Procedure : 2014/2946(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0282/2014

Indgivne tekster :

B8-0282/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/11/2014 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0068

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 124kWORD 52k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.005v01-00
 
B8-0282/2014

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8–0042/2014

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP))


Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0282/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 4 i TEUF,

–       der henviser til artikel 174, 175 og 176 i TEUF,

–       der henviser til artikel 162 i TEUF,

–       der henviser til artikel 39 i TEUF,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006,

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002,

–       der henviser til forespørgsel til Kommissionen om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at samhørighedspolitikken og især Den Europæiske Fond for Regional Udvikling er EU's vigtigste solidaritetsinstrumenter, der skal bidrage til at udligne de største regionale skævheder i Unionen ved at deltage i udviklingen og den strukturelle tilpasning af områder, der er bagefter i udvikling, og i omstillingen af industriområder, der er i tilbagegang;

B.     der henviser til, at der for at forbedre arbejdskraftens beskæftigelsesmuligheder inden for det indre marked og således bidrage til at højne levestandarden ved traktaterne er oprettet en Europæisk Socialfond med henblik på at lette arbejdskraftens adgang til beskæftigelse og fremme dens geografiske og faglige bevægelighed inden for Unionen samt lette dens tilpasning til industrielle ændringer og til ændringer i produktionssystemerne, navnlig gennem erhvervsuddannelse og omskoling;

C.     der henviser til, at Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) har til formål at styrke EU’s politik for udvikling af landdistrikterne, forbedre landbrugssektoren og livskvaliteten i landdistrikterne og fremme diversificering af økonomien i landdistrikterne;

D.     der henviser til, at samhørighedspolitikken spiller en central rolle i at fremme økonomisk, social og territorial samhørighed i alle EU’s regioner;

E.     der henviser til, at samhørighedspolitikken er den vigtigste investerings- og fordelingspolitik på EU-plan og en afgørende drivkraft for vækst i Europa med et budget på mere end 350 mia. EUR frem til 2020;

F.     der henviser til, at mange europæiske regioner i en tid med besparelser og budgetmæssige begrænsninger er afhængige af og/eller regner med tilgængeligheden af midler under EU’s samhørighedspolitik og ELFUL til at medfinansiere en lang række projekter;

G.     der henviser til, at mindre udviklede EU-regioner, unge, ældre, handicappede og socialt udstødte personer samt skoler, sammenslutninger, SMV’er, små projektledere, personer, der bor i landdistrikter, og landbrugere vil være de første til at mærke virkningerne af en forsinkelse i opstarten af samhørighedspolitikken for 2014-2020;

H.     der henviser til, at artikel 14, 16 og 29 i forordning (EU) nr. 1303/2013 fastsætter en tidsplan for forelæggelse og vedtagelse af partnerskabsaftaler og operationelle programmer, ifølge hvilken partnerskabsaftalerne skal vedtages inden udgangen af august 2014 og de operationelle programmer senest inden udgangen af januar 2015;

I.      der henviser til, at vi står over for en klar forsinkelse i programmeringsprocesssen med kun et meget begrænset antal operationelle programmer (ca. 100), der vil blive vedtaget inden udgangen af 2014;

J.      der henviser til, at Kommissionen efter medlemsstaternes anmodning har udarbejdet et uofficielt dokument om behandlingen af forpligtelserne fra 2014 for de programmer, som er medfinansieret af EFRU, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, som ikke vedtages af Kommissionen inden 31. december 2014;

K.     der henviser til, at der er lagt op til to scenarier for vedtagelsen af de operationelle programmer, som begge indebærer yderligere forsinkelser med hensyn til opstarten af gennemførelsen: en procedure for fremførsel af dem, som er "klar til vedtagelse" inden den 31. december 2014, og ombudgettering af de midler, der ikke blev anvendt i 2014, til de europæiske struktur- og investeringsfonde, hvilket indebærer en teknisk revision af den flerårige finansielle ramme (FFR) for de programmer, som anses for "ikke at være klar til vedtagelse" ved udgangen af 2014;

L.     der henviser til, at ifølge den tidsplan, som Kommissionen har forelagt, kan de operationelle programmer i henhold til proceduren for fremførsel blive vedtaget mellem 15. februar og 31. marts 2015 og i henhold til proceduren for ombudgettering efter 1. maj 2015;

