Postopek : 2014/2946(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0281/2014

Predložena besedila :

B8-0281/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2014 - 10.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0068

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 122kWORD 66k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.004v01-00
 
B8-0281/2014

k vprašanju za ustni odgovor B8-0042/2014

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (2014/2946(RSP))


Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova), Ivan Jakovčić, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE

Resolucija Evropskega parlamenta o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (2014/2946(RSP))  
B8-0281/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti členov 174 do 178 Pogodbe,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002,

–       ob upoštevanju vprašanja Komisiji o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (O-000082/2014 – B8-0042/2014),

–       ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker se je zaradi poznega sprejetja večletnega finančnega okvira novembra 2013 sprejetje zakonodajnega svežnja na kohezijskem področju zavleklo;

B.     ker kohezijska politika s skupnim zneskom 351 milijard EUR (v tekočih cenah) zajema tretjino proračuna EU v obdobju 2014–2020;

C.     ker uredba o skupnih določbah (št. 1083/2006) omogoča večjo sinergijo med evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi, saj dovoljuje naložbe iz več skladov;

D.     ker je pristop evropskih strukturnih in investicijskih skladov bolj usmerjen v rezultate, kot je bil v obdobju 2007–2013, poleg tega so ti skladi bolje vključeni v evropski semester in nacionalne politike;

E.     ker so evropski strukturni in investicijski skladi glavna javna naložba EU z neposrednim prispevkom za rast in delovna mesta in so v številnih državah članicah edina javna naložba;

F.     ker je naložbeni načrt na ravni Unije v višini 300 milijard EUR glavna politična prednostna naloga novoizvoljenega predsednika Komisije Jean-Clauda Junckerja;

G.     ker se v okviru kohezijske politike financira 11 prednostnih nalog, in sicer na področju RTDI(1), informacijskih in komunikacijskih tehnologij, okolja in učinkovite rabe virov, prometa, zaposlovanja, socialnega vključevanja, izobraževanja in javne uprave, medtem ko je proračun osredotočen na področje RTDI, mala in srednja podjetja, informacijske in komunikacijske tehnologije ter nizkoogljično gospodarstvo;

H.     ker partnerski sporazumi in operativni programi, o katerih so se pogajale Komisija (GD REGIO) in države članice, predstavljajo nacionalne strategije, v katerih so določeni cilji in prednostne naloge, ki se bodo v okviru kohezijske politike financirali v obliki nepovratnih sredstev, finančnih instrumentov in tehnične pomoči; poleg tega naj bi bili medsebojno povezani s strategijo Evropa 2020 in njenimi vodilnimi pobudami;

I.      ker je, drugače kot v preteklosti, značilnost novega programskega obdobja 2014–2020 večji poudarek na kakovosti partnerskih sporazumov in operativnih programov;

J.      ker naj bi se v skladu s členom 5 Uredbe (EU) št. 1303/2013 partnerski sporazumi in operativni programi pripravili v partnerstvu z ustreznimi regionalnimi in lokalnimi javnimi in zasebnimi deležniki;

K.     ker je sprejetje partnerskih sporazumov in operativnih programov pogoj za začetek izvajanja kohezijske politike v novem obdobju;

L.     ker je Komisija doslej odobrila vse partnerske sporazume in ker je bilo sprejetih le približno 10 % operativnih programov, pri čemer Komisija namerava do konca leta delež odobrenih programov ali programov, pripravljenih za sprejetje, povečati na 50 %;

M.    ker je Komisija na zahtevo držav članic pripravila delovni dokument o obravnavi prevzetih obveznosti za leto 2014 za programe, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada in jih Komisija ne bo sprejela do 31. decembra 2014;

N.     ker sta za operativne programe poleg možnosti njihovega sprejetja do konca leta 2014 predvidena še dva scenarija, povezana z začetkom izvajanja: prenos sredstev za tiste, ki bodo pripravljeni za sprejetje do 31. decembra 2014, ter ponovna vključitev neporabljenih sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov iz leta 2014 v proračun, torej tehnična revizija večletnega finančnega okvira, za programe, ki ne bodo pripravljeni za sprejetje do konca leta 2014;

O.     ker bi lahko v skladu s časovnim načrtom, ki ga je predstavila Komisija, operativne programe, pri katerih je predviden prenos sredstev, sprejeli od 15. februarja do 31. marca 2015, po 1. maju 2015 pa tiste, pri katerih je predvidena ponovna vključitev neporabljenih sredstev v proračun;

