Postup : 2014/2946(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0282/2014

Předložené texty :

B8-0282/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/11/2014 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0068

NÁVRH USNESENÍ
PDF 119kWORD 66k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.005v01-00
 
B8-0282/2014

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0042/2014

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (2014/2946(RSP))


Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020  
B8‑0282/2014

–       s ohledem na článek 4 Smlouvy o fungování EU,

–       s ohledem na články 174, 175 a 176 Smlouvy o fungování EU,

–       s ohledem na článek 162 Smlouvy o fungování EU,

–       s ohledem na článek 39 Smlouvy o fungování EU,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002,

–       s ohledem na otázku položenou Komisi ohledně zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že politika soudržnosti a zejména Evropský fond pro regionální rozvoj jsou klíčovými nástroji EU na podporu solidarity, které mají pomáhat vyrovnávat největší nerovnosti mezi regiony Unie účastí na rozvoji a strukturálních změnách zaostávajících regionů a na přeměně upadajících průmyslových oblastí;

B.     vzhledem k tomu, že v zájmu zlepšení možností zaměstnávání pracovníků na vnitřním trhu, a tím i zvyšování životní úrovně, byl Smlouvami zřízen Evropský sociální fond, jehož záměrem je rozšiřovat možnosti zaměstnávání pracovníků a zvyšovat jejich profesní a geografickou mobilitu uvnitř Unie a usnadňovat jejich přizpůsobování se změnám v průmyslu a ve výrobních systémech, zejména odborným vzděláváním a rekvalifikací;

C.     vzhledem k tomu, že záměrem Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) je posílení politiky rozvoje venkova EU, zlepšení odvětví zemědělství a kvality života ve venkovských oblastech a posílení diverzifikace venkovského hospodářství;

D.     vzhledem k tomu, že politika soudržnosti hraje klíčovou úlohu v posilování hospodářské, sociální a územní soudržnosti ve všech regionech EU;

E.     vzhledem k tomu, že politika soudržnosti rovněž představuje hlavní investiční a přerozdělovací politiku EU a že s rozpočtem přesahujícím 350 miliard EUR, který má přidělen do roku 2020, je klíčovým fondem zaměřeným na růst v Evropě;

F.     vzhledem k tomu, že v době úsporných opatření a rozpočtových omezení je mnoho evropských regionů závislých na dostupnosti fondů soudržnosti EU a EZFR nebo s touto podporou, pokud jde o spolufinancování široké palety projektů, počítají;

G.     vzhledem k tomu, že v méně rozvinutých regionech EU to budou zejména mladí a starší lidé, lidé se zdravotním postižením a sociálně vyloučení lidé, ale i školy, sdružení, malé a střední podniky, vedoucí malých projektů, lidé žijící ve venkovských oblastech a zemědělci, kdo jako první pocítí konkrétní dopady zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020;

H.     vzhledem k tomu, že články 14, 16 a  29 nařízení (EU) č. 1303/ 2013 stanoví harmonogram pro předkládání a přijímání dohod o partnerství a operačních programů, podle nějž by dohody o partnerství měly být přijaty nejpozději do konce srpna 2014 a operační programy do konce ledna 2015;

I.      vzhledem k tomu, že tento proces je očividně opožděn a že do konce roku 2014 má být přijat jen velmi omezený počet operačních programů (asi 100);

J.      vzhledem k tomu, že Komise na žádost členských států připravila pracovní dokument o postupu ve věci závazků přijatých na rok 2014 v rámci programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), Evropského sociálního fondu (ESF) a Fondu soudržnosti, které Komise nezvládne přijmout do 31. prosince 2014;

K.     vzhledem k tomu, že pro přijímání operačních programů existují dva scénáře, oba však počítají s dalším odsunutím termínů jejich spuštění: v případě programů, které jsou označeny za „připravené k přijetí“ do 31. prosince 2014, se jedná o postup přenosu, a v případě programů, které nejsou „připraveny k přijetí“ do konce roku 2014, jde o opětovné zapsání nevyužitých prostředků, které byly v roce 2014 vyčleněny na evropské strukturální a investiční fondy, do rozpočtu, což vyžaduje revizi víceletého finančního plánu;

