Procedură : 2014/2946(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0280/2014

Texte depuse :

B8-0280/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/11/2014 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0068

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 115kWORD 62k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.003v01-00
 
B8-0280/2014

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8–0042/2014

depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 (2014/2946(RSP))


Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0280/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020,

–       având în vedere Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului,

–       având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 3 la bugetul general 2014 (COM(2014)0329),

–       având în vedere cel de al șaselea raport al Comisiei privind coeziunea economică, socială și teritorială din 23 iulie 2014, intitulat „Investiții pentru locuri de muncă și creștere: promovarea dezvoltării și a bunei guvernanțe în regiunile și orașele UE”,

–       având în vedere întrebarea cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei cu privire la întârzierile înregistrate la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât cel de al șaselea raport privind coeziunea subliniază faptul că politica de coeziune a contribuit semnificativ la atenuarea efectelor încetării investițiilor în cursul ultimilor ani, în special în acele state membre care au fost cel mai lovite de criză, și că aceasta continuă să fie politica în materie de investiții cea mai importantă a UE pentru coeziunea economică, socială și teritorială;

B.     întrucât adoptarea cadrului legislativ pentru perioada de finanțare 2014-2020 a fost amânată, iar statele membre au ezitat să accelereze pregătirea procesului de programare;

C.     întrucât, conform ultimelor informații disponibile, până în prezent au fost adoptate toate acordurile de parteneriat și numai câteva programe operaționale;

D.     întrucât Comisia a anunțat că va aplica la acele programe operaționale care sunt încă „pregătite pentru adoptare” la finele anului 2014 o procedură de reportare care va permite reportarea angajamentelor în 2015, cu condiția ca sumele pe 2014 să fie angajate până la 31 martie 2015;

E.     întrucât Comisia intenționează să propună ca articolul 19 din Cadrul financiar multianual (CFM) să le fie aplicat acelor programe operaționale care nu sunt gata de adoptare la finele anului 2014, pentru a re-bugeta creditele neutilizate în 2014 în favoarea fondurilor structurale și de investiții europene;

F.     întrucât statele membre și regiunile se confruntă și cu problema ce derivă din incapacitatea Comisiei de a onora la timp solicitările de plată restante din perioada de finanțare 2007-2013, ceea ce împiedică în și mai mare măsură utilizarea sumelor angajate și subminează credibilitatea UE;

G.     întrucât concilierea bugetară menită să faciliteze soluționarea deficitului de plăți a eșuat în urmă cu puțin timp, prelungind astfel subfinanțarea bugetului UE;

H.     întrucât, în același timp, Comisia a anunțat că va prezenta o propunere de pachet referitor la investiții;

1.      subliniază rolul important al politicii de coeziune ca principal instrument al UE pentru investiții în locuri de muncă și economia reală, în concordanță cu obiectivele Europa 2020;

2.      felicită statele membre și regiunile în cauză care au reușit să finalizeze adoptarea programelor lor operaționale înainte de sfârșitul anului 2014, astfel încât să facă posibile investițiile în creșterea inteligentă, sustenabilă și integratoare;

3.      este de acord cu Comisia că viteza nu justifică sacrificarea calității și subliniază că sunt necesare programe și proiecte de mare calitate pentru combaterea fraudei;

4.      este preocupat de implementarea cu întârziere a programelor și proiectelor;

5.      solicită Comisiei, statelor membre și regiunilor să-și intensifice în continuare eforturile în privința adoptării programelor operaționale, asigurând totodată îndeplinirea în bună și cuvenită formă a tuturor cerințelor, și să inițieze implementarea lor fără întârziere;

6.      solicită Comisiei să analizeze consecințele inițierii cu întârziere a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 în ceea ce privește locurile de muncă, economia reală și protejarea mediului și a climei, să formuleze recomandări pe baza învățămintelor trase cu privire la începutul următoarei perioade de finanțare post-2020 și să dea publicității o comunicare referitoare la constatările și concluziile sale, expunând detaliat principalele probleme și piedici cu care s-au întâlnit statele membre;

7.      își exprimă temerea că o parte din fondurile alocate pe 2014 vor fi pierdute din cauza întârzierilor survenite și nu vor fi disponibile pentru investițiile urgente necesare la nivelul regiunilor; solicită statelor membre să facă tot posibilul pentru a menține pierderile la minimum, căzând de acord cât mai curând posibil cu Parlamentul în ceea ce privește re-bugetarea creditelor pe 2014, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul CFM;

8.      încurajează statele membre să recurgă, ca măsură pe termen scurt, la credite punte, pentru a accelera transpunerea în practică a operațiunilor; solicită, de asemenea, Comisiei să faciliteze procesul în cooperare cu Banca Europeană de Investiții;

9.      își exprimă serioasa îngrijorare suscitată de decalajul din ce în ce mai mare la plată și la eșuarea concilierii bugetare și îndeamnă statele membre să își asume răspunderea și să-i permită Comisiei să-și onoreze plățile restante pentru perioada de finanțare 2007-2013 în limitele intervalului de timp cerut;

10.    îi solicită Comisiei să-și intensifice eforturile pentru a facilita implementarea unei politici de coeziune pe deplin funcționale, care să joace un rol important în ceea ce privește satisfacerea necesităților investiționale ale UE și soluționarea dificultăților bugetare, precum și limitarea daunelor legate de oportunitățile investiționale ale UE;

11.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social European și celorlalte instituții pertinente.

Notă juridică