M.    der henviser til, at samhørighedspolitikken ud over forsinkelsen for 2014-2020 også er stillet over for et efterslæb af betalinger på 23,4 mia. EUR ved udgangen af 2013 fra programmeringsperioden 2007-2013, hvilket begge undergraver dens troværdighed, effektivitet og bæredygtighed;

1.      udtrykker alvorlig bekymring over de betydelige forsinkelser i gennemførelsen af samhørighedspolitikken for 2014-2020, samtidig med at det erkender betydningen af at vedtage operationelle programmer af høj kvalitet ved starten af programmeringsperioden;

2.      opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne EU-regionerne til at udvise ansvarlighed og gøre deres yderste for at fremskynde vedtagelsen af operationelle programmer i 2014 og til sikre, at næsten alle programmer er "klar til vedtagelse" inden 31. december 2014 for at drage fordel af proceduren for fremførsel i overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 2, litra a) og artikel 4 i dens gennemførelsesbestemmelser;

3.      anmoder indtrængende Kommissionen om at strømline sine interne procedurer for at sikre, at næsten alle de operationelle programmer, som på ny forelægges efter fristen 17. november 2014, også inddrages for at afslutte høringen af andre tjenestegrene ved årets udgang og behandles som klar til vedtagelse, hvis de opfylder kvalitetskravene;

4.      minder om, at samhørighedspolitikken er et af kendteste og mest anerkendte af EU’s politikker for EU-borgerne;

5.      deler de bekymringer, som Regionsudvalget har givet udtryk for vedrørende investeringspakken på 300 mia. EUR, som ifølge konklusionerne fra den seneste samling i Rådet for Almindelige Anliggender kan knyttes sammen med rammen for samhørighedspolitikken; mener, at dette giver anledning til alvorlig usikkerhed, når regioner og byer på samme tid mobiliserer al deres energi til at planlægge at levere operationelle programmer for 2014-2020;

6.      mener, at en ombudgettering af de beløb, som der ikke er indgået forpligtelser for, fra 2014 i 2015bør undgås, idet det ifølge FFR's artikel 19 indebærer en revision af FFR inden 1. maj 2015, som skal, selv om den er teknisk, være i overensstemmelse med den flerårige budgetprocedure, dvs. indeholde et forslag fra Kommissionen om revision af FFR, samtykke fra Europa-Parlamentet og enstemmig vedtagelse i Rådet; udtrykker dyb bekymring over en sådan ombudgetterings kompleksitet og minder om betydningen af at undgå enhver nedskæring i samhørighedspolitikkens budgetmæssige forpligtelser for 2014-2020;

7.      understreger endvidere, at der også skal vedtages et forslag til ændringsbudget, som dækker de respektive forpligtelsesbevillinger for 2015, hvis de operationelle programmer skal vedtages, hvilket i bedste fald indebærer en forsinkelse af den faktiske opstart af disse programmers gennemførelse indtil i midten af 2015;

8.      anmoder i lyset af ovenstående Kommissionen om at forelægge Parlamentet de foranstaltninger, som den påtænker at træffe for at fremme en så hurtig gennemførelse af de operationelle programmer som muligt, samt den forventede tidsplan;

9.      er endvidere alvorligt foruroliget over situationen for efterslæbet af betalingerne for de operationelle programmer for samhørighedspolitikken 2007-2013 såvel som over den nuværende blokering af vedtagelsen af forslag til ændringsbudget nr. 3/2014 om de udestående betalinger og budgettet for 2015, hvilket gør situationen med ubetalte regninger endnu mere kritisk; opfordrer medlemsstaterne til at udvise ansvarlighed og vilje til at afhjælpe dette efterslæb af betalinger, som bringer troværdigheden af EU-fonde i fare;

10.    opfordrer Kommissionen til at redegøre for virkningerne af dette efterslæb i betalingerne for påbegyndelsen af gennemførelsen af de nye operationelle programmer og foreslå løsninger med henblik på at begrænse skaden mest muligt;

11.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Regionsudvalget, Det Europæiske Sociale og Økonomiske Udvalg og de øvrige relevante institutioner.

Juridisk meddelelse