Postopek : 2014/2946(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0280/2014

Predložena besedila :

B8-0280/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2014 - 10.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0068

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 115kWORD 59k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.003v01-00
 
B8-0280/2014

k vprašanju za ustni odgovor B8-0042/2014

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (2014/2946(RSP))


Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE

Resolucija Evropskega parlamenta o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (2014/2946(RSP))  
B8-0280/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002,

–       ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 3 k splošnemu proračunu za leto 2014 (COM(2014)0329),

–       ob upoštevanju šestega poročila Komisije o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji z dne 23. julija 2014 z naslovom: „Spodbujanje razvoja in dobrega upravljanja v regijah in mestih EU“;

–       ob upoštevanju vprašanja za Komisijo    o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020  (O-000082/2014 – B8-0042/2014),

–       ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker šesto kohezijsko poročilo poudarja, da je kohezijska politika v zadnjih letih znatno prispevala k omilitvi zastoja pri vlaganjih, zlasti v tistih državah članicah, ki jih je kriza najhuje prizadela, in je še vedno najpomembnejša investicijska politika EU za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo;

B.     ker je prišlo do zamud pri sprejetju zakonodajnega okvira za obdobje financiranja 2014–2020, države članice pa so oklevale pri pospešitvi priprav za proces načrtovanja;

C.     ker so bili po zadnjih razpoložljivih podatkih doslej sprejeti vsi partnerski sporazumi in le nekaj operativnih programov;

D.     ker je Komisija napovedala, da bo za tiste operativne programe, ki bodo ob koncu leta 2014 še v fazi pripravljenosti za sprejetje, veljal prenos sredstev, ki bo omogočil, da se sredstva za leto 2014 prenesejo v leto2015, pod pogojem, da se dodelijo do 31. marca 2015;

E.     ker Komisija namerava predlagati, da bi se člen 19 Uredbe o večletnem finančnem okviru uporabil za tiste operativne programe, ki ob koncu leta 2014 ne bodo pripravljeni za sprejetje, da bi se neporabljena sredstva za evropske strukturne in investicijske sklade za leto 2014 prerazporedila;

F.     ker se poleg tega države članice in regije soočajo s težavo, da Komisija morda ne bo mogla pravočasno plačati neporavnanih terjatev iz obdobja financiranja 2007–2013, kar bo povzročilo dodatne ovire pri porabi namenjenih sredstev in spodkopalo verodostojnost EU;

G.     ker je spravni postopek za proračun, katerega namen je bil spodbuditi rešitev v zvezi s pomanjkanjem plačil, nedavno propadel, s čimer se je podaljšalo obdobje nezadostnega financiranja proračuna EU;

H.     ker je istočasno Komisija napovedala, da bo vložila predlog za investicijski sveženj;

1.      poudarja pomembno vlogo kohezijske politike kot glavnega sredstva EU za vlaganje v delovna mesta in realno gospodarstvo, v skladu s cilji strategije Evropa 2020;

2.      čestita državam članicam in regijam, ki jim je uspelo sprejeti operativne programe pred koncem leta 2014, tako da je možno vložiti v pametno, trajnostno in vključujočo rast;

3.      se strinja s Komisijo, da ne smemo žrtvovati kakovosti zavoljo hitrosti; poudarja potrebo po visokokakovostnih programov in načrtov v boju proti goljufijam;

4.      je zaskrbljen zaradi znatne zamude pri začetku izvrševanja programov in načrtov;

5.      poziva Komisijo, države članice in regije, naj dodatno povečajo prizadevanja za sprejetje operativnih programov, hkrati pa naj zagotovijo, da bodo spoštovane vse zahteve, ter naj nemudoma začnejo izvrševanje;

6.      poziva Komisijo, naj preuči posledice zamude pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 za delovna mesta, realno gospodarstvo ter varstvo okolja in podnebja, naj na podlagi pridobljenih izkušenj pripravi priporočila za začetek prihodnjega obdobja financiranja po letu 2020 ter objavi sporočilo o ugotovitvah in zaključkih, v katerem bodo opredeljene glavne težave in ovire, s katerimi so se srečali v posameznih državah članicah;

7.      se boji, da bo del sredstev za leto 2014 zaradi zamude izgubljen in ne bo na voljo za nujne investicije v različnih regijah; poziva države članice, naj si karseda prizadevajo za čim nižjo izgubo in sicer tako, da se čim prej skupaj s Parlamentom dogovorijo o prerazporeditvi sredstev za leto 2014 v skladu s členom 19 Uredbe o večletnem finančnem okviru;

8.      spodbuja države članice, naj kot kratkoročni ukrep uporabijo premostitvene kredite, da tako pospešijo izvrševanje operativnih programov; poziva tudi Komisijo, naj olajša ta postopek v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko;

9.      je resno zaskrbljen zaradi vse večje vrzeli v plačilih in propada spravnega postopka za proračun ter poziva države članice, naj sprejmejo odgovornost in Komisiji omogočijo, da plača neporavnane račune za obdobje financiranja 2007–2013 v zahtevanem časovnem okviru;

10.    poziva Komisijo, naj poveča svoje prizadevanje za spodbuditev izvrševanja popolnoma delujoče kohezijske politike, ki ima pomembno vlogo pri izpolnjevanju investicijskih potreb EU, reševanju proračunskih težav in omejevanju škode v zvezi z naložbenimi priložnostmi EU;

11.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, Odboru regij, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in drugim ustreznim institucijam.

Pravno obvestilo