P.     ker so 31. decembra 2013 neporavnane obveznosti znašale 220 milijard EUR, od tega 136 milijard EUR (60 %) v okviru kohezijske politike;

Q.     ker je v kohezijski politiki poleg zamud pri njenem izvajanju za obdobje 2014–2020 opaziti tudi nevzdržno naraščanje zamud pri plačilih terjatev za programsko obdobje 2007–2013 (5 milijard EUR v letu 2011, 11 milijard v letu 2012, 13 milijard v letu 2012 in 23 milijard v letu 2014), oboje pa spodkopava verodostojnost kohezijske politike;

R.     ker je v proračunu 2014 nepričakovano prikazan presežek prihodkov v višini 5 milijard EUR, kar bo v celoti nadomestilo dodatne potrebe po plačilih iz predloga spremembe proračuna št. 3/2014.

1.      je zelo zaskrbljen zaradi občutne zamude pri izvajanju kohezijske politike za obdobje 2014–2020, čeprav priznava, kako pomembno in potrebno je sprejeti visokokakovostne partnerske sporazume in operativne programe, da se poveča učinkovitost, uspešnost in učinek politike v celoti; je poleg tega zelo zaskrbljen, da bi morebitna zamuda pri izvajanju kohezijske politike 2014–2020 zavrla zagon in uspešnost naložbenega načrta Unije;

2.      poziva Komisijo in države članice, naj okrepijo napore za hitro izboljšanje kakovosti operativnih programov, kjer je to potrebno, ter tako zagotovijo, da bo do 31. decembra 2014 kar največ programov pripravljenih za sprejetje in bo možen prenos sredstev v skladu s členom 13(2)(a) finančne uredbe in členom 4 njenih izvedbenih pravil;

3.      poziva Komisijo, naj se sicer še naprej osredotoča na kakovost, hkrati pa naj preuči vse možnosti za zagotovitev, da bodo upoštevani tudi operativni programi, znova vloženi po roku 24. novembra 2014, ter bo mogoče do konca leta zaključiti posvetovanja med službami in bodo programi obravnavani kot pripravljeni za sprejetje, če bodo izpolnjevali zahteve glede kakovosti;

4.      poziva države članice, naj pri razvoju in nadgradnji operativnih programov zagotovijo osredotočenost na visoko kakovost;

5.      se zaveda, da ponovna vključitev neporabljenih sredstev iz leta 2014 v proračun za leto 2015 v skladu s členom 19 večletnega finančnega okvira vključuje revizijo le-tega do 1. maja 2015, ki jo je treba, četudi je zgolj tehnične narave, izvesti v skladu s postopkom za večletni proračun, in sicer: Komisija poda predlog za revizijo večletnega finančnega okvira, Parlament ga odobri, Svet pa ga soglasno sprejme; obenem poudarja, da mora biti za sprejetje operativnih programov odobren tudi predlog spremembe proračuna, ki zajema ustrezne odobritve za prevzem obveznosti za leto 2015, kar v najboljšem primeru pomeni zamudo pri začetku dejanskega izvajanja teh programov do sredine leta 2015;

6.      glede na navedeno poziva Komisijo, naj Parlamentu predstavi ukrepe, ki jih namerava sprejeti, da bi čim prej omogočila izvajanje operativnih programov, ter predvideni časovni načrt;

7.      je globoko zaskrbljen zaradi stanja glede zamud pri plačilih v okviru kohezijske politike za operativne programe v obdobju 2007–2013 ter zaradi sedanjega zastoja pri sprejemanju predloga spremembe proračuna št. 3/2014 v zvezi z neporavnanimi plačili in proračuna za leto 2015, zaradi česar je problem neporavnanih računov toliko bolj pereč; poudarja, kako pomembno in nujno je, da se do konca leta 2014 na podlagi obstoječih predlogov Komisije doseže dogovor o tem vprašanju;

8.      poziva Svet, naj v skladu z načeloma dobre priprave proračuna in dobrega finančnega poslovodenja odobri prerazporeditev morebitnih nepričakovanih virov prihodkov za plačilo neporavnanih terjatev;

9.      poziva Komisijo, naj pojasni, kako zamude pri plačilih vplivajo na začetek izvajanja novih operativnih programov, in predlaga rešitve, da bi kar najbolj omejili škodo;

10.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Odboru regij, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in drugim ustreznim institucijam.

(1)

raziskave, tehnološki razvoj in inovacije

Pravno obvestilo