzić do budżetu niewykorzystane środki z 2014 r. przeznaczone na europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne;

F.     mając na uwadze, że państwa członkowskie i regiony stoją ponadto w obliczu problemu polegającego na tym, że Komisja być może nie będzie w stanie zrealizować na czas zaległych wniosków o płatności z lat 2007–2013, co dodatkowo utrudni wykorzystanie zaangażowanych środków i podważy wiarygodność UE;

G.     mając na uwadze, że procedura pojednawcza, której celem było znalezienie rozwiązania problemu niedoboru płatności, nie powiodła się, co przedłuża okres niedofinansowania budżetu UE;

H.     mając na uwadze, że Komisja ogłosiła jednocześnie, iż przedstawi wniosek w sprawie pakietu inwestycyjnego;

1.      podkreśla ważną rolę polityki spójności jako głównego narzędzia UE służącego inwestowaniu w tworzenie nowych miejsc pracy i w gospodarkę realną, zgodnie z celami strategii Europa 2020;

2.      gratuluje państwom członkowskim i regionom, którym udało się przyjąć programy operacyjne przed końcem 2014 r., dzięki czemu mogą zostać podjęte inwestycje na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu;

3.      podziela pogląd Komisji, że tempo realizacji nie może być ważniejsze od jakości; podkreśla potrzebę programów i projektów bardzo dobrej jakości w walce z nadużyciami;

4.      jest zaniepokojony znacznym opóźnieniem rozpoczęcia realizacji programów i projektów;

5.      wzywa Komisję, państwa członkowskie i regiony do zintensyfikowania wysiłków na rzecz przyjmowania programów operacyjnych, zadbania o to, aby wszystkie wymagania były należycie spełnione oraz do rozpoczęcia realizacji bez dalszej zwłoki;

6.      wzywa Komisję do przeanalizowania wpływu opóźnienia rozpoczęcia realizacji polityki spójności na lata 2014–2020 na rynek pracy, gospodarkę realną oraz ochronę środowiska i klimatu, do wystosowania zaleceń dotyczących kolejnego okresu finansowania po roku 2020 w oparciu o dotychczasowe doświadczenia oraz do opublikowania komunikatu zawierającego ustalenia i konkluzje szczegółowo przedstawiające również główne problemy i przeszkody napotykane w poszczególnych państwach członkowskich;

7.      obawia się, że część środków z 2014 r. zostanie utracona z powodu opóźnień i nie będzie dostępna na inwestycje pilnie potrzebne w regionach; wzywa państwa członkowskie do dołożenia wszelkich starań, aby ograniczyć te straty do minimum poprzez jak najszybsze osiągnięcie wspólnie z Parlamentem porozumienia w sprawie ponownego wprowadzenia do budżetu środków z 2014 r. zgodnie z art. 19 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych;

8.      zachęca państwa członkowskie, aby w ramach rozwiązań krótkoterminowych sięgnęły po kredyty pomostowe w celu przyspieszenia realizacji działań; wzywa również Komisję do ułatwienia tego procesu we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym;

9.      jest poważnie zaniepokojony coraz bardziej pogłębiającą się luką w płatnościach i niepowodzeniem postępowania pojednawczego w sprawie budżetu, w związku z czym wzywa państwa członkowskie do wywiązania się ze swoich zobowiązań i umożliwienia Komisji dokonania zaległych płatności za okres finansowania 2007–2013 w wymaganym terminie;

10.    apeluje do Komisji o wzmożenie wysiłków na rzecz ułatwienia pełnego wdrożenia polityki spójności, która odgrywa ważną rolę, gdyż przyczynia się do zaspokajania potrzeb inwestycyjnych w UE, rozwiązywania problemów budżetowych i ograniczania szkód związanych z możliwościami inwestowania w UE;

11.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Regionów, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno‑Społecznemu oraz innym odnośnym instytucjom.

Informacja prawna