L.     vzhledem k tomu, že podle harmonogramu Komise by bylo možné operační programy přijmout postupem přenosu mezi 15. únorem a 31. březnem 2015 a postupem opětovného zapsání do rozpočtu po 1. květnu 2015;

M.    vzhledem k tomu, že politika soudržnosti se kromě prodlev v provádění v programovém období 2014–2020 potýká i s hromaděním nevyřízených plateb za programové období 2007–2013, které na konci roku 2013 činily 23,4 miliard EUR, což podrývá její důvěryhodnost, účinnost a udržitelnost;

1.      vyjadřuje své vážné znepokojení nad značným zpožděním v provádění politiky soudržnosti v období 2014–2020, avšak uznává, že na začátku programového období je nutné přijmout velmi kvalitní operační programy;

2.      vyzývá Komisi, členské státy a regiony EU, aby zaujaly zodpovědný přístup a vyvinuly maximální úsilí o zrychlení schvalovacího procesu operačních programů v roce 2014 a aby zajistily, aby byly téměř všechny programy „připraveny k přijetí“ do 31. prosince 2014, aby bylo možné využít postupu přenosu podle čl. 13 odst. 2 písm. a) finančního nařízení a článku 4 jeho prováděcích pravidel;

3.      naléhavě žádá Komisi, aby zjednodušila své interní postupy s cílem zajistit, aby byly posouzeny téměř všechny operační programy opětovně předložené po lhůtě 17. listopadu 2014 s cílem ukončit konzultace mezi příslušnými útvary do konce roku a tyto programy označit za „připravené k přijetí“, budou-li splňovat požadavky na kvalitu;

4.      připomíná, že politika soudržnosti je podle občanů EU jednou z nejznámějších a nejuznávanějších unijních politik;

5.      sdílí znepokojení Výboru regionů týkající se investičního balíčku ve výši 300 miliard EUR, který by mohl být podle závěrů posledního zasedání Rady ve složení pro všeobecné záležitosti spojen s rozpočtem vyčleněným pro politiku soudržnosti; domnívá se, že v důsledku toho hrozí vážná nejistota v době, kdy budou regiony a města současně mobilizovat veškerou svou energii na plánování provádění operačních programů na období 2014–2020;

6.      domnívá se, že je třeba pokud možno předejít opětovnému zapsání nevyužitých částek z roku 2014 do rozpočtu na rok 2015, neboť podle článku 19 nařízení o víceletém finančním rámci toto opětovné zapsání předpokládá revizi VFR do 1. května 2015, která – ačkoli technické povahy – musí respektovat víceletý rozpočtový proces, tedy návrh Komise na revizi VFR, souhlas Parlamentu a jednomyslné přijetí Radou; vyjadřuje hluboké znepokojení nad složitostí tohoto opětovného zapsání a připomíná, že je důležité předejít jakémukoli snížení rozpočtových závazků na politiku soudržnosti v období 2014–2020;

7.      trvá rovněž na tom, že přijetí operačních programů vyžaduje taktéž schválení odpovídajícího návrhu opravného rozpočtu, do nějž budou zapsány příslušné prostředky na závazky na rok 2015, což v ideálním případě znamená, že skutečné zahájení těchto programů bude odloženo na polovinu roku 2015;

8.      vyzývá Komisi, aby vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Evropskému parlamentu předložila opatření, která hodlá přijmout, aby podpořila co nejrychlejší zahájení operačních programů, a spolu s nimi i předpokládaný harmonogram;

9.      vyjadřuje mimoto své hluboké znepokojení, pokud jde o neuhrazené platby v rámci operačních programů politiky soudržnosti na období 2007–2013, a také pokud jde o současné zablokované přijetí návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 týkajícího se neuhrazených plateb a BUDG 2015, který situaci ohledně nezaplacených účtů ještě zhoršuje; vyzývá členské státy, aby projevily smysl pro zodpovědnost a vůli napravit problém neuhrazených plateb, které ohrožují důvěryhodnost fondů EU;

10.    vyzývá Komisi, aby vysvětlila, jaký dopad bude mít toto zpoždění plateb na zahájení provádění nových operačních programů, a navrhla řešení na co největší zmírnění škod;

11.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a dalším relevantním orgánům.

 

Právní upozornění